АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципова схема впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

Читайте также:
 1. IV. Схема анализа внеклассного мероприятия
 2. А - схема строения лиосорбной пленки
 3. Аналитическая профессиограмма и общая схема профотбора
 4. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 5. Аналіз фінансових результатів на підприємстві
 6. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 7. Антропологія менеджменту та антропологія конфлікту як перспективні напрями досліджень
 8. Аппаратурная схема производства драже
 9. Аэродинамическая схема
 10. База даних як складова інформаційної системи
 11. Банківської системи в Україні.
 12. Блок-схема алгоритма
Етапи Звітні документи
Етап 1. Діагностика і дослідження  
Виявлення екологічних аспектів діяльності підприємства та визначення законодавчих природоохоронних вимог, що застосовуються до конкретного підприємства Звіт про проведення діагностики та результати аналіз
оцінка на основі зібраної інформації достатності виділених ресурсів, таких як обладнання, персонал, засоби вимірювання, фінанси, визначення та обґрунтування ресурсів, яких бракує Детальний перелік з обґрунтуванням
Примітка: отримані дані можуть використовуватись для прийняття вищим керівництвом рішення про виділення необхід­них для цілей впровадження системи екологічного менеджменту ресурсів, а також впливати на суть екологічної політики, склад її цілей та завдань, обсяг та терміни виконання робіт  
Створення тимчасової координаційної групи (ТКГ), головним завданням якої є акумулювання екоінформації, що надходить, її аналіз та прийняття дієвих рішень Протокол наради ТКГ з питань діагностики
Етап 2. Підготовка та організація  
Розробка задекларованих принципів та зобов’язань щодо екоаспектів діяльності підприємства – екологічної політики, яка забезпечить основу для встановлення екологічних цілей та завдань Проект тексту екологічної політики
Доопрацювання структури адміністративного екологічного управління – створення екологічної служби підприємства Проект функціональної структури СЕМ
Організація і проведення необхідного навчання персоналу визначення складу тих, хто навчається, розробка та затвердження програм навчання Програми та план навчання
Етап 3. Розробка і впровадження  
Розробка системи конкретних заходів та дій, сукупний опис яких являє собою Програму Екологічного менеджменту: · документування СЕМ; · експертизи впроваджених документів; · розробки (доопрацювання) планів реагування на аварійні ситуації; · аналізу ефективності СЕМ; · встановлення адміністративних, фінансових та інформаційних комунікацій; · встановлення принципів зворотного зв’язку та моніторингу в СЕМ підприємства. Базова структура Програми являє собою сукупність дій та заходів, для кожного з яких затверджується відповідальний виконавець, терміни реалізації, необхідні ресурси та методи визначення кількісних критеріїв (показників) результативності Програма екологічного менеджменту
Етап 4. Аудит і оцінка ефективності  
Організація та участь у проведенні внутрішнього екологічного аудита СЕМ підприємства, підготовка аудиторів, програм навчання, планування перевірок та координація їх проведення Програма і план навчан­ня внутрішніх аудиторів, акти перевірок
Участь в аналізі СЕМ з боку керівництва підприємства. Розробка та впровадження заходів, запланованих за результатами аналізу СЕМ керівництвом Проект протоколу аналізу СЕМ
Етап 5. Підготовка і сертифікація  
Проведення передсертифікаційного аудиту системи екологічного менеджменту. Оформлення результатів та подання керівництву підприємства. Розробка плану заходів за результатами передсертифікаційного аудиту. Вибір органу по сертифікації, подача замовлення на сертифікацію та підготовка підрозділів підприємства до взаємодії з зовнішніми аудиторами. Супровід та методологічна підтримка системи екологічного менеджменту під час сертифікації Звіт про передсерти-фікаційний аудит. План заходів.  

 Отже, природоохоронна і господарська діяльність – дві сторони єдиного процесу господарювання людини, а відтак екологічним результатом господарювання має стати забезпечення потреб людини у високоякісних умовах існування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)