АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система уявлень про реалії менеджменту минулого століття

Читайте также:
 1. E согласно механизму сотрудничества с системами фермента.
 2. II. Богословская система
 3. III. Лексика как система (8 часов)
 4. SCADA как система диспетчерского управления
 5. SCADA система Citect
 6. SCADA-система: назначение и функции
 7. SCADA: требования к системам верхнего уровня
 8. Shelter (разработчик USC) – система управления отелем, гостиницей, домов отдыха, пансионатов, санаториев
 9. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 10. XVII-ГО СТОЛІТТЯ
 11. аблица 10. Строение клетки. Структурная система цитоплазмы
 12. Абсорбционный чиллер предназначен для получения холодной воды, которая в последующем может использоваться в качестве хладагента в системах кондиционирования.

Тема 1. Менеджмент як специфічна і визначальна структура всіх сучасних організацій

1. Системи уявлень про реалії менеджменту минулого століття.

2. "Принципи" формування "правильної організаційної структури".

3. Новітні уявлення про внутрішні змінні організації.

4. Фактори зовнішнього середовища в аспекті сучасного менеджменту.

5. Основні принципи нової парадигми менеджменту.

Система уявлень про реалії менеджменту минулого століття

Парадигма будь-якої суспільної науки, і зокрема менеджменту, ґрунтується на уявленнях про дійсність. В основі теорії менеджменту лежать закони розвитку соціально-економічних систем, динамічні по своїй природі. А, отже, предмет вивчення змінюється безупинно. Це означає, що уявлення, які були істинні вчора, можуть в один момент стати непридатними або, більш того, помилковими зараз.

З тих пір, як почалося серйозне вивчення теорії менеджменту (початок 30-х років), більшість учених, практиків дотримували двох систем уявлень про реалії менеджменту.

Перша система ґрунтується на науці менеджменту і спирається на наступні уявлення:

1. Менеджмент - це менеджмент бізнесу.

2. Існує - або повинна існувати - одна правильна організаційна структура.

3. Існує - або повинен існувати - один правильний спосіб управління персоналом.

Друга система ґрунтується на практиці менеджменту, і в її основі лежать наступні уявлення:

1. Технології, ринки і кінцеве використання задані.

2. Область діяльності менеджменту визначена юридично.

3. Менеджмент зосереджений на внутрішньому середовищі організації.

4. Економіка, що існує в межах державних кордонів, складає "природне екологічне середовище" підприємництва і менеджменту.

До початку 80-х років 19 століття - майже всі ці уявлення не занадто розходилися з реальністю і дозволяли спиратися на них у практичній діяльності. Натепер вони практично втратили свою достовірність.

Отже, прийшов час переглянути ці анахронічні уявлення і спробувати сформулювати нові, які оживили б науку, і практику менеджменту.

У XX столітті сектор росту в розвитих країнах приходився на "некомерційні" сфери - роботу в державному секторі, охорону здоров'я, освіту. З часів Першої світової війни бізнес неухильно здавав свої позиції як джерело робочих місць і засобів до існування. Через це, ми маємо підстави передрікати, що у XXI столітті сектором росту в розвитих країнах буде не "бізнес", тобто не організована економічна діяльність, а - імовірніше всього - некомерційний суспільний сектор. Таким чином, менеджмент є специфічною і визначальною структурою всіх організацій незалежно від специфіки їх діяльності. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)