АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципи» формування «правильної організаційної структури»

Читайте также:
 1. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 2. Аналіз формування власних надходжень спеціального фонду бюджетних установ
 3. Виникнення та формування держави
 4. Власний капітіл банку,його структура,джерела формування,функції
 5. ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
 6. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги: метод “ витрати-випуск”, метод “вилучення-ін’єкції”.
 7. Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України
 8. Вплив релігійно – філософських уявлень на формування художньої культури Китаю.
 9. Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи
 10. Глава 6. Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 11. Глобалізація – це всезагальний процес формування єдиного всесвітнього господарства.
 12. Головні напрями реформування політичної системи

Уявлення про "єдино правильну організаційну структуру" неодноразово мінялося, внаслідок трансформації структур відповідно до соціально-економічних умов, що змінюються.

Аналіз позитивних і негативних властивостей різних типів організаційних структур розкриває той факт, що такого явища, як єдино правильна організаційна структура не існує. Є просто різні види структур, кожний з яких має свої переваги і недоліки у визначених умовах функціонування організації. Створення "правильної організаційної структури" - не самоціль, а інструмент, за допомогою якого можна підвищити продуктивність спільної праці працівників.

У наш час у практиці менеджменту існує тенденція "подолання ієрархій". Однак це зовсім не означає повної відмови від ієрархічного підпорядкування підлеглого керівництву, а лише скорочення ланцюга управління. І це очевидно – у будь-якій організації повинен існувати керівник, який приймає остаточне рішення і якому беззаперечно підкоряються інші співробітники, що отримує особливе значення в кризових ситуаціях.

Практика свідчить про можливість сполучення у підприємствах декількох типів організаційних структур, що існують паралельно. Наприклад, деякі види дослідницьких робіт вимагають суворо функціональної організації, при якій кожен фахівець працює "сам по собі". Інші види дослідницьких робіт, особливо ті з них, в яких найважливіші рішення приймаються на ранніх стадіях розробки продукції (наприклад, деякі дослідження у фармацевтиці), настійно вимагають колективного принципу організації. Не дивно, що в деяких науково-дослідних установах обидва види організації існують паралельно.

Попри все те існують деякі "принципи" організації:

а) Організація повинна бути прозорою. Службовці повинні знати і розуміти структуру установи, у якій працюють.

б) в організації обов'язково повинна бути особа, що приймає кінцеве рішення в сфері своєї компетенції. Також повинна бути визначена певна особа, яка бере на себе керівництво в кризовій ситуації. Важливо також, щоб обсяг влади був відповідний обсягові відповідальності.

в) Повинен дотримуватися принцип єдиноначальності. Навіть у матричних структурах, що мають функціональних і продуктових менеджерів, необхідно встановлювати пріоритети в керівництві.г) Кількість рівнів керування повинен бути мінімальним; іншими словами, організація повинна бути якомога більш "плоскою", хоча б тому, що, відповідно до теорії інформації, "кожна додаткова ланка подвоює перешкоди і вдвічі знижує цінність повідомлення".

д) Кожен окремий працівник повинен мати можливість працювати одночасно в різних структурах організації. Одне завдання він може виконувати в складі колективу, інше - паралельно першому - у складі керівного або контролюючого органу.

Як видно, ці принципи не визначають оптимальний тип організаційної структури, вони лише підказують чого варто уникати. Замість пошуків єдино правильного типу організації менеджмент має поставити перед собою іншу задачу: навчитися виявляти, вибудовувати і перевіряти на практиці організаційні структури, що відповідають поставленим задачам.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)