АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Умови та наслідки членства України в СОТ

Читайте также:
 1. A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів.
 2. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 3. а) З основ законодавства України про культуру.
 4. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 5. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 6. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 7. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 8. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 9. АРХЕОГРАФІЧНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 10. Безробіття як економічне явище і його наслідки. Закон Оукена.
 11. Безробіття, його причини, види,форми, та соціально-економічні наслідки.
 12. Безробіття: суть, структура, вимірювання та соціально – економічні наслідки.

16 травня 2011 року виповнилось 3 роки, як Україна стала повноправним членом СОТ. Умови членства в СОТ:

- імпортні мита при поставках товарів до України складають 10,66% - для сільськогосподарських продуктів і 4,95% - для промислових товарів.

- Найвищі тарифи, які Україна може застосувати, мовиться в повідомленні, це тарифи на цукор - 50% і соняшникова олія - 30%. Інші продукти з граничним рівнем тарифів, встановленим на рівні 25%, включають деякі види радіоприймальної апаратури, синтетичні нитки і конвеєрні ремені.

- У категорію товарів з пониженими мита, які на початковому або кінцевому етапі будуть виключені, входять цивільні літаки, будівельне обладнання, дистильований алкоголь, деякі види риби, деякі хімічні речовини, нафтові масла, медобладнання, медпрепарати, деревина, целюлозно-паперові вироби, деякі види пряжі і тканини, деякі види основних металів, сталь, IT-продукти, меблі та іграшки.

- в України не буде лімітів по витратах на внутрішні програми підтримки, які не мають або мають мінімальний вплив на торгівлю, за умови, що ці програми відповідають критеріям, висловленим у договорі по сільському господарству.

- зобов'язання країни по доступу на ринок товарів: список з 890 сторінок тарифів, квот, граничних рівнів по сільськогосподарських субсидіях і, в деяких випадках, план поетапного зниження мит.

- Україна зобов'язалася дотримуватись, передусім, міжнародних, а не національних і регіональних стандартів

- інші забовязання в таких сферах, як харчування, авіація, перевезення та ін..

Наслідки Позитивні-

1. Полегшення доступу до світових ринків товарів, послуг технологій, капіталів, зменшення комерційних ризиків

2. Пожвавлення виробництва в експортоорієнтованих галузях економіки

3. Перерозподіл ресурсів на користь найефективніших видів виробництва, становлення добросовісної конкуренції на внутрішніх ринках

4. Розвиток нових технологій, посилення стимулів для впровадження інновацій у результаті кращого захисту інтелектуальної власності

5. Збільшення іноземних інвестицій в металургійний комплекс У

НЕГАТИВНІ

1.Посилення вразливості національної економічної системи до кон’юнктурних коливань на світовому ринку

2Жорстка цінова конкуренція на світових ринках, передусім сировинної продукції та стандартизованих масових готових виробів, що переважають у структурі експорту України, тоді як високотехнологічні вироби провідних країн світу значно менш еластичні за ціною3.Підвищення ризиків втрати національними виробниками частини внутрішнього ринку внаслідок експансії провідних іноземних фірм на ринок України.

4. Загострення проблем у секторах національної економіки (зокрема, в гірничо-металургійному комплексі, судно-, авто-, мобіле- і літакобудуванні, сільському господарстві, які отримують значні державні субсидії, внаслідок їх обмеження або ліквідації через невідповідність до норм СОТ

5.Зниження конкурентоспроможності українських підприємств через підвищення цін на енергоносії до рівня світових

6. Загострення конкурентної боротьби між національними та іноземними виробниками товарів та продукції, зокрема, цукру, молочних продуктів, картоплі, овочів та фруктів

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)