АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лексичні особливості ділового мовлення

Читайте также:
 1. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 2. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 3. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 4. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 5. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату
 6. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 7. Біологічні особливості ріпаку озимого
 8. Біологічні особливості ряду Напівтвердокрилі
 9. В чому полягають особливості кореляційного опису результатів біометричних досліджень?
 10. Види акціонерних товариств та їх особливості.
 11. Види аудиторських послуг та особливості їх надання.
 12. Види та особливості застосування митних режимів в Україні

План

1. Характеристика української мови у зв'язку з підвищеною синонімічністю лексичних одиниць

2. Причини лексичної синонімії.

3. Нейтральні стилістичні засоби.

4. Терміни.

5. Поради щодо специфіки вживання слів і словосполучень в українській мові і практики перекладу за допомогою російсько- українських словників або комп'ютера.

 

Українська мова здатна передавати найтонші нюанси значень з використанням різноманітних синонімів (слів з близьким значенням), омонімів (різних слів з однаковим звучанням або написанням) і паронімів (різних слів з близьким звучанням), яких значно більше, ніж в російській мові. Ось чому залежність від контексту примушує критично оцінювати прямий комп'ютерний переклад і хаотичний вибір потрібного слова із російсько-українського словника.

При перекладі багатозначних російських слів слід ураховувати підвищену лексичну синонімію української мови:

я считаю, что..., считать до ста - я вважаю, що... (позиція), рахувати до ста (підрахунок);

внесите в личное дело, это мое личное дело - внесіть до особової справи (документ), це моя особиста справа (позиція, вчинок);

общественная организация, общественний строй - громадська організація (партія як частина суспільства), суспільний лад (принцип побудови суспільства);

способность к чему-либо, умственная способность, покупательная способность - здатність до чогось (потенційна можливість), розумова здібність (показник таланту), купівельна спроможність (показник фінансових можливостей);

технические средства, денежные средства, средство труда - технічні засоби (обладнання), кошти (фінанси), знаряддя праці (предмети);

лицо человека, юридическое лицо - обличчя людини (частина людини), юридична особа (учасник юридичного процесу);

высшее образование, образование причастий - вища освіта (ступінь освіченості), утворення дієприкметників (процес);

решить задачу, задача государства - розв'язати задачу (математичну), завдання держави (вирішення проблеми);

в качестве преподавателя, дело в качестве продукции - як викладач, справа у якості продукції тощо.

Якщо цього не робити, помилки типу юридичне обличчя (замість юридична особа) здатні повністю зруйнувати наукову або ділову основу документа.Причиною подібних помилок стає і міжмовна омонімія, наприклад:

на минулій неділі ми обговорювали це питання (треба на минулому тижні),

слідуюче, любе питання (треба наступне, будь- яке),

міжнародні відношення замість відносини;

сварка замість зварювання (сварка перекладається російською мовою як ссора),

область виробництва, науки замість галузь, сфера,

об'єм виробництва, замість обсяг (термін об'єм вживається як фізична величина);

управління колективом замість керівництво (але управління заводу);

учбовий заклад замість навчальний,

суспільне підприємство замість спільне (суспільний перекладається як общественный) тощо.

Паралельне уживання паронімів типу місцеві органи влади - міські органи влади пов'язані з невизначеністю близьких за звучанням слів і міжмовною російсько-українською омонімією (местный - місцевий, міський, хоча останнє значення належить до російського поняття городской).

Природа цих особливостей полягає у тому, що українська мова довгий час контактувала з багатьма європейськими мовами і культурами, вбираючи своєрідність їх лексики, і в той же час зберігаючи свої варіанти, які стали основою для розгалуженої лексико-семантичної системи:

фах - спеціальність (За фахом я лікар, за спеціальністю - терапевт),

крапка - точка (поставити крапку, точка зору),

лук - цибуля (стріляти з лука, цибуля до страви),

брак - шлюб (брак у роботі, вступити до шлюбу),

ціль - мета (влучити у ціль, мета дисертації),

процент - відсоток,

гелікоптер — вертоліт,

перукарня - цирульня та ін.

Слова фах, крапка, цибуля, брак, місто, мета, процент, гелікоптер, цирульня, олівець, кома, страйк, позитивний, негативний прийшли з латинської, грецької, польської, німецької, італійської та інших мов, проте традиційні терміни типу кут, розчин залишаються українськими.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)