АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обробка результатів. 1. Початок посиніння розчину відповідає моменту, коли кількість йоду, що виділяється внаслідок реакції окислення І-

Читайте также:
 1. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 2. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 3. Врахування результатів екологічної оцінки при прийнятті рішень
 4. Г) обчислення й аналіз результатів.
 5. Додаткова обробка
 6. Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
 7. Інтерпретація результатів
 8. Облік процесу продажу, формування та розподілу результатів господарювання.
 9. Обробка даних
 10. Обробка результатів
 11. Обробка результатів
 12. Обробка результатів

1. Початок посиніння розчину відповідає моменту, коли кількість йоду, що виділяється внаслідок реакції окислення І-, перевищить кількість тіосульфат-іонів, що містяться в початковій суміші. Це дозволяє знайти швидкість реакції за формулою V = C/t, де С - початкова концентрація тіосульфату натрію в реакційній суміші, що розрахована за формулою розведення С = С0.W/100 (С0 - концентрація початкового розчину тіосульфату натрію, W - його об’єм), t - середній час від початку реакції до посиніння розчину.

2. Додавання каталізатора зменшує енергію активації, за малих концентрацій каталізатора це зменшення пропорційне Е = Е0- aСк . Тут Е0 - енергія активації процесу у відсутності каталізатора, а Е - його енергія активації за концентрації каталізатора, що дорівнює Ск.

lgV Cк Рис. 3. Графік залежності lgV від Cк

У поєднанні з законом діючих мас за постійних концентрацій реагуючих речовин і температури це дає lg V = B" + aCk/(2,3.RT), де B" - нова постійна, а a - величина, що характеризує ефективність каталізатора.

3. Побудувати графік залежності lgV від Ск у вигляді прямої лінії, знайти кутовий коефіцієнт цієї прямої (А) і за ним розрахувати величину a = 2,3.R.T.A (див. рис.3). Концентрація каталізатора розраховується так же, як і концентрація тіосульфат-іону.

4. Оформити звіт.

4. Контрольні запитання

1. Як можна відрізнити стан рівноваги від дуже повільного процесу?

2. Чому тверді каталізатори вживаються, за звичай, у вигляді порошків або пористих тіл?

3. Як пов¢язані каталітичний ефект та енергія активації?

4. Куди зміститься рівновага при додаванні каталізатора?

5. Чому іони Zn2+ і Ni2+ не можуть прискорити реакцію 2I-+S2O82- ®I2+2SO42-?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)