АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні теоретичні положення. Електролітичні покриття розподіляються вздовж поверхні катоду досить нерівномірно, особливо на виробах складної конфігурації

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Бюджетна система України: основні характеристики
 6. Взаємне положення двох прямих.
 7. Взаємне положення прямої та площини.
 8. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 9. Вкажіть базове положення генезису організації
 10. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 11. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 12. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

Електролітичні покриття розподіляються вздовж поверхні катоду досить нерівномірно, особливо на виробах складної конфігурації. Це негативно позначається на корозійній стійкості та механічних властивостях покриття через те, що на окремих ділянках товщина його може бути меншою за мінімально необхідну. В окремих випадках, наприклад у глибоких отворах, покриття може не бути зовсім.

Нерівномірність розподілу металу на поверхні виробу пов’язана з тим, що струм при проходженні через електроліт до окремих ділянок катоду зустрічає різний опір, у результаті чого густини струму на різних ділянках, що покриваються, будуть відрізнятись. Ці відмінності особливо сильно позначаються на катодах зі складним профілем - на виступах густина струму значно вища, ніж у поглибленнях.

Розподіл струму, обумовлений лише геометричними факторами, називають первинним. Електрохімічні властивості системи, перш за все поляризація, викликає перерозподіл силових ліній струму і маси металу на різних ділянках поверхні металу в бік більшої рівномірності (вторинний розподіл ).

Здатність електроліту змінювати розподіл струму (і металу ) на катоді в бік більшої рівномірності кількісно характеризують величиною його розсіювальної здатності. Зі збільшенням РЗ електроліту зростає рівномірність розподілу покриття за товщиною. Значення РЗ = 100 % відповідає максимально рівномірному розподілу.

Величина РЗ визначається головним чином електрохімічними факторами - електропровідністю електроліту c, характером зміни потенціалу j з густиною струму і поляризовністю (dj/di), а також залежністю виходу за струмом металу від густини струму.

При зростанні електропровідності та поляризовності РЗ збільшується. Величину поляризовності можна оцінити за характером поляризаційної кривої (рис. 14). Її «пологий» хід, тобто значне збільшення потенціалу при зростанні струму, відповідає високій поляризовності та більш рівномірному розподілу струму. І навпаки, різке зростання струму при незначному підвищенні потенціалу свідчить про низьку розсіювальну здатність.

і 2 q qq j   Рис 14. Поляризаційні залежності для електролітів з низькою (1) та високою (2) поляризовністю (dj/di) = ctgq

Величина РЗ електроліту за металом залежить також від зміни виходу за струмом. У тому випадку, коли вихід за струмом падає при підвищенні струму (рис. 15), розподіл металу стає рівно­мірнішим. Таким чином, підвищенню рівномірності розподілу металу по поверхні виробу сприяють усі чинники, які збільшують електропровідність та поляризовність катоду, а також зниження виходу за струмом (ВС) металу зі збільшенням густини струму. 

 
 


ВС

 

1

 

і

Рис. 15. Залежності виходу за струмом від густини струму, що відповідають зниженню (1) та зростанню (2) РЗ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)