АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Таза экспорт - экспорттан импортты шегереміз 8 страница

Читайте также:
 1. e) Сауда экспорты
 2. IX. Карашар — Джунгария 1 страница
 3. IX. Карашар — Джунгария 2 страница
 4. IX. Карашар — Джунгария 3 страница
 5. IX. Карашар — Джунгария 4 страница
 6. IX. Карашар — Джунгария 5 страница
 7. IX. Карашар — Джунгария 6 страница
 8. IX. Карашар — Джунгария 7 страница
 9. IX. Карашар — Джунгария 8 страница
 10. IX. Карашар — Джунгария 9 страница
 11. Августа 1981 года 1 страница
 12. Августа 1981 года 2 страница

46. Манделл – Флеминг үлгісінің мәні:

а) жабық экономика тән үлгі, яғни яғни елдің әлемдік нарықпен ешқандай байланысы болмайды; ә) кіші ашық экономикаға негізделген үлгі, яғни ұлттық экономиканың әлемдік нарықтағы үлесі жоғары емес, осыған байланысты оның негізгі даму параметрлері әлемдік нарықпен анықталады; б) үлкен ашық экономикаға негізделген үлгі, яғни ұлттық экономиканың әлемдік нарықтағы үлесі өте зор, осыған байланысты оның негізгі даму параметрлері әлемдік пайыз мөлшерлемесіне әсер ете алады; в) әлемдік саудадағы өндіріс факторларының арақатынастарын зерттеуге негізделген.

47. Абсолютті артықшылықтар теориясының авторы кім?

а) Д. Рикардо; ә) А. Смит; б) Д.С. Миль; в) В. Леонтьев.

48. Сауда тосқауылдарының түрлері:

а) кеден бажы және тарифтік емес тосқауылдар; ә) эмбарго және валюталық шектеулер;

б) квоталық емес және еркін экспорттық шектеулер; в) тарифтік емес шектеулер.

 

ТАҚЫРЫП 12: АЙЫРБАС БАҒАМЫНЫҢ ТӘРТІПТЕРІ ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ СҰРАНЫС

Жаттығулар, есептер, тапсырмалар:

1. Төмендегі кестенің мәліметтеріне сәйкес келесі көрсеткіштерді анықтаңыз:

а) Жан басына шаққандағы нақты ЖҰӨ көлемін (алынған нәтижесін кестенің бос орнына енгізіңіз).

ә) Сол елдегі халықтың тиімді санын.

б) ЖҰӨ-нің екінші жылы бірінші жылға қарағанда өсімінің абсолютті көлемін.

в) ЖҰӨ-нің төртінші жылы үшінші жылға қарағанда өсімін (пайызбен).

г) Жан басына шаққандағы ЖҰӨ-нің жетінші жылы алтыншы жылға қарағанда өсімін.

Жылдар Халық саны (млн. адам) ЖҰӨ-нің нақты көлемі (млрд. долл.) Жан басына шаққандағы ЖҰӨ-нің нақты көлемі (долл.)
 
 
 
 
 
 
 

Тест сұрақтары:1. Экономикалық өсудің факторлары:

а) интенсивті фактор; ә) шикізаттық фактор; б) экстенсивті және интенсивті факторлар; в) еңбек факторлары.

2. Домар мен Харродтың экономикалық өсу үлгілерінде қандай факторға басты назар аударылады:

а) салықтарға; ә) мемлекеттік шығындарға; б) инвестицияға; в) ұлттық табысқа.

3. Е. Домардың экономикалық өсу үлгісі – бұл:

а) қарапайым кейнсиандық үлгі, жиынтық сұранысты және жиынтық ұсыныстың өндірістік қуаттарын ұлғайтудағы инвестицияның екіжақты рөлін зерттеуге және ұзақ мерзімде толық жұмысбастылық мәселелерін айқындауға негізделеді;

ә) халықтың өмір сүру деңгейіне жинақтын, еңбек ресурстарының және ҒТП-тің есер ету механизмдерін айқындайтын экономикалық өсудің неоклассикалық үлгісі;

б) үй шаруашылығы мен фирмалар жұмыс істейтін игіліктер нарығын қарастыратын кейнсиандық динамикалық үлгі;

в) кәсіпкерлердің психологиялық тәртіптерін талдауға жүгіне отырып балансталған экономикалық өсуді қамтамасыз ету механизмдерін сипаттауға негізделеді.

‡агрузка...

4. Солоу үлгісіндегі шығарылым көлемінің тұрақты өсімі былай түсіндіріледі:

а) халықтың өсімімен; ә) жинақ мөлшерінің өсімімен; б) технологиялық прогресс арқылы;

в) инвестиция мөлшерінің өсімі арқылы.

5. Р. Харродтың экономикалық өсу үлгісі – бұл:

а) қарапайым кейнсиандық үлгі, жиынтық сұранысты және жиынтық ұсыныстың өндірістік қуаттарын ұлғайтудағы инвестицияның екіжақты рөлін зерттеуге және ұзақ мерзімде толық жұмысбастылық мәселелерін айқындауға негізделеді;

ә) халықтың өмір сүру деңгейіне жинақтың, еңбек ресурстарының және ҒТП-тің есер ету механизмдерін айқындайтын экономикалық өсудің неоклассикалық үлгісі;

б) үй шаруашылығы мен фирмалар жұмыс істейтін игіліктер нарығын қарастыратын кейнсиандық динамикалық үлгі;

в) кәсіпкерлердің психологиялық тәртіптерін талдауға жүгіне отырып балансталған экономикалық өсуді қамтамасыз ету механизмдерін сипаттауға негізделеді.

6. Р. Солоудың экономикалық өсу үлгісі – бұл:

а) қарапайым кейнсиандық үлгі, жиынтық сұранысты және жиынтық ұсыныстың өндірістік қуаттарын ұлғайтудағы инвестицияның екіжақты рөлін зерттеуге және ұзақ мерзімде толық жұмысбастылық мәселелерін айқындауға негізделеді;

ә) халықтың өмір сүру деңгейіне жинақтың, еңбек ресурстарының және ҒТП-тің есер ету механизмдерін айқындайтын экономикалық өсудің неоклассикалық үлгісі;

б) үй шаруашылығы мен фирмалар жұмыс істейтін игіліктер нарығын қарастыратын кейнсиандық динамикалық үлгі;

в) кәсіпкерлердің психологиялық тәртіптерін талдауға жүгіне отырып балансталған экономикалық өсуді қамтамасыз ету механизмдерін сипаттауға негізделеді.

7. Экономикалық өсу – бұл:

а) құлдырау алдындағы өндіріс деңгейінің өсуі; ә) бір экономикалық циклдің басынан екінші экономикалық циклдің басына дейінгі кезең; б) ұлттық өнімнің сандық ұлғаюы және сапалық жетілдірілуі; в) берілген жылдағы инвестиция өсімінің алдыңғы жылғы ұлттық қабыс өсіміне сандық қатынасын көрсететін жағдай.

8. “AD - AS” үлгісінде экономикалық өсу қалай байқалады?

а) AS қисығының оңға жылжуы арқылы; ә) AS қисығының солға жылжуы арқылы;

б) AD қисығының оңға жылжуы арқылы; в) AD қисығының солға жылжуы арқылы.

 

ТАҚЫРЫП 13: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА ЖӘНЕ САУДА САЯСАТЫ

Тест сұрақтары:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)