АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Формування вмінь

Читайте также:
 1. V. Вивчення нового матеріалу та формування знань
 2. V. Формування навичок
 3. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 4. Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем
 5. Валютні системи та валютна політика. особливості формування валютної системи України
 6. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 7. Види формування фінансових ресурсів малого підприємництва: субпідряд, лізинг, факторинг, франчайзинг, факторинг, придбання існуючого бізнесу.
 8. Визначення місії підприємства (бізнес-проекту) та формування цілей його діяльності
 9. ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
 10. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 11. Господарський розвиток періоду формування світових цивілізацій.

Завдання високого рiвня розбираються бiля дошки, а достатнього коментуються учнями з мiсця.

1. Знайдiть значення виразу · .

Розв`язання

= = = = 3.

Вiдповiдь: 3.

2. Звiльнiться вiд iррацiональностi в знаменнику дробу .

Розв`язання

= = .

Вiдповiдь: .

3. Винесiть множник з-пiд знака радикала .

Розв`язання

= = 2 .

Вiдповiдь: 2 .

4. Внесiть множник пiд знак радикала ( +b) .

Розв`язання

= .

Вiдповiдь:

5. Спростiть вираз .

Розв`язання

= .

Вiдповiдь: .

6. Порiвняйте i .

Розв`язання

= = , = = .

. Отже, <

Вiдповiдь: <

7. Обчислiть · .

Розв`язання

Вiдповiдь: 1.

8. Знайдiть значення виразу , якщо x = 3,5.

Розв`язання

= .

Оскiльки х = 3,5, то 4-х>0, тодi |4-x| = 4-x.

= = -1.

Вiдповiдь: -1.

9. Спростiть вираз .

Розв`язання

= ( = 22 = 4.

Вiдповiдь: 4.

10.Знайдiть значення виразу , якщо а=-10, b=2.

Розв`язання

= : = · = .

Якщо = -10, b = 2, то = = 50.

Вiдповiдь: 50.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)