АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Факторіальні кільця. Факторіальність кільця многочленів над полем

Читайте также:
  1. Вкажіть, який з вулканів розташований поза межами Тихоокеанського вогняного кільця.
  2. Індивідуальні завдання з теорії многочленів
  3. Многочлени над полем. Теорема про ділення з остачею. НСД двох многочленів. Алгоритм Евкліда.
  4. Тема 6. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники та перетворення цілих виразів.
  5. Формування логічного кільця

Кільцем многочленів від змінних над областю цілісності наз. кільце многочленів від змінної над кільцем , тобто .

Т.1. Кільце многочленів над областю цілісності є область цілісності.

Т.2. Кожний елемент можна подати у вигляді скінченої суми.

, .

Т.3. Кожний елемент кільця називають многочленом від змінних над і позначають і т. п.

Т.4. Множина класів лишків кільця за ідеалом з означеними у ній операціями додавання і множення є кільце. Це кільце наз. фактор-кільцем кільця за ідеалом або за модулем m.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)