АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Адресат та адресант

Читайте также:
  1. Внимание к адресату как принцип речевого поведения
  2. Мотивация адресата рекламного обращения
  3. Способы выражения адресата

Адресат – особа, яка адресує комусь поштове відправлення. Адресат – особа, якій адресують поштове відправлення, до якої звертаються.

 

Виключно та винятково.

Виключно означає «лише», «тільки». Досить часто його неправильно вживають у значенні «надзвичайно». А от саме винятково означає «дуже», «особливо», «не так, як усі», «надзвичайно». Це слово в свою чергу помилково вживають у значенні «тільки».

 

Вимагати та потребувати.

Вимагати – ставити перед кимось вимогу, вказівку; чогось добиватись. Це слово іноді неправильно вживають замість «потребувати».

 

Випливати та витікати.

Випливати означає бути логічним наслідком чогось. Слово ж витікати вживається лише в буквальному значенні: «литися звідкись».

 

Відноситися, належати та ставитися.

Дієслово «відноситися» має декілька значень. Це в першу чергу – «переміщуватися», також це слово передає співвідношення з чимось, перебування в певній послідовності. Коли мають на увазі спілкування, поводження з кимось, висловлення думки про когось або щось, треба вживати слово «ставитися». А якщо йдеться про належність до певного кола, групи, категорії людей, до якогось класифікаційного розряду, періоду, часу і т. ін., треба вживати дієслово «належить».

 

Дефективний та дефектний.

«Дефективний» говорить про особу, людину, яка має якісь фізичні або психічні вади. А «дефектний» (з лат. defectus) – прикметник, що означає ваду, хибу, недолік. Він вживається як означення тільки до іменників.

 

Загальноприйнятий та загальноприйнятний.

«Загальноприйнятий» – «визнаний усіма», «узвичаєний». Загальноприйнятний – «такий, що його всі можуть визнати, прийняти».

 

Заступник та замісник.

Заступник в одному зі своїх значень – офіційна назва посади 2-ої особи в установі, організації та ін. Замісник – людина, що з певних причин тимчасово виконує чиїсь обов’язки (замість когось).

 

Кампанія та компанія.

Слово кампанія найчастіше вживають у двох значеннях:

А) «воєнні дії» «війна», «період плавання флоту» тощо;

Б) заходи для здійснення чергового важливого громадсько-політичного або господарського завдання.

Компанія – товариство, група людей, які разом проводять час. Друге значення – торгівельне чи промислове товариство, підприємство. 

Наполягати та настоювати.

Слова ці синонімічні, обидва означають «добиватися здійснення чогось», обидва поширені в літературній мові. Проте з погляду сучасних норм перевага надається слову наполягати.

 

Письменний та грамотний.

Письменний – це той, хто вміє писати й читати. Грамотний має кілька значень. В першу чергу – це той, хто правильно, без помилок пише і говорить; цим словом позначають також написаний за правилами граматики якийсь письмовий твір. Також цим словом можна назвати людину, яка добре обізнана зі справою в певній галузі.

 

Робітничий та робочий.

Робітничий – «той, що складається з робітників»; «належить їм»; «властивий робітникам». Робочий – від робота. Також може означати працьовитий, роботящий.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)