АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості взаємодії України з організаціями групи Світового банку

Читайте также:
 1. E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи
 2. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 3. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 4. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 5. а) З основ законодавства України про культуру.
 6. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 7. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 8. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 9. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 10. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 11. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 12. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України

Одним з найяскравіших представників міжнародних валютно-фінансових організацій є Світовий банк (СБ). Це багатостороння кредитна установа, що складається з п'яти взаємопов'язаних організацій, спільна мета яких полягає в наданні фінансової технічної допомоги країнам, що розвиваються. Світовий банк є найбільшою у світі спеціалізованою інвестиційною установою в системі ООН, яка позичає кошти в розвинених країн і надає їх платоспроможним урядам найбідніших країн світу за встановленою відсотковою ставкою. Ядро Світового банку становлять Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародна асоціація розвитку (МАР). До нього входять також Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ) та Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС).

Міжнародний банк реконструкції та розвитку було засновано у 1945 р. У перші роки своєї діяльності МБРР надавав позики країнам Західної Європи для відновлення зруйнованих війною економік, а згодом перевів увагу на найбідніші країни світу. Основне завдання МБРР — надання кредитів і позик платоспроможним урядам країн, що розвиваються, під проекти і програми сприяння економічному та соціальному прогресу. Окрім фінансової допомоги МБРР надає консультативну й технічну допомогу, а останнім часом приділяє увагу країнам з перехідною економікою.

На початок 2010 року загальна сума кредитних коштів по усіх проектах МБРР на території України склала понад 7 млрд. дол. США.

Впровадження проектів МБРР допомагає реформувати податкову службу, систему освіти, активізувати роботу, підвищити якість та доступність соціальних послуг, сприяти розвитку села шляхом закладення правових та інституціональних основ для забезпечення захисту прав власності на землю, іпотеки, оренди та торгівлі землею, а також сприяти удосконаленню системи управління державними фінансовими активами, системи державної статистики та здійсненню експортних операцій. Крім того, розпочато роботу щодо налагодження безперебійного енергозабезпечення споживачів шляхом реабілітації гідроелектростанцій та електричних мереж, поліпшено надання послуг водопостачання для жителів ряду міст України.

Станом на січень 2010 року проектний портфель МБРР розподілено наступним чином: транспорт (28%), енергетика та енергозбереження (21%), фінансовий сектор (3%), розвиток державного сектору (2%), агропромисловий комплекс (2%), муніципальна інфраструктура (6%), соціально-гуманітарний сектор (4%), підтримка структурних реформ (10%), газотранспортний сектор (10%), реабілітація фінансового сектору та фінансування бюджету (14%).Міжнародна фінансова корпорація має на меті:

• сприяти фінансуванню приватного підприємництва у країнах, що розвиваються;

• стимулювати надходження приватного капіталу;

• реалізувати принцип рентабельності при співробітництві з приватним сектором.

МФК розпочала свою діяльність в Україні у 1993 році, ініціювавши консультативні проекти у сфері приватизації та земельної реформи. Впроваджені за підтримки урядів Канади, Японії, Норвегії, Швеції, Великої Британії та США, ці проекти допомогли створити основу приватного сектору. Зокрема, вже до кінця 90-х років завдяки приватизації в Україні з’явилися понад 60 тисяч приватних підприємств і майже 700 тисяч нових робочих місць. МФК також допомогла уряду України розробити і прийняти перший земельний кодекс, що запровадив право приватної власності на землю.

МФК інвестувала у 48 проектів в агробізнесі, фінансовому секторі, енергетиці, інфраструктурі, індустрії будівельних матеріалів, а також у сфері роздрібної торгівлі та обслуговування.

2004, 2005Розширення виробничих потужностей компанії"Миронівський хлібопродукт"

2006 Кредит корпорації "Індустріальний союз Донбасу"


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)