АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципи етики міжнародного бізнесу

Читайте также:
 1. Cхема электрическая принципиальная блока ТУ-16. Назначение, принцип действия.
 2. V. Несколько принципиальных соображений
 3. Бытие как сознание и бытие как реальность. Принципиальное различие способов созерцания
 4. Визначення можливостей вашого бізнесу
 5. Визначення предмета етики.
 6. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 7. Виховна спрямованість естетики Європейського Просвітництва
 8. ВП Эфроимсон Родословная альтруизма (Этика с позиций эволюционной генетики человека)
 9. Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України
 10. ВРЕДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
 11. Глава XII. Роль энергетики человека в нейтрализации стресса и профилактики депрессий
 12. Глава XIII. Взаимосвязь энергетики человека и общества

Принципи етики міжнародного бізнесу. Прагнення синтезувати морально-етичні принципи ведення бізнесу східної і західної ділових культур знайшло втілення в декларації Ко "Принципи бізнесу", прийнятої в 1994 році у швейцарському місті Ко керівниками найбільших національних і транснаціональних корпорацій США, Західної Європи і Японії. В Пролозі Декларації Ко говориться: "Закони і рушійні сили ринку є необхідним, але не достатнім керівництвом до дії. Фундаментальними принципами є відповідальність за політику і дії в сфері бізнесу, повага людського достоїнства та інтересів учасників бізнесу". Таким чином, декларація "Принципи бізнесу" стала концентрованим зводом етичних принципів міжнародного бізнесу. Ознайомимося з ними.

Принцип 1 Декларації Ко. Відповідальність бізнесу: від акціонерів – до власників своєї частки в бізнесі.

Цінність бізнесу для суспільства полягає в добробуті і робочій зайнятості, які він зумовлює, а також у товарах, що користуються попитом, і послугах, якими він забезпечує покупців за розумну ціну, порівнянну з їхньою якістю. Для створення такої цінності бізнес повинен підтримувати своє власне економічне здоров'я і життєздатність, однак виживання не є головною метою. Задача компаній – сприяти поліпшенню рівня життя усіх своїх клієнтів, службовців і акціонерів, розділяючи з ними багатство, яке вони створюють. Постачальники і конкуренти також вправі розраховувати на повагу своїх обов'язків з боку компаній.

Принцип 2 Декларації Ко. Економічний і соціальний вплив бізнесу: до прогресу, справедливості і світовому співтовариству.

Компанії, створювані за кордоном для розробки, виробництва або продажі своєї продукції, повинні також сприяти соціальному прогресу цих країн, забезпечуючи продуктивну зайнятість і допомагаючи підвищувати купівельну спроможність їхніх громадян. Ці компанії повинні також вносити свій внесок у дотримання прав людини, в утворення, добробут і відновлення країн, у яких вони працюють. Компанії повинні сприяти економічному і соціальному прогресу не лише тих країн, в яких вони працюють, але і усього світового співтовариства в цілому за допомогою ефективного й ощадливого використання природних ресурсів, вільної і чесної конкуренції, додаючи особливе значення модернізації, технології, методів виробництва, маркетингу і телекомунікацій.Принцип 3 Декларації Ко. Етика бізнесу: від букви закону – до духу довіри.

Визнаючи законність комерційних секретів, компанії повинні усвідомлювати, що щирість, безпристрасність, правдивість, виконання обіцянок і відкритість сприяють не тільки підвищенню рівня довіри до себе і власної стабільності, але і зм'якшенню і більшій ефективності комерційних справ, особливо на міжнародному рівні.

Принцип 4 Декларації Ко. Повага правових норм.

Для того, щоб уникнути розбіжностей у торгівлі і сприяти забезпеченню рівних умов для конкуренції у вільній торгівлі, а також справедливому і безпристрасному підходу до всіх учасників торгівлі, компанії повинні поважати міжнародні і внутрішні норми. Крім того, вони повинні визнавати, що деякі дії, навіть чинені за законом, можуть проте привести до небажаних наслідків.

Принцип 5 Декларації Ко. Підтримка багатосторонніх торговельних відносин.

Фірми повинні надавати підтримку багатостороннім торговельним системам GATT, Всесвітньої організації торгівлі і міжнародних угод у цій сфері. Вони повинні сприяти прогресивній і розумній лібералізації торгівлі та пом'якшувати ті внутрішні норми, які необґрунтовано перешкоджають світовій торгівлі, навіть якщо це робиться в ім'я інтересів національної політики.

Принцип 6 Декларації Ко. Дбайливе відношення до навколишнього середовища.

Бізнес повинен охороняти, а там, де це можливо, поліпшувати навколишнє середовище, сприяти його розвиткові й уникати марнотратного використання природних ресурсів.

Принцип 7 Декларації Ко. Уникати протизаконнихдій.

Бізнес не повинний брати участь або миритися з хабарництвом, відмиванням грошей або з іншими безчесними прийомами. Без сумніву, він повинен прагнути до співробітництва з іншими для викорінювання подібної практики. Він не повинен займатися торгівлею зброєю або іншими матеріалами, використовуваними в терористичній діяльності, поширенням наркотиків або інших видів організованої злочинності.

‡агрузка...

Принципи міжнародного бізнесу (Декларація Ко) – світовий етичний стандарт, відповідно до якого можна будувати й оцінювати поведінку в сфері міжнародного бізнесу.

Чесність, порядність і надійність ділових відносин – це ті принципи ділової етики, які найбільш ціняться в усьому світі та в Україні, оскільки дотримання цих принципів створює основу ефективних ділових відносин – взаємну довіру. Взаємна довіра є найважливішим морально-психологічним фактором бізнесу, що забезпечує передбачуваність ділових відносин, впевненість в обов'язковості ділового партнера і стабільності спільного бізнесу.

Як принцип ділової етики повага до права власності конкретизується в наступним:

- Неприпустимість неліцензованого використання чужої власності.

- Прагнення до балансу взаємної вигоди при здійсненні угоди.

- Коректне використання торговельної марки.

- Точне дотримання технології по ліцензії франчайзингу.

- Неприпустимість плагіату – використання чужої інтелектуальної власності.

- Неприпустимість порушення авторських прав.

- Узгодження часток власності в спільних проектах.

Як принцип ділової етики колегіальність і професійний консиліум виражається в наступному:

- Прагнення до прийняття колегіальних рішень і надання взаємної допомоги в питаннях життєво важливих висновків (професійні консиліуми) і надзвичайних "форс-мажорних" ситуаціях, що вимагає об'єднання зусиль.

- Прагнення до колективного пошуку рішень складних виробничих задач у рамках одного підприємства або складних професійних задач у рамках одного професійного або галузевого об'єднання.

- Поважне відношення до колег, включаючи як колективні, загальнонаціональні або релігійні приводи, так і події особистого життя.

- Допомога менш досвідченим колегам.

- Підтримка колег у складній для них ситуації.

Як принцип ділової етики право на критику, виправлення етичних помилок і безконфліктність конкретизується в наступному:

- Уміння і можливість критикувати роботу керівництва, колег і ділових партнерів без обмеження особистого достоїнства тих, яких піддають критиці.

- Відмова від неконструктивної критики на адресу учасників ділових відносин.

- Уміння правильно сприймати критику у свою адресу.

- Прийняття всіх необхідних заходів для виправлення допущеної в ділових відносинах етичної помилки незалежно від ділового статусу і термінів давнини помилки.

Критика, виправлення етичних помилок і безконфліктність виявляється в:

- Прагненні утримуватися від дії або бездіяльності, що породжує конфлікти в ділових відносинах.

- Діяти конструктивно для врегулювання ділових конфліктів на основі балансу інтересів учасників ділових відносин.

Починаючи з другої половини ХХ століття в число основних загальноприйнятих моральних норм ділової етики входить екологічний принцип, що реалізується в наступному:

- Не нанесення збитку природі.

- Не забруднення середовища мешкання людей і тварин.

- Турбота про утилізацію відходів підприємницької діяльності, використання очисних споруджень.

- Правильне збереження і транспортування екологічно небезпечних речовин.

- Ощадлива витрата природних ресурсів, включаючи використання води, а також застосування тепло- і енергозберігаючих технологій.

- Турбота про чистоту і гігієнічний стан, включаючи стан повітря, робочих місць і службових приміщень загального користування.

Гедоністичний принцип ділової етики заснований на дотриманні природного права людини прагнути до насолоди й уникати страждань. Цей принцип полягає в наступному:

- Виготовлення товарів, які є комфортними, безпечними, мають привабливий дизайн і є приємними для споживачів.

- Надання споживачам послуг, які є комфортними, безпечними і приємними, включаючи інтер'єр.

- Виконання роботи і здійснення ділового спілкування з проявом зовнішньої привітності, доброзичливості для створення гарного настрою і приємного враження.

- Запобігання скарг і необґрунтованих побоювань, а також приховування особистих проблем і поганого настрою в спілкуванні з колегами по роботі, клієнтами і контрагентами.

Добродійність відноситься до числа принципів ділової етики підприємництва і виражається в наступному:

- Ініціативний прояв доброї волі і надання безоплатної допомоги нужденним членам суспільства.

- Самостійна реалізація або безоплатна фінансова, опредметнена або професійна підтримка соціальних програм охорони здоров'я, освіти, культури й ін.

- Самостійна реалізація або безоплатна підтримка екологічних програм.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)