АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Терміни та їх місце в діловому мовленні, професіоналізми та фразеологізми

Читайте также:
 1. A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів.
 2. АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ.
 3. Б) місцеві органи управління.
 4. В сутністній структурі юридичного конфлікту особливе місце належить його предмету і об’єкту.
 5. Виконавчі комітети місцевих рад: формування, склад основні форми і методи діяльності
 6. Вкажіть середні терміни відновлення працездатності.
 7. Втрати напору в місцевих опорах визначаються за формулою Вейсбаха в частках якого напору?
 8. Гарантії місцевого самоврядування в Україні
 9. Глава 14 Місцеві Ради народних депутатів
 10. Глава 15 Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів
 11. Глобальний вимір сталого місцевого розвитку.
 12. Джерела доходів місцевих бюджетів

 

У офіційно-ділових текстах використовуються слова двох типів - загальновживані та терміни. За своєю суттю вони різні: терміни в усіх мовах означають те саме поняття, а загальновживані слова в кожній мові мають свій набір значень. Порівняйте словосполучення: золота мить, золоті слова, золота людина, золоте сяйво і золотий паритет, золотий запас.

Золотий паритет - 1) вміст (вага) чистого золота в грошовій одиниці країни;

2) співвідношення двох грошових одиниць за вагою чистого золота, встановленого як золоте забезпечення.

Золотий запас - резервний фонд золота в злитках і монетах, який належить центральному емісійному банку або скарбниці.

Терміни вживаються в досить специфічній сфері мовлення (науковій, публіцистичній, діловій) і створюються для точного вираження спеціальних понять і предметів. Термін не називає поняття, як звичайне слово, а, навпаки, поняття приписується терміну, додається до нього. Конкретний зміст поняття, визначеного терміном, буде зрозумілим лише завдяки його дефініції – лаконічному логічному визначенню, яке зазначає суттєві ознаки предмета або значення поняття, тобто його зміст і межі.

Отже, термін – це слово або усталене словосполучення, що чітко й однозначно позначає наукове чи спеціальне поняття з якої-небудь галузі знання, науки, техніки, політики, мистецтва.

Усі терміни мають низку характерних ознак, до яких належать:

а) системність терміна (зв’язок з іншими термінами даної предметної сфери);

б) наявність дефініції (визначення) в більшості термінів;

в) моносемічність (однозначність) терміна в межах однієї предметної галузі,

однієї наукової дисципліни або сфери професійної діяльності;

г) стилістична нейтральність;

д) відсутність експресії, образності, суб’єктивно-оцінних відтінків.

На відміну від загальнолітературної, мова професійного спілкування вимагає однозначності тлумачення основних ключових понять, зафіксованих у термінах. Для будь-якої сфери діяльності це дуже важливо, оскільки неточне вживання того чи іншого слова може мати небажані наслідки. Цього можна легко уникнути, якщо вживати терміни лише в тій формі та значенні, які зафіксовані в словниках останніх видань.

Терміни конкретної галузі знання або діяльності складають окрему терміносистему (термінологію). У межах цієї системи термін не повинен мати синонімів, він також не може бути багатозначним.Кожне поняття має співвідноситись тільки з одним терміном, а кожен термін – тільки з одним поняттям. Якщо одне й теж слово вживається у різних термінологічних системах, то ці слова виступають як омоніми:

Корінь (математичне) – корінь (ботанічне) – корінь (філологічне) – корінь (стоматологічне).

Терміни позбавлені будь-якої образності, емоційно-експресивного забарвлення, суб'єктивно-оцінних відтінків. Наприклад, у технічних термінах палець, головка, плече, ручка образність втрачено.

Безекспресивності термінів сприяє і те, що велика кількість їх є словами іншомовними: ультрафіолет, рентгеноскопія, цитоплазма, дифузія.

Терміни можуть бути загальнонауковими: аналіз, гіпотеза, функція, категорія, метод – і вузькоспеціальними: гіпотенуза, знаменник (математичне), суфікс, префікс (лінгвістичне), гідроліз (хімічне).

Терміни позначають як абстрактні поняття: мутація, асиміляція, так і конкретні спеціальні предмети речовини: осцилограф, реле, гормон, протеїн, кислота.

 

За структурою терміни можуть бути як одним словом, так і словосполученням чи фразеологізмом: приватна власність, чоловічий рід, білий вірш.

Вони створюються засобами власної мови (правник, позивач), конструюються з власних і запозичених складників (телетайп, фототелеграма), але найбільше запозичується в зв' язку з розвитком ринкових відносин, комп'ютеризації (авізо, віза, тариф, штраф, аваль).

 

Джерела творення термінів

1. Переосмислення загальновживаних слів: особа – юридична особа, відповідальність – матеріальна відповідальність.

2. Професійні слова: ін’єкція, каса.

3. Запозичення з інших мов: дебет, кредит, банк (італ. мова), вексель, бухгалтер (нім. мова).

4. Поєднання власне українських слів та частин іншомовних слів: агрофон (агро – від грецького “поле”, в складних словах відповідає поняттям “земля”, “землеробський”; фон – французька “основа”, “глибина”, “стан грунту, що впливає на урожай с/г культур”), поєднання запозичених складників: автобіографія.

5. За допомогою власних назв:

- меценат (лат. Maccenas – римський державний діяч, що підтримував поетів і художників);

- ват (за ім´ям анг. фізика Дж. Ватта (Watt);

- дрезина (за ім´ям нім. винахідника Дреза).

 

Діловому стилю притаманна термінологія, яка утворюється із активної

лексики (діловодство – діловод; справочинство – справа), а також запозичується з інших мов.

 

До термінів ставляться такі вимоги:

Ø термін повинен вживатися лише в одній зафіксованій у словнику формі. Визначення термінів зафіксовані у держстандартах, спеціальних довідниках, інструкціях;

Ø якщо термін має декілька значень, укладач документа мусить так будувати текст, щоб було одразу видно, яке значення терміна він мав на увазі. Наприклад: Чек -

1) спеціальний фінансовий документ, який містить письмове розпорядження про видачу чи перерахування суми з поточного рахунку юридичної чи фізичної особи, що підписали чек;

2) талон з каси або в касу із зазначенням суми за товар, яку треба сплатити;

Ø укладаючи документ, необхідно враховувати його адресата і якнайменше вводити спеціальні терміни до тих документів, що адресуються широкому загалові;

Ø серед термінів є такі, які потребують біля себе уточнюючого означення, що спрощує сприйняття змісту тексту документа. Наприклад:

банк - державний, комерційний, акціонерний, кредитний, емісійний...

ліцензія - патентна, повна, перехресна, разова, виключна, невиключна (проста), договірна, експортна, звичайна, імпортна, митна.

Таким чином, можна виділити правила функціонування термінів:

1. Розрізняють термінологію загальнонаукову (експлуатація, конструкція, виробництво) і вузькоспеціальну (аванс, депозит, акцепт).

2. У складі термінології наявна значна кількість іншомовних слів: штрек (від німецького), кабель (від голландського), конструкція (від латинського), експлуатація (від французького).

3. Терміни характеризуються літературною унормованістю й однозначністю. В основному значенні зафіксовані у державних стандартах і спеціальних словниках, довідниках. Ось тому всі терміни мають вживатися в зафіксованому значенні, а не в задовільних формах

4. Терміни не мають емоційного забарвлення і не можуть мати синонімів.

Нестандартні терміни в діловому мовленні ускладнюють складання та функціонування ділових паперів. Вільне словотворення може стати причиною непорозуміння.

Потрібно уникати використання застарілих термінів (факт, фронт), вони потрапили до загальнонародної мови. Вживання термінів архаїзмів ускладнює зміст документа.

Словник культурною людини сьогодення включає в себе безліч термінів різних галузей знання. Він постійно поповнюється, з одного боку, завдяки безупинному науково-технічному прогресові, а з другого – завдяки вдосконаленню засобів масової інформації і внаслідок цього – зростанню культурно-освітнього рівня найширших мас населення.

Але завжди потрібно пам´ятати, що терміни - це така група слів, яка потребує до себе спеціальної уваги, постійного звірення зі словниками та довідниками, поновлення в пам'яті їх значення.

Професійна лексика

Професіоналізми – слова й мовленнєві звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні (а отже експресивно забарвлені) синоніми до термінів.

На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії, наприклад:

1. Слова та словосполучення, притаманні мові моряків:

Кок – кухар

Камбуз – кухня

Кубрик – кімната відпочинку екіпажу

Гальюн – убиральня

Салага – недосвідчений (молодий) матрос

Бак – носова частина корабля

Чалитися – приставати до берега

Лягати в дрейф – переміщуватися за вітром або течією без допомоги двигуна

Ходити в море – плавати

2. Професіоналізми працівників банківсько-фінансової, торговельної та подібних сфер: зняти касу, підбити, прикинути баланс.

3. Назви фігур вищого пілотажу в льотчиків: штопор, бочка, петля, піке та ін.

Професіоналізми використовують також літератори з метою створення професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного середовища у своїх творах.

В ОДС професіоналізм використовують з певними застереженнями.

Канцеляризми – слова та мовленнєві звороти, що позбавляють образності, яскравості, емоційності та індивідуальності стилю, надають йому нейтрального, офіційного та шаблонного значення, наприклад: Восени й узимку – в осінньо-зимовий період;Хвилюватися – переживати стан занепокоєння; Зголодніти – відчувати потребу в харчуванн; Засвітла – до тих пір, поки небесне світило не перестало випромінювати світло.

Розрізняють також неологізми, які стали термінами, та неологізми-професіоналізми, або слова професійного жаргону. Неологізми – слова, що позначають нові поняття і предмети. Використання нових слів у тексті документа повинно ґрунтуватися на оцінці того, чи є це слово терміном, чи називає поняття, яке має усталене позначення в мові.

Неологізми першої групи доцільно використовувати в діловій мові. Це слова типу автосалон, прес-секретар (речник), телефакс, супутникова інформація, фінанси, прогрес, політика, демократія, бюджет, баланс, авізо, бандероль, бланк, шифр, номер, серія, комп’ютер, робот та ін.

Неологізми другої групи не варто вживати в офіційній діловій мові, якщо в української мові є їхні прямі відповідники усталеного традиційного значення.

Авторитет – повага, пошана, вага

Анархія – безладдя

Анонс – оголошення, об´ява

Апеляція – звертання

Аргумент – підстава, мотив, обґрунтування, доказ

Асортимент – набір

Баланс – рівновага

Бартер – обмін

Бізнес – справа, діяльність

Дебати – обговорення

Дефект – вада, недолік, хиба, ґандж, упущення, пошкодження, брак

Домінувати – переживати

Експеримент – дослід, справа

Ексклюзивний – виключний

Екстраординарність – особливість

Електорат – виборці

Ідентичний – тотожний, рівнозначний, однаковий

Інцидент – випадок, пригода, непорозуміння, неприємна подія, оказія

Компенсація – відшкодування, оплата, покриття

Конвенція – угода

Координувати – погоджувати

Лаконічний – стислий, короткий, небагатослівний

Лімітувати – обмежувати

Превентивний – запобіжний

Прерогатива – перевага, виключне право

Пріоритет – першість, переважне право

Пролонгація – продовження (подовження)

Реалізація – виконання, здійснення, утілення, проведення, продаж

Реєстрація – запис

Репродукувати – відтворювати

Симптом – ознака, риса, прояв, знак

Спонсор – доброчинець, попечитель, меценат

Стимул – поштовх, притика, рушійна сила, заохочення

Фермер - господар

Фіксація – запис, закріплення

Декілька порад щодо вживання неологізмів, іншомовних слів у діловій мові та в науковому стилі:

- не слід використовувати іншомовні слова, якщо в українській мові є їхні прямі відповідники;

- треба використовувати іншомовні слова лише в тому значенні, у якому вони зафіксовані в сучасних словниках, а якщо є синоніми – добирати потрібні найточніші відповідники, виходячи з контексту;

- не можна використовувати в одному документі (тексті) іншомовне слово та його український відповідник.

Перевага надається державній мові, що значною мірою полегшить ведення діловодства й допоможе уникнути небажаних двозначностей і помилок. Фразеологізми – це усталені в мові вислови, прислів`я та приказки, різні жартівливі й анектодичні вислови. В діловому мовленні вони вживаються і роблять мову образнішою, дохідливішою, переконливішою. Використовуються виробничо-професійні вислови: грати першу скрипку, виконувати завдання на відмінно; вислови з античної культури: золотий вік, сіль землі; вислови знаменитих людей: машина часу, пам`ять серця; біблійні й євангельські вислови: берегти як зіницю ока, повертатися на круги своя.Використання фразеологізмів повинно бути доречним, змістовним.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)