АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мак 2203 МАКРОЭКОНОМИКА 2 страница

Читайте также:
 1. II. Макроэкономика
 2. IX. Карашар — Джунгария 1 страница
 3. IX. Карашар — Джунгария 2 страница
 4. IX. Карашар — Джунгария 3 страница
 5. IX. Карашар — Джунгария 4 страница
 6. IX. Карашар — Джунгария 5 страница
 7. IX. Карашар — Джунгария 6 страница
 8. IX. Карашар — Джунгария 7 страница
 9. IX. Карашар — Джунгария 8 страница
 10. IX. Карашар — Джунгария 9 страница
 11. Августа 1981 года 1 страница
 12. Августа 1981 года 2 страница

 

7-тақырып. Тауар және ақша нарықтарының макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі

IS-LM үлгісіндегі негізгі айнымалылар және оның теңдеуі. Ақша және тауар нарықтарының тепе-теңдік. IS және LM қисықтарын шығару. IS және LM қисықтарының көлбеуі және ығысулары. IS-LM үлгісіндегі тепе-теңдік. AD-AS және IS-LM үлгілерінің өзара байланысы.

 

8-тақырып. Бюджет-салық саясаты

Бюджет-салық саясатының мақсаттары. Дискрециялық және автоматты фискалдық саясат. Мемлекеттік шығындар мультипликаторы. Салық мультипликаторы. Баға деңгейі өзгергендегі ынталандырушы бюджет салық саясаты. Бюджет-салық саясатының тиімділігі. Ығыстыру эффектісі.

 

9-тақырып.Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу

Капиталды жинақтау ұғымы және оның түрлері. Жинақтаудың "Алтын ережесі". Экономикалық өсу: мақсаттары, түрлері, факторлары, қарқындары. Экономикалық өсудің Кейестік үлгісі. Р.Солоудың неоклассикалық үлгісі. Тұрғындар санының өсуі мен ғылыми-техникалық прогресстің экономикалық өсуге әсері. Экономикалық өсуді ынталандырудың негізгі бағыттары.

10-тақырып. Бюджеттікк тапшылық және мемлекееттік қарыз

Ішкі және сыртқы мемлекеттік қарыздар. Мемлекеттік қарыздар салдары. Мемлекеттік бюджет құрылымы. Мемлекеттік бюджетті теңестіру. Бюджет тапшылығы және оның түрлері. Мемлекеттік бюджеттің алғашқы тапшылығы және қарыздың өзіндік қайта өндіру тетігі. Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. Мемлекеттік қарызын басқару.

11-тақырып. Төлем балансы және валюта бағамыТөлем балансы және оның құрылымы. Төлем балансы шоттарының өзара байланысы. Шағын ашық экономика үлгісі. Валюталық жүйе және валюталық бағам. Сатып алушылық қабілет паритеті. Ашық экономикадағы IS-LM үлгісі. Манделл - Флеминг үлгісі.

 

12- тақырып. Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс

Ашық экономикадағы тағайындалған айырбас бағамы жағдайының тепе-теңдігі. Капиталдың жетілген мобильдігі. Капиталдың толық мобильдігі шартындағы бюджеттік және ақша саясаты. Тұрақсыз айырбас бағамындағы ашық экономика. Жиынтық сұраныстың қисығын тұрғызу. Табыс және айырбас бағамына фискальдық экспансия мен ақша ақша саясатының әсерлері.

 

13-тақырып. Халықаралық сауда және сауда саясаты

Д.Рикардоның салыстырмалы артылықшылықтары. Хекшер-Олинның сыртқы сауда теориясы. Халықаралық сауда қатнастары. Әлемдік сауданың даму тенденциясы және құрылымы. Сауда саясатының құралдары. Халықаралық саудадағы тарифтік және тарифтік емес шектеулер. Тарифтік саясаттың мәні мен экономикалық салалары.

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНЫҢ ЖУЫҚ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1.Макроэкономика пәні және оның әдісі

2. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

3.Макроэкономикалық тұрақсыздық; экономикалық циклдар, инфляция және жұмыссыздық

4.Қысқа және ұзақ мерзімдердегі экономикалық дамудағы жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс

‡агрузка...

5.Тұтыну және қор жинау функциялары

6. Ақша нарығы: ақшаға деген сұраныс және ақша ұсынысы

7. IS-LM үлгісі. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік

8. Фискалдық саясат және оның құралдары

9. Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу үлгісі

10. Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. Мемлекет қарызын басқару

11.Төлем балансы және оның құрылымы. Валюта жүйесі

12. Табыс пен айырбас бағамына фискалдық және ақша саясатының әсерлері.

13.Халықаралық сауда қатынастары және мемлекеттік тариф-сауда саясаты.

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. Мамыров Н., Есенғалиева Қ.С., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика. Алматы.: Экономика, 2003.

2. Мухамедиев Б.М., Дуламбаева Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж. Макроэкономика. Оқу құралы ─ Алматы. Қазақ университеті, 2008. ─ 250 б.

3. Макроэкономика [текст] учебник. МГУ им. В.Ломоносова, КазЭУ иим. Т.Рыскулова, 2007. ─ 666 с.

4. Агапова Т.А. Макроэкономика [текст] учебник Т.А.Агапова; рук. А.В.Сидоровича, 2007. ─ 496 с.

5. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика М.: изд-во МГУ, 1994.

6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. ─ М.: Изд-во МГУ, 1997.

7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика М.: Дело, 1993.

8. Гальперин В.М., гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. Санкт - Петербургский государственный университет экономики и финансов. ─ 1997. ─ 720 с.

9. Долан Э.Дж, Макроэкономика. С.-Петербург, 1994.

10. Киселева Е.А. Макроэкономика [текст]: курс лекц./Е.А.Киселева, 2007 г. - 352 с.

 

Қосымша әдебиеттер

11. Сакс Д., Ларрен. Макроэкономика: глобальный подход. М.: Издво МГУ, 1998.

12. Микро-макроэкономика. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. С.-П., 1994.

13. Кругман П.Р., Обстфелбд М., Международная экономика. Теория и политика: Учебник для ВУЗ-а. Пер. с англ. Под ред. В.П.Колесова. - МГУ экономический факультет, ЮНИТИ, 1997. – 799 с.

14. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. - МГУ. – 1997 – 416 с.

15. Бурда М., Виплош Ч., Макроэкономика. -С-Пб.: Судостроение – 19988 – 544 с.

16. Макконелл К., Брю С. Экономикс. Т 1, М., 1992.

17. Самуэльсон П. Экономика. Т. 1,2. М.:НТО «АЛГОН» ВНИИСИ, 1991.

18. Хейне П. Экономический образ мышления./ Пер. с англ. М.: Новости, 1991.

19. Линвуд О., Гайгер Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика, М.: Инфра., 1996.

20. Лэйард Р. Макроэкономика. Курс лекций для российских деятелей. М.: Джон энд Санз, 1994.

«Қаржы академиясы» Акционерлік қоғамы Сапа менеджмент жүйесі Құжатталған процедура Пәннің оқу-әдістемелік кешені СМЖ ҚА ПП 21-10-2014 Күні 11.08.2014 ж. 173 беттен 14 беті

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«Қаржы академиясы» АҚ

 

«Бекітілді»

ОӘК мәжілісінде

Жоғары білім беру факультеті Төрайымы____________Рахимова Г.А.

«_____» __________________2014ж.

 

 

СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

 

5В050600-Экономика; 5В050800-Есеп және аудит;

5В050900-Қаржы мамандықтары үшін

(шифры, мамандық атауы)

Мак 2203 МАКРОЭКОНОМИКА

код және пән атауы

Кредит саны 3

Курс 1-2

Семестр 1-4

Дәрістер 30

Тәжірибелік 15

Барлық аудиторлық сағат саны 45 сағат

СОӨЖ 45 сағат

СӨЖ 45 сағат

ӨЖ барлық сағат саны 90 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы 135 сағат

Аралық бақылау саны (АБ) 2

Емтихан 1-4 семестр

 

Астана 2014

Силлабус5В050600-Экономика; 5В050800-Есеп және аудит; 5В050900-Қаржы мамандықтары үшін оқу бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде жасалынды.

 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының мәжілісінде талқыланды және ұсынылды.

« 20 » маусым 2014 ж. Хаттама № 12

 

Кафедра меңгерушісі ____________________ Темимрова А.Б.

 


ОҚЫТУШЫ ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТ

«Экономика және менеджмент» кафедрасының оқытушысы, экономика магистрі Абдикаримова Қ. Тел: 87014562127; k.abdikarimova@mail.ru; Есенберлин көшесі 11/1 31 ауд.

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМАСЫ, ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ

1.1 ОҚЫЛАТЫН ПӘН ТУРАЛЫ

«Макроэкономика» жоғары оқу орындарының экономика факультетінің барлық мамандықтары үшін оқытылатын міндетті пән. Индустриалдық-инновациялық Стратегияны іске асыру үшін қазiргi кезеңде Қазақстан экономикасы үшiн бiлiктi мамандар қажет. Макроэкономика пәнiн оқытудағы ең басты бағыты ол студентердiң кәсiби деңгейi жоғары болуын камтамасыз ету, нарықтық экономиканың тетiктерiн терең түсiндiру, оны iс жүзiнде қолдана бiлуге үйрету. Сол себептi, әсiресе, экономика саласында жұмыс атқаратын болашақ жас мамандарға ерекше жаңа талаптар қойылады.

1.2 ОҚУ ПӘНIНIҢ МАҚСАТЫ

Макроэкономика пәнi студенттерді жаңаша ойлауға, олардың нарықтық көзқарасын, психологиясын қалыптастыруға тиiстi. Мұндай мамандарды дайындауда аталған курстың орыны ерекше, өйткенi бiздiң пән, танымдық және практикалық қызметтердi атқарумен қатар, басқа қолданбалы экономикалық пәндер үшiн әдіснамалық рөлi ерекше, әсіресе экономикалық саясаттың теориялық негізі ретінде.

1.3 ОҚУ ПӘНIНIҢ МIНДЕТТЕРI

- макроэкономиканың әдіснамалық мүмкіндіктерін мен тәсiлдерін игеру арқылы оның негiзгi түсiнiктерi мен ұғымдарын түсiнiп, оларды пәннiң негiзгi мәселерiн қарастырғанда қолдана бiлу;

- макроэкономика арқылы жалпы теориялық бiлiм алып, оның қызметтiк тетiктерiн пайдаланудын тиiмдi жолдарын көрсете бiлу. Әсіресе фискальдық және ақша-несие саясаттарының тетіктерін әртүрлі үлгілердегі ерекшеліктерін ажырата білу арқылы, олардың тиімді үйлестірудің мүмкіндіктерін экономикадағы нақты жағдайды ескере отырып шешім қабылдауға даяр болуға міндетті;

- нарықтық экономиканың Қазақстанда қалыптасуы мен даму ерекшелiктерiн терең түсiну арқылы оның жетiлдiру жолдарын қарастыра бiлу;

- макроэкономикадан алған бiлiмдерiн басқа нақты экономикалық пәндерде, күнделiктi тiршiлiкте қолдана бiлу;

- экономикалық бiлiмдi өз бетiмен терең игерiге үйрету және дайындау.

Көрсетiлген мiндеттердi шешу үшiн макроэкономикалық теория курсының мазмұнын озық iлiмдерге сәйкес өзгерту және оларды оқыту үшiн жаңа оқу технологияларын пайдалануды көздеймiз, оларды оқу процесiне енгiземiз.

1.4 КУРСТЫҢ ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ.

Курсты терең меңгеру үшiн "философия" пәнiн, әсiресе оның санаттар және диалектикалық әдiстері қаралатын тарауларын меңгеру қажет. Экономикалық теория пәнінің кіріспесін және макроэкономика тарауын еске түсіріп, ары қарай терең қарастыра білу керек. Сонымен қатар бұл пәнді игеруде септігін тигізетін пәндер: экономикалық ілімдер тарихы, микроэкономика, экономикалық тарих, жоғарғы математика, оның ішінде сызықтық алгебра.

1.5 КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ

Бұл курстан алған білім келесі пәндерді игеруге мүмкіндік береді: экономиканы мемлекеттік реттеу, экономикалық саясат, мемлекет және бизнес, экономика-математикалық әдістер.

2. ОҚУ ПӘНIНIҢ МАЗМҰНЫ

Макроэкономика пәнiне байланысты нарықтық экономиканың негiзгi принциптерi, заңдары, оның қызмет етуiнiң негiзгi құрылымдары, макроэкономикалық тұрғыдағы негiзгi мәселелер, оның iшiнде жалпы тепе-теңдiк, экономиканың өсуi, инфляция және жұмыссыздық мәселелеріне басты назар аударылады. Сонымен қатар барлық тақырыптарды Қазақстан экономикасының тәжiрибесiне, деректерiне сүйене отырып қарастыру және оқыту көзделген. Оқу пәнiнің соңғы тақырыбы «Қазақстан экономикасыныңжаңа кезеңдегі макроэкономикалық мәселелері» коллоквиум түрінде өткізу жоспарланған.

2.1 САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырыптар Еңбек сыйымдылығы
ДӘРІСТІК САБАҚТАР
Макроэкономиканың пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері
Макроэкономикалық көрсеткіштер.
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі
Тұтыну және жинақтау
Ақшаға сұраныс пен ұсыныс
Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі
Бюджет салық саясаты
Капиталдың жинақталуы мен экономикалық өсуі
Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз
Төлем балансы және валюта бағамы
Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс
Халықаралық сауда және сауда саясаты
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАР
Макроэкономика пәні және оның әдістері
Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, инфляция және жұмыссыздық
Қысқа және ұзақ мерзімдердегі экономикалық дамудағы жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс
Тұтыну және қор жинау функциялары
Ақша нарығы: ақшаға деген сұраныс және ақша ұсынысы
IS-LM үлгісі. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік
Фискалдық саясат және оның құралдары
Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу үлгісі
Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. Мемлекет қарызын басқару
Төлем балансы және оның құрылымы. Валюта жүйесі
Табыс пен айырбас бағамына фискалдық және ақша саясатының әсерлері.
Халықаралық сауда қатынастары және мемлекеттік тариф-сауда саясаты.
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ
Макроэкономиканың пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері
Макроэкономикалық көрсеткіштер.
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі
Тұтыну және жинақтау
Ақшаға сұраныс пен ұсыныс
Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі
Бюджет салық саясаты
Капиталдың жинақталуы мен экономикалық өсуі
Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз
Төлем балансы және валюта бағамы
Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс
Халықаралық сауда және сауда саясаты
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ
Макроэкономиканың пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері
Макроэкономикалық көрсеткіштер.
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі
Тұтыну және жинақтау
Ақшаға сұраныс пен ұсыныс
Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі
Бюджет салық саясаты
Капиталдың жинақталуы мен экономикалық өсуі
Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз
Төлем балансы және валюта бағамы
Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс
Халықаралық сауда және сауда саясаты

2.2 СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАПСЫРМА (СӨЖ)

Тақырып Бақылау түрі Тапсыру уақыты
Макроэкономиканың пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері Презентация/слайд 1апта
Макроэкономикалық көрсеткіштер. Презентация/слайд 2 апта
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция Презентация/слайд 3 апта
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі Презентация/слайд 4 -5апта
Тұтыну және жинақтау Презентация/слайд 6 апта
Ақшаға сұраныс пен ұсыныс Презентация/слайд 7 апта
Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі Презентация/слайд 8-9 апта
Бюджет салық саясаты Презентация/слайд 10 апта
Капиталдың жинақталуы мен экономикалық өсуі Презентация/слайд 11 апта
Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз Презентация/слайд 12 апта
Төлем балансы және валюта бағамы Презентация/слайд 13 апта
Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс Презентация/слайд 14 апта
Халықаралық сауда және сауда саясаты Презентация/слайд 15 апта

2.3 ПӘННЕН ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

 

  Бақылау түрі Оқудың академиялық кезеңі, апта
Сабаққа қатысу * * * * * * * * * * * * * * *
Дәрісті конспектілеу                   *         *
Ауызша сұрақ * * * * * * * * * * * * * * *
Тест         *         *         *
Реферат       *       *              
Эссе                       *      
Аралық бақылау             *               *
Барлығы                              

3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

3.1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

1. Мамыров Н.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика: Оқулық. - Алматы: Экономика, 2003. - 432 бет.

2. Макроэкономика: учебник / Под общ. ред. А.А. Абишева, К.А. Хубиева. – Алматы: «Экономика», 2007. – 666 с.

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. 2 - е изд. - Спб.: Питер, 2008. – 544 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.Ф. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 8 - е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007. - 496 с. – («Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова»).

5. Курс экономической теории: учебник – 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание/ Под общ. ред. Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2006 – 832 с. (Раздел 3: Макроэкономика; Раздел 4: Международные аспекты экономической теории).

6. Селищев А.С. Макроэкономика. 3 - е изд. - Спб.: Питер, 2005. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).

7. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. 2 – изд., испр., доп. – М.: Дело, 2002. – 472 с. (оқытушыда, электрондық нұсқа).

8. Ким И. А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие. М.: Вита-Пресс, 2005. – 144 с.

9. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика на каз. языке. – Алматы: 1997.

10. Микро-, макроэкономика. Практикум. Под общей ред. Ю.А. Огибина – СПб,1994г.

11. ҚР-ның Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты». 2008 ж. 8 ақпан.

12. ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан». 2007 ж. 8 ақпан.

13. ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы «Қазақстанның бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы». 2006 ж. 8 ақпан.

14. «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауы. 18 ақпан, 2005 ж.

15. «Бәсекеге қабілетті Қазақстанға, бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті ұлтқа» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауы. 19 наурыз, 2004 ж.

16. Н. Назарбаев. Қазақстан - 2030: «Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы», Алматы – 1998 ж.

3.2 ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

1. Доғалова Г.Н. Халықаралық экономика: Оқу құралы / - Алматы: Экономика, 2000. 88-бет.

2. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник / под ред. Тарасевича Л.С. 5-е изд.- М.: ЮРАИТ, 2004. – 656с.

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. Учебное пособие. 6-е изд.- Спб.: Питер, 2005. - 256с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)