АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якщо реактив розлився, його слід негайно зібрати, провітрити приміщення і добре відмити місце від залишків. Для цього слід одягнути гумові рукавиці й, якщо є, респіратор

Читайте также:
 1. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 2. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 3. Алгоритм дій керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при виникненні НС
 4. Биологическая (видовая) реактивность
 5. В-третьих, составной частью культуры являются духовные ценности: нравственные, религиозные, эстетические и др. Это представления людей о добре, истине, красоте и т.п.
 6. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 7. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 8. Визначення стрімкості схилів місцевості.
 9. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків
 10. Відповідно до цього під змістом Світового Розуму стали розуміти Христа, Світової
 11. Власність, її сутність, форми та місце в економічній системі.
 12. Всего в реактивном артиллерийском дивизионе

3.Екстракти кількісно переносять в мірну колбу на 25 мл і об’єм витягу доводять до мітки чистим ацетоном. Отриманий витяг містить суміш зелених і жовтих пластидних пігментів.

4.Для кількісного визначення пігментів частину отриманого екстракту наливають у кювету фотоколориметра (10 мм). Іншу кювету заповнюють чистим ацетоном (контроль). Визначають оптичну густину витягу при відповідних довжинах хвиль – 665 нм, 649 та 440 нм (максимуми поглинання хлорофілу a, хлорофілу b та каротиноїдів, відповідно).

5.Концентрації пігментів розраховують за формулами*:

 

Са=11,63·D665 – 2,39·D649 (мкг/мл);

Сb=20,11·D649 – 5,18·D665 (мкг/мл);

Ca+b=6,45.D665+17,72.D649 (мкг/мл);

Скарот.=4,695·D440 – 0,268·С a+b (мкг/мл).

 

*Якщо витяг пігментів отримували за допомогою інших розчинників (100%-ний ацетон, 96%-ний спирт), то вимірювання проводять при інших довжинах хвиль відповідно до формул, наведених у додатку.

6.Після встановлення концентрації пігменту у витягу, визначають його вміст у дослідному матеріалі, враховуючи об’єм витягу і масу зразка:

 
 

де С – концентрація пігментів у мкг/мл;

V – об’єм витягу пігментів у мл;

Р – наважка рослинного матеріалу в г;

А – вміст пігменту в рослинному матеріалі в мкг/г маси сирої речовини.

 

У нормі вміст хлорофілу листків коливається в межах 500-3000 мкг/г маси сирої речовини, при співвідношенні хл а/хл b =2,5-3,0.

7.Дані заносять у таблицю:

 

Варіант D665 D649 D440 Концентрація пігментів (С), мкг/мл Вміст пігментів (А), мкг/г маси сирої речовини
Ca Cb Ca+b Скарот, Аа Аb Акарот.
                     

 

8.Висновок.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)