АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E) Карпат

Читайте также:
  1. E) Карпат.

 

3. Жерорта теңізі суының орташа тұздылыѓы, (промилль):

A) 1

B) 15

C) 20

D) 30

E) 36. +

 

4. Батыс Еуропаның ең ылғалды жағалауы:

A) Динара Адриатикасы +

B) Лигурий Ривьерасы

C) Рим Мареммасы

D) Португалия Ривьерасы

E) Скандинавия.

 

5. Еуропаның қай аудандарына муссонды климат тән?

A) Ютландия,

B) Бретань

C) Корсика және Сардиния

D) Падан ойпаты.

E) Еш жерде жоқ +

 

6. Еуропа тауларындағы соңғы төрттік мұз басу:

A) Бибер

B) Дунай

C) Вюрм +

D) Рисс

E) Гюнц.

 

7. Фьельдге тән ландшафт типі:

A) Тундра +

B) Орманды тундра

C) Тайга

D) Субальпілі шалғындар

E) Аралас орман.

 

8. Солтүстік теңіз жағалауындағы оның деңгейінен төмен жатқан ойпатты кеңістік:

A) Марш; +

B) Фьорд;

C) Фьельд;

D) Лиман;

E) Лагун.

 

9. Батыс Еуропаның қандай өңіріне мұхиттық шалғындар тән:

A) Корсика аралы;

B) Исландия; +

C) Герциндік Еуропа;

D) Жерорта теңізі;

E) Фенния.

.

10. Скандинавияның солтүстік-батысы қандай қатпарлыққа жатады?

A) Альпі

B) Рифей

C) Каледон +

D) Байкал

E) Герцин..

 

11. Марш ландшафтары қандай өңірлерге тән?

A) Лазур жағалауы;

B) Дунай жағалауы;

C) Пеннин таулары;

D) Солтүстік теңіз жағалауы; +

E) Эгей теңізінің аралдары.

 

12. Адриатиканың Балқан жағалауына суық алып келетін жел атауы:

A) Фен;

B) Сирокко;

C) Мистраль;

D) Бриз;

E) Бора. +

 

13. Қандай желдің «африкалық» шығу тегі бар?

A) Бора;

B) Фен;

C) Мистраль;

D) Сирокко; +

E) Бриз..

 

14. Фенноскандияның гидрографиялық торының жас болуы немен түсіндіріледі?

A) Тектоника;

B) Мұз басу; +

C) Орография;

D) Геологиялық құрылым;

E) Жауын-шашын мөлшері.

 

15. Марштардың құрғақталған және өңделген телімдері:A) Странфлат;

B) Ватт;

C) Польдер; +

D) Полонин;

E) Фьелд.

 

16. Фенноскандия жер бедерінің қандай бөлігі перигляциальді шығу тегіне тән:

A) Салпаусселькя; +

B) Смоланд;

C) Норланд;

D) Ютландия;

E) Лофотен аралдары.

 

17. Солтүстік Еуропадағы соңғы төрттік мұз басу

A) Рисс;

B) Вюрм;

C) Эльстер;

D) Заальск;

E) Вислин. +.

 

18. Еуропадағы қандай көлдің қазаншұңқыры - криптодепрессиялы:

A) Веттерн;

B) Балатон;

C) Сайма;

D) Инари;

E) Лаго-Маджоре. +

 

19. Еуропадағы мұз басу аумағы үлкен таулы жүйені атаңыз:

A) Альпі;

B) Пиреней;

C) Орал;

D) Скандинавия; +

E) Кавказ.

 

20. Балқан түбегіндегі жоғары қарашірікті (гумусты) топырақ:

A) Қоңыр; +

B) Терра-росса;

C) Қара;

D) Құба-қоңыр

E) Сұр-қоңыр.

 

21. Еуропадағы қандай көлдің қазаншұңқырының шығу тегі мұздықты:

A) Гарда;

B) Веттерн; +

C) Браччано;

D) Преспа;

E) Охрид.

 

22. Мазур жағалауы қай өңірде орналасқан?

A) Париж бассейні;

B) Фенния;

C) Жаңа Кастиль үстірті;

D) Фрак ойпаты;

E) Орта Еуропа жазығы. +

 

23. Солтүстік Шотландия таулы қыратын бөліп тұратын канал:

A) Коринфск;

B) Каледон; +

C) Киль;

D) Быдгощ;

E) Днепр-Бук.

 

24. Грампиан таулары қай жерде орналасқан ?

A) Шпицберген

B) Исландия

C) Шотландия +

D)Скандинавия

E) Ирландия.

 

25. Герцин қатпарлығының таулы жүйесі:

‡агрузка...

A)Пиреней;

B) Альпы;

C) Апеннин;

D) Судет; +

E) Динара таулары.

 

26. Каледон қатпарлығының таулы жүйесі:

A) Скандинавия тауы; +

B) Пиреней;

C) Рудалы тау;

D) Альпі;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)