АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основи гальванотехніки

Читайте также:
 1. Загальні методологічні основи кількісної теорії.
 2. Загальні основи суспільного виробництва.
 3. Загальні теоретико-методичні основи розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.
 4. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
 5. ЗМ 5.: Буддизм: світоглядні основи віровчення, організація, напрями
 6. Змістовний модуль 1. Теоретичні основи теорії ймовірностей та комбінаторики
 7. Змістовний модуль 3.Теоретичні основи математичної статистики
 8. Інформаційна безпека, основи захисту інформації
 9. Ковшові норії: конструкція, основи теорії розрахунку
 10. Лекція 8. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Основи електробезпеки
 11. Лекція 9. Термінологічні, правові, теоретичні і організаційні основи пожежної безпеки
 12. Лекція. 2. Економічні теорії і теоретичні основи аналізу національної економіки

Гальванотехніка належить до найважнішіх галузей прикладної електрохімії. Вона включає гальваностегію (нанесення на вироби електрохімічних покриттів, міцно зчеплених з металом, що покривається), гальванопластику (одержання металевих копій з різних предметів) та електрохімічну обробку поверхні (полірування, оксидування тощо).

1 - + 1 - + 3 4   2 4 5 3 6 7 5 6 7 а б Рис. 13. Принципові електричні схеми для проведення електролізу в гальваностатичному (а) та потенціостатичному (б) режимах: 1 - джерело постійного струму, 2 - амперметр, 3 - вольтметр, 4 - реостат, 5 - електролізер, 6 - катод, 7 – анод

Порівняно з іншими методами нанесення покриттів, електроосадження має ряд переваг, дозволяє регулювати товщину шару металу, економічно витрачати +кольорові метали, одержувати покриття з необхідними фізико-хімічними та механічними властивостями. У промисловості найчастіше наносять цинкові, нікелеві, хромові, мідні покриття.

Для проведення електролізу використовують електролізери - посудини, у які заливають розчин електроліту та вміщують металеві пластинки - електроди. Електрод, на якому відбувається процес відновлювання, називається катодом (при електролізі він заряджений негативно), а електрод, на якому проходить окислення, - анодом (заряджений позитивно). При електролізі деталь, на яку наносять покриття, служить катодом, а при поліруванні пластинка, що полірується, – анодом. Електроліз проводять при гальваностатичному (підтримується задана сила струму) або потенціостатичному (підтримується стала напруга) режимах (рис. 13).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)