АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зубці чашечки двогубі

Читайте также:
  1. Матеріали зубчастих коліс та способи зміцнення зубців

Чашечка до­рівнює трубоч­ці віночка

Чашечка дорів­нює трубочці віночка 

Листок бобівника трилистого. Препарат листка з поверхні

А— епідерміс верхньої сторони; Б— епідерміс нижньої сторони. 1 — продихи; 2 — аеренхіма; З — складчастість кутикули


 

Борінь кульбаби лікарської

А— схема поперечного зрізу кореня під лупою; Б — частина поперечно­го зрізу. 1,2— групи молочних судин; З — клітини паренхіми з інуліном; 4— камбій; 5 — судини

ж*

в

Листок золототисячника малого

А— епідерміс верхньої сторони; Б— епідерміс нижньої сторони;В— мезофіл з кристалами кальцію оксалату: — клітини мезофілу; 2— кристали; 3 — друзи; 4— судинна система.Г— поперечний зріз листка:

Г— поперечний зріз лї 1 — кутикула; 2 — верхній епідерміс; 3 — палісадна тканина;4— губчаста тканина; 5— кристали; 6 — нижній епідерміс;

ІЗ^ВСВУ—'

7 — продихи


4.6. СЕРЦЕВІ ГЛІКОЗИДИ

Серцеві глікозиди (кардіостероїди, або кардіоглікозиди) — це група природних речовин стероїдної стуктури, аглікони яких є похідними циклопентанпергідрофенантрену. Рослини є дже­релом кардіоглікозидів, які вибірково діють на серцевий м'яз. У терапевтичних дозах вони тонізують його, у високих — при­гнічують і навіть можуть стати причиною зупинки серця в пе­ріод систоли. Залежно від структури ненасиченого лактонного циклу кардіоглікозиди поділяють на:

1) карденоліди;

2) буфадієноліди.

Карденоліди мають п'ятичленне бутенолідне лактонне кільце, а буфадієноліди — шестичленне кумаринове лактонне кільце.

Фізико-хімічні властивості. Серцеві глікозиди — це без­барвні, кристалічні (рідше аморфні) речовини. Вони добре розчи­няються в етанолі й метанолі і не розчиняються в ефірі й бензолі. У водно-спиртових розчинах і воді краще розчиняються ті гліко­зиди, що мають довгий вуглеводний ланцюг. Кардіоглікозиди проявляють оптичну активність; деякі флюоресціюють в ультра­фіолетовому світлі. Вони є нестійкими сполуками, тому легко гідролізуються кислотами й ферментами. Аглікони серцевих глікозидів добре розчиняються в органічних розчинниках.

Якісне визначення серцевих глікозидів описане в главі «Фітохімічний аналіз».

Біологічні властивості. Кардіоглікозиди збільшують силу і знижують частоту серцевих скорочень, поліпшують обмін речовин у серцевому м'язі. Тому їх застосовують у разі серце­вої недостатності та аритмії.Зберігання. Сировину, що містить серцеві глікозиди, збері­гають за списком Б. Насіння строфанту, серцеві глікозиди в чи­стому вигляді та більшість препаратів зберігають за списком А.

Актуалізація опорних знань

• Дайте визначення поняття «серцеві глікозиди» як гру­пи біологічно активних речовин. Назвіть їх фізико-хімічні вла­стивості.

• Наведіть приклади ЛРС, що містить кардіоглікозиди.

• Напишіть українською та латинською мовами назву ЛРС, ЛР і родини, що містять серцеві глікозиди.

• Наведіть основні правила збирання, сушіння та зберіган­ня ЛРС, що містить кардіоглікозиди.

• Як класифікуються кардіоглікозиди?

• Як часто перевіряють вміст кардіоглікозидів у сировині?

• Наведіть приклади органічних домішок у сировині кон­валії лікарської.

• Назвіть способи використання сировини, що містить сер­цеві глікозиди.

• Дайте характеристику рослин, сировини та хімічного складу сировини, що містить кардіоглікозиди.

• Назвіть ознаки, що мають діагностичне значення при мікроскопії листків наперстянки пурпурової І конвалії лікар­ської.

• Назвіть препарати різних видів наперстянки.

• Зробіть висновок про якість сировини на основі наступ­них числових показників:

а) «листки конвалії»: біологічна активність — 1 г листків містить 80 ЖОД; вологи — 12 %; подрібнених листків, які проходять через сито з отворами діаметром 3 мм, — 2,5 %; листків, які втратили нормальне забарвлення, — В %; сторон­ніх домішок: органічних (частин інших неотруйних рослин) —: 1 %; мінеральних (земля, пісок, камінці) — 0,4 %;

б) «трава горицвіту весняного»: біологічна активність — 1 г трави містить 66 ЖОД; вологи - - 20 %; побурілих частин — 2,5 %; подрібнених частин, які проходять через сито з отвора­ми діаметром 0,5 мм, — 2 %; часток листків, які осипались, — 4 %; рослин зі стеблами, які мають бурі лускоподібні лист­ки, — 1,5 %; сторонніх домішок: органічних (частин інших неотруйних рослин) — 0,3 %; мінеральних (земля, пісок, камінці) — 0,4 %.

Організація практичної роботи студентів

Студент повинен знати: загальну характеристику кардіо­глікозидів, рослин і ЛРС, що містять глікозиди кардіотоніч­ної дії; назву ЛРС, ЛР і родини українською та латинською мовами; методику проведення макроскопічного, мікроскопіч­ного, фітохімічного і товарознавчого аналізів.

Студент повинен уміти:

визначати ідентичність ЛР на живих зразках, гербарі­ях, таблицях та відрізняти їх від морфологічно подібних видів;

— визначати ідентичність ЛРС, що містить кардіоглікози­ди, за макро- і м ікроозн акам и;

— готувати тимчасові мікропрепарати і проводити мікро­скопічний аналіз на підтвердження ідентичності ЛРС;

— проводити якісні реакції на наявність у сировині кардіо- глікозидів;

— проводити приймання ЛРС до аптеки.

Оснащення практичного заняття:

— гербарії, таблиці, зразки ЛРС: наперстянок пурпурової, шерстистої і велйкоквіткової; горицвіту весняного, конвалії звичайної, строфанту Комбе, морозника червонуватого; лікар­ські препарати;

— мікроскопи, лупи, пінцети, препарувальні голки, пред­метні та покривні скельця, колби або пробірки, чашки Петрі або випаровувальні чашки, серветки, смужки фільтрувально­го паперу;

— реактиви: 3—5 % і 10 % розчин натрію гідроксиду, роз­чин гліцерину, 5 % розчин натрію нітропруеиду;

— зразки ЛРС для проведення І етапу ТА (сировина в полі­етиленових пакетах або паперових мішках);

— ваги, різноваги, клейонка, лінійки;

— бланки приймальних квитанцій.

Алгоритм дій Послідовність виконання
Вивчити зразки наочності з теми Вивчити ознаки конвалії звичай­ної і по дібних зовні рослин Провести макроскопічний аналіз 1. Розглянути зразки гербаріїв ЛР; зразки ЛРС наперстянки пурпурової, наперстянки велйкоквіткової, наперстянки шерстистої, горицвіту весняного, конвалії звичайної, строфанту Комбе, морозника червонуватого; таблиці, лікарські препарати. 2. Визначити ідентичність ЛР і ЛРС за макро­ознаками. 1. Користуючись додатком 44, скласти таблицю ознак, за якими можна відрізнити сировину конвалії звичайної від можливих домішок. 1. Користуючись алгоритмічними схемами і відповідною АНД, провести макроскопічний аналіз запропонованих зразків ЛРС. 2. Описати сировину згідно зі схемою, порівняти з вимогами АНД. 3. Зробити висновок щодо ідентичності ЛРС,

 

Алгоритм дій Послідовність виконання
Провести 1. Підготувати листки наперстянки (пурпуро­
мікроскопічний вої, великоквіткової, шерстистої), горицвіту
аналіз весняного, конвалії звичайної і насіння стро­
  фанту Комбе до проведення мікроскопічного
  аналізу.
  2. Приготувати тимчасові мікропрепарати.
  3. Вивчити мікропрепарати під мікроскопом
  спочатку при малому, а потім при великому
  збільшенні.
  4. Замалювати основні діагностичні ознаки
  (додатки 45-50).
Провести якісні 1. Приготувати водно-спиртовий екстракт з
реакції на вміст листків наперстянки (конвалії звичайної).
у сировині 2. Провести якісну реакцію Легаля (на 6-
кардіоглікози- членний лактонний цикл). До 1 мл водно-
дів спиртового екстракту додають 1 мл 5 % розчину
  натрію нітропрусиду, перемішують і додають
  2—3 краплі 10 % розчину натрію або калію
  гідроксиду. Пробірку струшують; з'являється
  червоне забарвлення, яке швидко зникає.
  3. Записати послідовність виконання і резуль­
  тати якісної реакції.
Провести при­ 1. Користуючись алгоритмічною схемою І етапу
ймання одного ТА, додатками і відповідною АНД, провести
з видів ЛРС, що приймання запропонованого зразка сировини.
містить кардіо­ 2. Описати послідовність виконання роботи,
глікозиди, зробити висновок щодо якості сировини за
в аптеку макроознаками, оформити документацію

я в

§ 5

5? в о в в со в

І в

я

® ~

В Ф Ф

$ л ч

Є[4] 2 ®

О ? о

а §

К ? 5

И

" О .Ін

, В й ^ а й к »
« Св ь 1 § З і І« ї? в е. ь* а х

ч Я

«а «

и я о ч

я

В ч щ

о ф а н

§ | &
Н -гЧ « я <й ф Є 8
Е- О н О О « О 8 2 >» в
& >>
й М
§ О § .5 О ч & ХО

Ен о о


 

 


в

ч!« а

і» § &

в « в

8 в а

§ н .5 ч ф о § Рн я о ч
а А о а. ч а ч « и 8 В
о * о о ч .. м
со а р[5] в

З в ь

в

«і ф в

» в

Н 5

А й

я

в я й я

* А 8 Й у ї о

Ч о и В й

й

&

Ч П

Ф Й .„

м „

й 2

в .5

В ю

я н §§

В й --ч

о я В


 

 


ф о 8

Є1 в й

£ ф Ь

св н _ в м * 1 [6]В О о М в. а
>> В 8 а й В ч ся

£ в м

І--Н«

- о

% .гЧ м га о

а о

а я и н я О п »Р Й п

«2 5 й й ч

І« § «

к а

0 .ч" 8 В В Н Я д

5 >> I

1 3

ю
о н й я >> В -м Ф Я
Н в О Ф £ 9 >>
ч й

И в ^


 

 


« во Об К и .а 8 В в а >» о « <о
>> й в В

а З

>> X а ф я к> >> О Я ч
Е>> -гЧ в 5 В &Ч В >> й а І * В « I 5 со а
й в >» «
я
Ю
-гч їм и К Я Й Я И

§ 'я

рЧ ^ *ГЧ

Й о Ч и

ю

В й

о

. § ..

а & о

і в Й

І 8 5

» .з § а

Є В «9 й


 

 


§

в ч 5 _а о в в о

н о В

ч

« я 'Я я) В" я я
ч в
к а >> в Ч §
ч « в н в а

<а га Я -ч М В

ф в

В 'Й

м Ч

9 о

о й В -н Ф в % ЇЗ
5 к В О

4

ф

а ф V о и Я

О „

Ч я

. я

й В а В й в

м Я й X

Я В

й й

о д

а 2

Ч 8 й

й а .

й °

Е я ч

в н о

>> ь

м

2 й В и а ю

ч в

О в и ВІН

О Я 8

й й Св

В § й

м к §

О Я

я а ю

^ В

М й Ч 50 В


 

 


я

й «

н

»

о 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.032 сек.)