АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні теоретичні положення. Електролітичне цинкування - найпоширеніший процес у гальванотехніці; більше половини всіх гальванічних покриттів - цинкові

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Бюджетна система України: основні характеристики
 6. Взаємне положення двох прямих.
 7. Взаємне положення прямої та площини.
 8. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 9. Вкажіть базове положення генезису організації
 10. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 11. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 12. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

Електролітичне цинкування - найпоширеніший процес у гальванотехніці; більше половини всіх гальванічних покриттів - цинкові. Це обумовлено відносною дешевизною цинку, його непоганими антикорозійними властивостями. Цинк належить до електронегативних металів (його стандартний електродний потенціал дорівнює -0,76 В), тому цинкові покриття захищають стальні вироби не лише механічно, але й електрохімічно.

Для цинкування використовують електроліти різних класів. Найбільшого поширення набули кислі (сульфатні), слабокислі (хлороамонійні) та лужні (ціанідні й цинкатні).

З кислих електролітів цинк виділяється на катоді в результаті розряду простих гідратованих іонів. В електролітах без добавок процес відбувається при низкій катодній поляризації, що призводить до осадження крупнокристалічних покрить.Такі електроліти мають низьку розсіювальну здатність (РЗ) і використовуються для цинкування виробів з простою конфігурацією.Для одержання дрібнокристалічних покрить та підвищення РЗ до електроліту додають органічні добавки (декстрин, ДЦУ, У-2, Лімеда НЦ-10, Лімеда НЦ-20 та ін.). Для підвищення електропровідності в електроліти вводять сульфати або хлориди лужних металів, а щоб запобігти випаданню гідроксидів - буферні добавки, наприклад сульфат алюмінію.

До складу слабокислих хлороамонійних електролітів уводять блискоутворювальні добавки (лімеда Zn-SR, Цинкостар AZ, Універ, ДХТІ-102, ДХТІ-104 та ін.), у присутності яких осаджуються блискучі, дрібнокристалічні покриття більш високої якості, ніж з кислих розчинів.Недоліки хлороамонійних розчинів пов’язані з високим вмістом агресивних хлорид-іонів, що визиває прискорену корозію цехового обладнання, та іонів амонію, які утруднюють очищення стічних вод від іонів важких металів (з ними іони амонію утворюють комплекси).

При використанні лужних (комплексних) електролітів розряд цинку відбувається зі стійкого комплексного аніона ([Zn(CN)4]2-, [Zn(OH)4]2- та ін.), у результаті чого процес супроводжується значною катодною поляризацією, яка сприяє одержанню дрібнокристалічних осадків. Завдяки високим значенням елетропровідності та поляризовності лужні електроліти мають хорошу розсіювальну здатність.

Головним недоліком ціанідних електролітів є їх висока токсичність, а також нестійкість складу через розклад ціанідів.Найперспективнішими електролітами для заміни отруйних ціанідних ванн є цинкатні розчини, які порівняно прості за складом, дешеві, нетоксичні. Крім того, вони мають високі значення РЗ та широкий діапазон робочих густин струму. Одержання покриттів з високими експлуатаційними та декоративними (напівблискучі, блискучі) характеристиками з цинкатних електролітів можливе лише при використанні блискоутворювальних органічних добавок (ПЕПА, ПЕІ, ДХТІ-150, Лімеда НБЦ та ін.). За сумою технологічних, економічних та екологічних показників кращими з електролітів цинкування є цинкатні розчини з добавками Ц2, ЛВ-4584, ЛВ-8490. Останні розроблені в Дніпропетровському національному університеті.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)