АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Усередині абзацу попереднього тексту, найімовірніше, структура витримана інтуїтивно вірно

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 3. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 4. VIII. Формирование и структура характера
 5. А. Лінійна організаційна структура
 6. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 7. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 8. Адхократическая структура
 9. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 10. АЛЕКСИТИМИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
 11. Анормальная структура мозга
 12. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России

Втім, на наступній стадії роботи це легко перевіряється, так само легко усуваються недоліки.

22.3.5. Проаналізуйте текст. Третім крокомбуде обов'язковий аналіз тексту, який ми тільки що отримали. Це не так складно, як представляється на перший погляд, якщо точно знати методику такого аналізу. По суті, вона має достатньо механічний характер на першому етапі і не вимагає особливих аналітичних навиків. Аналітичний розум буде потрібний згодом, і саме від здібності до аналізу залежить кінцевий результат, особливо при роботі зі складним, багатоаспектним текстом.

Перш за все необхідно, узявши олівець, уважно, абзац за абзацом прочитати весь текст від початку і до кінця. Читаючи кожний абзац, необхідно відповідати на кілька питань.

— Про що тут йдеться, яка головна думка об'єднує цей абзац, як його можна умовно озаглавити?

— Які ключові слова цю думку визначають?

— Чи дійсно ця думка розкривається в ньому логічно й достатньо стисло?

— Як можна цю думку висловити краще, які слова замінити, як скоротити речення?

22.3.6. Випишіть ключові слова.Давши відповіді на ці питання, ви повинні виписати ключові слова й позначити абзац, давши йому підзаголовок, умовну назву, яка стисло формулюватиме його головну думку. Дуже корисно пронумерувати аспект в довільній формі, оскільки згодом це допоможе в побудові структури. Наприклад, перший знайдений вами аспект № 1, другий № 2 і т.д. Якщо по ходу аналізу четвертий або п'ятий, наприклад, абзац виражають ту ж думку, що і перший, а таке цілком може статися, то він нумерується як № 1 і т.д.

Коли весь текст буде таким чином розмічений і всі ключові слова виписані, ви отримаєте розсипану вашою свідомістю структуру, яка складається з безлічі аспектів, що мають відношення до теми, яка розкривається. Тепер ви виразно побачите, які саме аспекти її складають, який повний спектр цих аспектів, і зможете оцінити їх повноту. Якщо чогось не вистачає, доповніть текст, якщо ви побачили зайве, приберіть його без жалю.

22.3.7. Знайдіть всі аспекти.Тепер ви можете без особливих ускладнень не тільки побачити, які аспекти складають проблему, але як вони пов'язані між собою, як вони співвідносяться із загальним уявленням про неї. Зрозумівши це, достатньо легко побудувати аспекти в потрібній послідовності, виходячи з тієї обставини, що частина з них більш важлива, а частина має другорядне значення.Ця робота при уявній простоті й очевидності далеко не завжди очевидна і спочатку викликає масу труднощів, які легко подолати попрактикувавшись. Головним підсумком подібного поверхневого аналізу стане повне уявлення про спектр аспектів, які ви самі інтуїтивно вивели в смисловий ланцюжок, розкриваючи тему. Саме на цьому етапі можливі будь-які корективи по заміні, уточненню, доповненню або редукції аспектів і лише після того, як ви переконаєтеся, що з аспектами все гаразд, можна переходити до більш тонкого аналітичного опрацьовування матеріалу.

22.3.8. Аспекти — будівельні блоки.Ця стадія настільки важлива, що переоцінити її значення неможливо. Уявіть собі, що ви хочете побудувати будинок з цегли, будинок найскладнішої конструкції з безліччю кімнат, холів, комор, кухонь, переходів і т.д. Недосвідчений будівельник, у якого, крім того, немає плану і бачення кінцевого результату, легко заплутається на рівні виведення стін, а потім й все інше піде абияк. Виконавши вищеописану процедуру, ви немов побудуєте повноцінні модулі — готові холи, кімнати, кухні і т. п., з яких вже набагато легше побудувати цілий будинок, при цьому навіть дуже складної геометрії. Таким чином, будівництво піраміди від низу до верху нагадує блокове будівництво, перевагою якого є відсутність необхідності особливо ретельно опрацьовувати конструкцію блоків. Блоки інтуїтивно формує свідомість, і, як правило, достатньо структуровано. Справа тут не тільки в меншому масштабі аналітичної задачі, яку доводиться вирішувати, маючи справу з одним тільки окремим аспектом проблеми, а в психологічних механізмах, на яких побудоване мислення.

Спробуйте відповісти на яке-небудь складне питання, наприклад «Як провести відпустку?», і стане відразу зрозуміло, що односкладово тут не відповісти, з'явиться маса обставин, які примушують серйозно замислитися. Якщо ви спробуєте скласти приблизний план, теж нічого добре не вийде, в усякому разі, відразу. Але розв'язати проблему «Коли йти у відпустку?» найпростіше — «Хочу влітку, але доведеться восени за графіком». Підсвідомість інтуїтивно дає миттєве рішення. Таким чином, ставлячи перед собою окремі питання, ми поступово дістанемося до головної відповіді, до вирішення головної проблеми.

‡агрузка...

22.3.9. Подумайте про деталі.Тут слід пригадати і те, що ми говорили про конструкцію діалогічного ліда, який нібито відповідає на найвірогідніші питання аудиторії, що гіпотетично ставляться. Текст— це цільна, нерозривна конструкція лексичних одиниць і закодованих в ній значень, і, отже, вертикальний взаємозв'язок між його елементами повинен зберігатися від початку і до кінця. Відповідаючи у принципі в найголовнішому на питання аудиторії, ми повинні продовжити відповідь, доповнюючи її деталями в основному тексті. Часто трапляється так, що саме в хедлайні та ліді сказано все основне, подальше читання безглуздо, оскільки вичерпна ясність досягнута (такою є конструкція короткої інформаційної замітки, продовження якої потрібне лише в особливих випадках). Стикаючись з такою ситуацією, слід добре подумати, чи дійсно ті деталі, які ми висловлюємо в тексті, найбільш цікаві і важливі? Чи не упустили ми родзинки, що додають історії смак, колір і дихання життя? Іноді колоритні деталі, які здаються на перший погляд незначними, можуть більшою мірою допомогти в розумінні проблеми, ніж суха послідовність фактів.

22.3.10. Розставте аспекти по місцях. Останньою стадієюбудівництва від низу до верху стане остаточний монтаж вступу, заснований на отриманих нами аспектах і ключових словах (фразах), які ми виявили на другій стадії. По суті справи, ця частина роботи цілком очевидна. Виявлені аспекти, ранжовані нами по значущості, виносяться в лід в найємких і інформативно насичених формулюваннях. Речення ліда, таким чином, легко будуються на точних формулюваннях змісту аспектів і використовують ключові слова, заздалегідь виписаних. Звичайно, лід, побудований таким чином, нагадує погано написану телеграму, тому залишається виправити стилістику, додати зв'язки — і лід готовий. Перші два речення ліда дають найбільш цілісне бачення проблеми, в них закодована основна думка, сформулювати яку в прямому, фактичному хедлайні або хедлайні творчому тепер справа техніки.

22.3.11. Пов′яжіть аспекти.Звичайно, робота на цьому не закінчується, оскільки крім вертикальних зв'язків потрібно побудувати горизонтальні, але оскільки технологія цього процесу нічим не відрізняється від механізму будівництва зверху вниз, то повертатися до цього не має сенсу. Тим більше, що остаточна редактура матеріалу — справа суто творча і залежить тільки від індивідуальних особливостей, рівня володіння мовою, ерудиції, інформованості, досвіду, смаку і безлічі інших професійних якостей журналіста. При цьому навіть наведена нами технологія справедлива лише схематично, у принципі. І звичайно, кожний може застосувати її згідно власних навиків. Деякі подібний аналіз проводять інтуїтивно, деяким потрібна ручка, олівець і надрукований на папері текст. Словом, це зона індивідуального підходу, творчої уяви і майстерності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)