АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ХОРОШОГО ТЕКСТУ

Читайте также:
 1. Введення та редагування тексту
 2. Виклад тексту документів
 3. Вимоги до тексту документа
 4. Вимоги до тексту документа
 5. ДИСКРЕТНІСТЬ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ
 6. Додавання текстури
 7. Загальні вимоги до наукового тексту
 8. Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной безопасности и экологии (далее по тексту - заместитель главного инженера по охране труда).
 9. Ілюстрації. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту, що викладається.
 10. Класифікації інтертекстуальних елементів: типи і форми міжтекстовості
 11. Контекстуализм
 12. Контекстуальность коммуникации

Хороший текст – основа ефективної журналістики, оскільки саме в словах, реченнях і абзацах вибудовує свою думку журналіст, передаючи читачеві всю багатогранність реальних життєвих ситуацій, процесів, подій і фактів.

22.1.1. Обдумайте всі завдання. Будь-яке завдання може здатися простим, якщо його точно і грамотно викласти на папері зрозумілою мовою в логічній послідовності. І навіть найпростіша подія виглядатиме заплутаною і незрозумілою, якщо розказати про неї сумбурно. Для написання хорошого тексту потрібно вирішити безліч завдань:

необхідно вирішити, про що буде розповідь, що стане її головною думкою, що саме прагнете ви донести до читача;

— визначитися в аспекті розгляду теми, тоні, повороті теми, позиції, якої ви дотримуватиметеся;

— слід дуже серйозно подумати над тим, які аспекти найкращим чином розкриють тему, які з них найбільш важливі, а які є деталями, вторинними фактами, незначущими або менш значущими подробицями;

— слід ретельно відібрати факти, які вибудете використовувати надалі для ілюстрації, аргументування, підтвердження власних положень, розкриття аспектів;

— звичайно, слід подумати і про те, хто стане героєм вашої розповіді, які особи, персоналії стануть скоювати вчинки, говорити, висловлювати думки, виказувати погляди і т.п. у вашій розповіді, щоб вона набула відчуття реального життя, змогла спертися на особистість, як на психологічний фундамент оповідання.

І хоча кроків необхідно зробити достатньо багато, перерахованого нами цілком достатньо, щоб почати.

Більшість з цих проблем може бути вже вирішена, якщо ви виконали описану вище роботу і визначилися в головній думці, ідеї, яку винесли в хедлайн, або заголовок, написали ємкий і точний вступ, задавши тим самим інформаційну вершину переверненій піраміді. Більш того, в інформаційному значенні виконана велика частина роботи, оскільки найзначущіше, важливе і цікаве вже сказано, прочитане і в ідеалі зрозуміле читачем, захопило його, стимулювало на подальше читання.

Айсберг вашого повідомлення вже видно, і його інформаційна вершина примусила читача шукати подробиць, викликала бажання розібратися в проблемі. Саме цю мету — дати деталі, навести аргументи, показати тенденції — і переслідуватиме ваш основний текст — корпус (corpus) або тіло (body) твору.За цих умов завдання може здатися дуже простим, тим більше що структура викладу вже достатньо зрозуміла і, більш того, задана в послідовності елементів вступу. Кожне речення ліда в ідеалі є ключовою думкою для кількох абзаців основного тексту, який повинен слідувати заявленій логіці до кінця логічно, елегантно і абсолютно ясно вибудовувати пірамідальну структуру вашого твору.

22.1.2. Прийміть правильне рішення.Втім, на практиці проблема стає не такою бездоганно зрозумілою, оскільки, не беручи до уваги з'ясовані обставини, головну думку, послідовність ідей, кут розгляду чи навіть ритм викладу, доводиться вирішувати безліч завдань. Цілий комплекс рішень доведеться знайти журналісту, починаючи з підбору правильних і точних слів, закінчуючи об'ємом фрагментів, вибором деталей і т.п.

При цьому ми свідомо залишаємо осторонь проблеми, пов'язані з різними жанрами і навіть жанровими типами, оскільки спочатку слід зрозуміти принципову логіку викладу і тільки потім піднятися вище по рівню аналізу до специфіки різних жанрів і стилів листа.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)