АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА СПРАВА

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 3. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 4. Вопрос Стадії провадження у справах про банкрутство.
 5. Жовтня 2012 року Справа № 5002-16/590-2011
 6. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 7. Крытэрыі ацэнкі справаздачы студэнта
 8. Мирова угода у справах про банкрутство
 9. ОСОБЛИВОСТІ ВИСУНЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА СЛІДЧИХ ТА РОЗШУКОВИХ ВЕРСІЙ У СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 10. Ошибка – большой воздушный пузырь в верхней половине типса справа или слева.
 11. Порядок порушення провадження в справах про банкрутство
 12. Посольська справа у Візантії в VI - Х ст.

1. Як уже зазначалося раніше, АКІБ «УкрСиббанк» здійснює інвестування у інвестиційні проекти суб'єктів господарювання виключно у формі кредитування. При Банк виступає учасником лише у частині фінансування, тому при розробці проектно-кошторисної документації його участь зводиться лише до експертизи проектно-кошторисної документації.

Але зважаючи на те, що Банк як і будь-який суб'єкт господарської діяльності має розвиватися і здійснювати інвестиції у власний розвиток, складання проектно-кошторисної документації має місце під час здійснення інвестиції у розвиток власної інфраструктури, будівництві, ремонті чи реконструкції різних приміщень (філій, відділень), вкладанні коштів у розвиток закладів відпочинку для співробітників тощо.

В АКІБ «УкрСиббанк» діє певний порядок розробки та укладання проектно-кошторисної документації. Варто зауважити, що основними учасниками розробки ти укладання є Управління справами, що підпорядковується Заступнику Голови Правління та відділ капітального будівництва.

Проектно-кошторисній документації звичайно передує розробка інвестиційного проекту, проте з метою прискорення інвестиційного процесу перед проектні дослідження, стадія проектування і навіть будівництва часто суміщаються. Найчастіше у Банку здійснюються нескладні проекти, тому переважна більшість проектів здійснюється у одну стадію. При цьому розробляється один документ — робочий проект зі зведеним кошторисом, який застосовується для технічно і архітектурно нескладних будівель та споруд.

В цілому схема має класичний вигляд. Варто зазначити, що документом який регламентує будь-які інвестиції у розвиток є бізнес-план. Основний бізнес-план складається в Банку щороку. В ньому описуються необхідність відкриття нових філій чи відділень Банку та їх кількісне вираження.

В Банку розробляють документацію для будівництва окремих будівель і споруд: перелік фізичних обсягів будівельно-монтажних робіт і потреб у матеріалах. Розробляються локальні і об'єктні кошториси, робочі креслення (плани і розрізи будівель); паспорти окремих будівель і споруд. Розраховуються показники (вартісні і натуральні), які всебічно характеризують проект. Показники складають дві групи: будівельні і експлуатаційні. Будівельні показники оцінюють економічність прийнятих архітектурно-будівельних, планувальних і конструктивних рішень. Експлуатаційні техніко-економічні показники характеризують: чисельність працюючих, продуктивність праці та режим роботи; економічну ефективність об'єкту. Розроблені проекти та документація підлягає контролю з боку уповноважених державою органів з метою визначення відповідності державним нормам і стандартам в галузі будівництва, архітектури, екології, санітарії, протипожежної безпеки тощо. За результатами всебічної експертизи можуть вноситися зміни до проектно-кошторисної документації, після чого вона підлягає затвердженню за встановленим порядком.Складі структура кошторисної вартості будівництва в інвестиційній документації.

Вартість будівництва визначається:

- на стадії проектування - кошторисна вартість будівництва в складі інвесторської кошторисної документації;

- на стадії визначення виконавця робіт (проведення тендеру) - договірна ціна (ціна тендерної пропозиції претендента).

На стадії проведення взаєморозрахунків уточнюються окремі вартісні показники, визначені на попередніх стадіях, і їх уточнення обумовлено в контракті.

Вартість будівництва умовно розподіляється на безпосередні та супутні витрати а також прибуток, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі.

До безпосередніх витрат належать кошти, які витрачаються на розробку проектно-кошторисної документації (глава 12 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва1) і на спорудження об'єкта будівництва (як прямі, так і накладні витрати) (глави 2 -7 ЗКР).

До супутніх витрат належать кошти, необхідні для будівництва в цілому, які витрачаються як замовником, так і підрядником:

- підготовка території будівництва (глава 1 ЗКР);

- зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (глава 8 ЗКР);

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (глава 9 ЗКР);

- інші роботи та витрати (глава 9 ЗКР);

- утримання служби замовника та авторський нагляд (глава 10 ЗКР);

- підготовка експлуатаційних кадрів (глава 11 ЗКР).

У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

- витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

- інші витрати.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва" після підсумку глав 1-12 включаються:

- кошторисний прибуток;

-кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами;

- кошти на страхування ризику.

Кошторисний прибуток - це кошти, що враховують економічно обґрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних робіт.

Розмір кошторисного прибутку залежить від виду будівництва, технічної та технологічної складності будови, строків будівництва, умов його фінансування тощо. Визначений на підставі аналізу цих факторів розмір кошторисного прибутку погоджується із замовником.

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва призначені на відшкодування:

- збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні тендеру) або в процесі будівництва;

- збільшення вартості будівництва, спричиненого зміною державних стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування тощо.

Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови, погоджується із замовником і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР, графа 8, із зазначенням у графах 7, 8.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва приймається в межах рекомендованих

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі , не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду. Зазначені витрати (збір до Державного інноваційного фонду, податок на додану вартість тощо) включаються окремими рядками до граф 7, 8 ЗКР.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)