АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Явище плазмолізу та деплазмолізу в рослинних клітинах

Читайте также:
  1. Будова речовини і явище радіоактивності
  2. В) соціально-економічне явище, за якого частина пра цездатного насе-
  3. Виявлення дихальних ензимів у рослинних об’єктах
  4. Заняття 17. Індуктивність.Явище самоіндукції.
  5. І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНАХ
  6. На відміну від прогнозу і гіпотеза і версія можуть бути націлені (і в більшості випадків націлюються) не на повідомлення про якесь явище, а на його пояснення, хоча і можливе.
  7. Народонаселення як природне явище
  8. ЯВИЩЕ ЗЧЕПЛЕНОГО СПАДКУВАННЯ. ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ

Плазмоліз – явище відокремлення протопласта від оболонки рослинної клітини, яке властиве лише для живих, функціонально цілісних клітин. Причиною плазмолізу є зменшення об’єму протопласта внаслідок виходу води у гіпертонічному середовищі. Процес повернення плазмолізованої клітини до вихідного стану називається деплазмолізом, відбувається у гіпотонічному середовищі. На початковому етапі плазмолізу при великому збільшенні мікроскопа можна побачити тоненькі тяжі цитоплазми – плазмодесмові нитки або нитки Хехта, що свідчить про в’язкість та елас-тичність цитоплаз-ми.

Залежно від в’язкості цитоплаз-ми можна спосте-рігати різні форми плазмолізу (рис. 1). При невеликій в’я-зкості-опукла фор-ма плазмолізу, при вищій – увігнута, а при високій – су-домна форма плазмолізу. Форма і час настання плазмолізу залежать також і від природи йонів плазмолітика, оскільки вони здатні змінювати в’язкість цитоплазми рослинних клітин. Катіони К+ як компонент плазмолітика спричиняють набрякання та розрідження цитоплазми, а Са2+, навпаки, її ущільнення. По-різному діють на процес набрякання колоїдів цитоплазми й аніони. З колоїдної хімії відомий ліотропний ряд: цитрат < тартрат < сульфат < ацетат < хлорид < нітрат < йодид < роданід. Цитрат спричиняє найменше набрякання цитоплазми, а роданід – найбільше.

Мета роботи: визначити умови проходження плазмолізу та деплазмолізу в рослинних клітинах.

Прилади і матеріали дослідження: мікроскоп; предметні і накривні скельця; препарувальні голки; скальпель; пінцет; фільтрувальний папір; скляна паличка; 1 М розчини плазмолітиків – KNO3, Ca(NO3)2, KCl, KCNS, цибуля з пігментованими лусками або червона капуста, листя традесканції.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)