АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мак 2203 МАКРОЭКОНОМИКА 1 страница

Читайте также:
 1. II. Макроэкономика
 2. IX. Карашар — Джунгария 1 страница
 3. IX. Карашар — Джунгария 2 страница
 4. IX. Карашар — Джунгария 3 страница
 5. IX. Карашар — Джунгария 4 страница
 6. IX. Карашар — Джунгария 5 страница
 7. IX. Карашар — Джунгария 6 страница
 8. IX. Карашар — Джунгария 7 страница
 9. IX. Карашар — Джунгария 8 страница
 10. IX. Карашар — Джунгария 9 страница
 11. Августа 1981 года 1 страница
 12. Августа 1981 года 2 страница

Mak 2204 МАКРОЭКОНОМИКА

код және пән атауы

Кредит саны 3

Курс 1-2

Семестр 1-4

Дәрістер 30

Тәжірибелік 15

Барлық аудиторлық сағат саны 45 сағат

СОӨЖ 45 сағат

СӨЖ 45 сағат

ӨЖ барлық сағат саны 90 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы 135 сағат

Аралық бақылау саны (АБ) 2

Емтихан 1-4 семестр

 

 

Астана 2014

Пәннің оқу-әдістемелік кешені

Құрастырған: Абдикаримова Қарлығаш экономика магистрі, аға оқытушы

(аты-жөні, лауазымы, атағы)

 

Кафедра «Экономика және менеджмент» ______________

(қолтаңба)

 

 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының отырысында талқыланды және ұсынылды.

 

«28» тамыз 2014ж. №1 хаттама

 

Кафедра меңгерушісі _________________ Темирова А.Б.

 

 

Жоғары білім беру факультетінің ОӘК отырысында мақұлданды

 

 

«02» қыркүйек 2014ж. № 1 хаттама

 

Факультеттің ОӘК төрайымы _________________ Рахимова Г.А.

 

 

Келісілді:

ОӘБ басшысы _______________________________ Еркебаева З.Ж.

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ

Жұмыс (модульдік) бағдарламасы  
Пәннің оқу (модульдік) бағдарламасы  
Студенттерді оқыту бағдарламасы (syllabus)  
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы  
Дәрістер кешені (дәрістер тезистері, иллюстративтік және таратпа материалдар, ұсынылатын әдебиеттер тізімі)  
Семинар (тәжірибе) сабақтарының жоспары  
Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар  
Курстық жобаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар  
Студенттердің өзіндік жұмысын орындауға арналған материалдар  
Оқу, тәжірибеден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар, есептік құжаттау нысандары  
Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдары (жазбаша бақылау тапсырмалар, тесттік тапсырмалар, өзін-өзі дайындау үшін сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.)  
Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық сүйемелдеу  
Мамандандырылған дәрісханалар, кабинеттер, мен зертханалар тізімі  

«Қаржы академиясы» Акционерлік қоғамы Сапа менеджмент жүйесі Құжатталған процедура Пәннің оқу-әдістемелік кешені СМЖ ҚА ПП 21-10-2014 Күні 11.08.2014 ж. 173 беттен 4 беті

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«Қаржы академиясы» АҚ

 

«Бекітілді»

ОӘЖ бойынша проректор

___________Нурмухаметов Н.Н.

«___ »_________________2014 ж.

 

 

ЖҰМЫС (МОДУЛЬДІК) БАҒДАРЛАМАСЫ

5В050600-Экономика; 5В050800-Есеп және аудит;

5В050900-Қаржы мамандықтары үшін

(шифры, мамандық атауы)

Mak 2204 МАКРОЭКОНОМИКА

код және пән атауы

Кредит саны 3

Курс 1-2

Семестр 1-4

Дәрістер 30

Тәжірибелік 15

Барлық аудиторлық сағат саны 45 сағат

СОӨЖ 45 сағат

СӨЖ 45 сағат

ӨЖ барлық сағат саны 90 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы 135 сағат

Аралық бақылау саны (АБ) 2

‡агрузка...

Емтихан 1-4 семестр

 

 

Астана 2014

Жұмыс оқу бағдарламасы

5В050600-Экономика; 5В050800-Есеп және аудит; 5В050900-Қаржы мамандықтары үшін оқу бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде жасалынды.

 

 

Жұмыс бағдарламасын

құрастырған Абдикаримова Қарлығаш экономика магистрі, аға оқытушы

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми атағы)

 

«Экономика және менеджмент» кафедрасы ______________

(қолы)

 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының отырысында талқыланды және ұсынылды.

 

 

« 28 » тамыз 2014 ж. № 1 хаттама

 

Кафедра меңгерушісі _______________________ Темирова А.Б.

 

Жоғары білім беру факультетінің ОӘК отырысында мақұлданды.

 

« 02 » қыркүйек 2014ж. № 1 хаттама

 

факультеттің ОӘК төрайымы _____________________ Рахимова Г.А.

 

 

Келісілді:

ОӘБ басшысы _______________________________ Еркебаева З.Ж

 

 


ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу жоспары бойынша белгіленген сағат саны

  Жалпы сағат саны Семестр 1,3 Семестр 2,4
    Аптасына Барлығы Аптасына Барлығы
Дәрістер
Семинар сабағы
СОӨЖ
CӨЖ
Емтихан (Е) Емтихан - - - -

 

ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ

 

Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес бұл пәнді оқытудың нәтижесінде Экономикалық факультеттің «5В050800 - Есеп және аудит» және «5В050900 – Қаржы» мамандығында оқитын студенттер мыналарды білуі қажет:

ҰСЫНЫСТЫҢ БОЛУЫ: Макроэкономика пәнін, зерттеу аясы мен әдістерін, негізгі зерттеу мәселелерін қарастыру туралы, сонымен қатар, макроэкономиканың маңызды жақтарын студенттерге жеткізе білу және оларда осы курс туралы белгілі дәрежеде түсінік қалыптастыру

БІЛУ ҚАЖЕТТІЛІГІ: Макроэкономикада семестр бойы қарастырылатын маңызды тақырыптарды және оларда қаралатын негізгі талдау сұрақтарын игере білу

БІЛУІ: Макроэкономика пәнінің негізгі теориялық сұрақтарын тәжірибе жүзінде іске асыра білу керектігін білу

ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ: Макроэкономика пәнінің негізгі теориялық сұрақтарын игеру тұрғысынан, осы негізгі сұрақтар мен мәселелерді студенттер өздерінің жеке өмірлік қажеттіліктеріне тәжірибе жүзінде пайдалана білуі, сонымен қатар, әсіресе осы курстағы негізгі зерттелетін сұрақтарды – негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, инфляция мен жұмыссыздықты, экономикалық дағдарыстар мен экономикалық өсудің жолдарын және макроэкономикалық саясаттардың түрлерін толық игеріп пайдалана білу

 

ТАҚЫРЫПТАР МАЗМҰНЫ

және оның әдістемелік қамтылуы

(Дәрістік курс – семестр бойынша)

Бөлімдер (тақырыптар) атауы, сағ. Семинар сабағы Қолданылатын көрнекі құралдар, СТЖ Білімді бақылау формасы
Макроэкономиканың пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері Макроэкономика пәні және оның әдістері Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, тестер, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру
Макроэкономикалық көрсеткіштер.   Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, есептерді тексеру, тест тапсырмаларына жауап беру
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция   Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, инфляция және жұмыссыздық   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, есептерді тексеру
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі   Қысқа және ұзақ мерзімдердегі экономикалық дамудағы жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, есептерді тексеру
Тұтыну және жинақтау     Тұтыну және қор жинау функциялары   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру. Глоссарий, логикалық схемаларды тексеру. Бақылау жұмысы
Ақшаға сұраныс пен ұсыныс     Ақша нарығы: ақшаға деген сұраныс және ақша ұсынысы   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, есептерді тексеру
Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі IS-LM үлгісі. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру
Бюджет салық саясаты     Фискалдық саясат және оның құралдары   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, жаттығулар мен ситуациялардың шешу
Капиталдың жинақталуы мен экономикалық өсуі     Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу үлгісі   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, есептерді тексеру
Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз     Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. Мемлекет қарызын басқару   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, есептерді тексеру
Төлем балансы және валюта бағамы     Төлем балансы және оның құрылымы. Валюта жүйесі   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, жаттығулар мен ситуацияларды шешу
Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс     Табыс пен айырбас бағамына фискалдық және ақша саясатының әсерлері.   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, есептер шығару
Халықаралық сауда және сауда саясаты     Халықаралық сауда қатынастары және мемлекеттік тариф-сауда саясаты.   Дәріс конспектілері, графиктер, сызбалар, мысалдар, жаттығулар, есептер, ситуациялар, слайдтар, бор, тақта, т.б. Ауызша сұрау, сұрақ-жауап, пікір-талас, тест тапсырмаларына жауап беру, жаттығулар мен ситуацияларды шешу

 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

1. Мамыров Н.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика: Оқулық. - Алматы: Экономика, 2003. - 432 бет.

2. Макроэкономика: учебник / Под общ. ред. А.А. Абишева, К.А. Хубиева. – Алматы: «Экономика», 2007. – 666 с.

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. 2 - е изд. - Спб.: Питер, 2008. – 544 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.Ф. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 8 - е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007. - 496 с. – («Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова»).

5. Курс экономической теории: учебник – 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание/ Под общ. ред. Чепурина М.Н. и Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2006 – 832 с. (Раздел 3: Макроэкономика; Раздел 4: Международные аспекты экономической теории).

6. Селищев А.С. Макроэкономика. 3 - е изд. - Спб.: Питер, 2005. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).

7. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. 2 – изд., испр., доп. – М.: Дело, 2002. – 472 с. (оқытушыда, электрондық нұсқа).

8. Ким И. А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие. М.: Вита-Пресс, 2005. – 144 с.

9. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика на каз. языке. – Алматы: 1997.

10. Микро-, макроэкономика. Практикум. Под общей ред. Ю.А. Огибина – СПб,1994г.

11. ҚР-ның Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты». 2008 ж. 8 ақпан.

12. ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан». 2007 ж. 8 ақпан.

13. ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы «Қазақстанның бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы». 2006 ж. 8 ақпан.

14. «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауы. 18 ақпан, 2005 ж.

15. «Бәсекеге қабілетті Қазақстанға, бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті ұлтқа» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдауы. 19 наурыз, 2004 ж.

16. Н. Назарбаев. Қазақстан - 2030: «Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы», Алматы – 1998 ж.

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

1. Доғалова Г.Н. Халықаралық экономика: Оқу құралы / - Алматы: Экономика, 2000. 88-бет.

2. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник / под ред. Тарасевича Л.С. 5-е изд.- М.: ЮРАИТ, 2004. – 656с.

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. Учебное пособие. 6-е изд.- Спб.: Питер, 2005. - 256с.

4. Абакумова О. Г. Макроэкономика. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: ПРИОР – Издат, 2005. – 224 с.

5. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: Уч. пос., 2-е изд. – М.:ДиС, 2005. – 96с.

6. Базылев Н. И. и др. Макроэкономика. Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 190 с.

7. Введение в макроэкономику: Учебное пособие./ Под ред. М. Е. Дорошенко - М.: ЮНИТИ, 2000. – 175 с.

8. Н. Грегори Мэнкью. Макроэкономика. Пер. с англ.- М., Изд-во МГУ, 1994.-736 с.

9. Долан Э., Линдсей Д.Э. Макроэкономика/Под общ. ред. Б. Лисовика. Спб: 1996.

10. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. пер с англ. – М: Изд-во МГУ.- 1997.

11. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. Учебное пособие, 2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 512с.

12. Бродский Б. Е. Лекций по макроэкономике переходного периода: Учебное пособие. – М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2005. – 224 с.

13. Смагулова Ш.А., Баспанова А. Макроэкономика. Учебное пособие, Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 144с.

14. Шишов А.Л. Макроэкономика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1997 г. – 320 с.

15. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика (Осн. эк. политики): Учебник. – Изд-во «ДИС», 1997.-320 с.

17. Сакс Дж.Д., Лоррен Ф.Б. Макроэкономический подход. М.: Дело - 1996.

16. Ричард Лэйард. Макроэкономика. М., 1994.

18. Сборник задач по микро и макроэкономике. Голиков А. Н., Киселева Е. А., Киров, - 1994.

19. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. (оқытушыда, электрондық нұсқа).

 

 


2 ПӘННІҢ ОҚУ (МОДУЛЬДІК) БАҒДАРЛАМАСЫ

ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАЗБАХАТ

Макроэкономика пәнінен оқу бағдарламасын құрастыру қисыны "Макроэкономика" пәнінің ерекшеліктерін және экономикаға макроэкономикалық тұрғыда жақындау қажеттілігіне негізделеді. Осыған байланысты курста төмендегілер қарастырылады: ұлттық есеп жүйесіне негізделген макроэкономикалық өлшемдер жүйесі; экономикадағы тауарлар мен ақша ағынының айналым моделі; макроэкономикалық тепе теңдіктің негізгі үлгілері: "AD-AS", "Кейнс кресі", "IS-LM"; тепе-теңдік жағдайдан ауытқудың себептері мен нысандары; жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысқа ақша-несие және бюджет- салық саясатының әсері; мемлекет экономикасына сыртқы сектордың әсері.

Соңғы кездегі қаржы экономикалық дағдарыстың себебінен Қазақстан үшін тұрақты экономикалық өсу маңызды мәселеге айналды. Осыған байланысты бұл мәселе курстың барлық тақырыптарында қарастырылады яғни "Макроэкономика" курсының өзегі болып табылады.

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

1-тақырып. Макроэкономика пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері.

2-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер

3- тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция.

4-тақырып. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі

5-тақырып. Тұтыну және жинақтау

6-тақырып. Ақшаға сұраныс және ұсыныс

7-тақырып. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе- теңдік. IS-LM үлгісі

8-тақырып. Бюджет - салық саясаты

9-тақырып. Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу

10-тақырып. Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз

11-тақырып. Төлем балансы және валюта бағамы

12-тақырып. Айырбас бағамының тәуелсіздіктері және жиынтық сұраныс

13-тақырып. Халықаралық сауда және сауда саясаты

 

ПӘН МАЗМҰНЫ

Кіріспе

Экономика - бұл көп деңгейлі күрделі жүйе. ол әр түрлі экономикалық пәндермен меңгеріледі. "Макроэкономика" өздігінен ғылымды білдіріп, жалпы елдің экономикалық жүйесіндегі қызметтердің мәселелерді, сонымен қатар, жиынтық шаманың қызметін зерттейді.

Макроэкономикалық ғылымның негізін Мейнард Кейнс 1930-шы жылдары Ұлы депрессия кезеңі жүргізілгеннен кейін экономикалық механизмді зерттей отырып, қалады.

Макроэкономиканың мақсаты мемлекеттегі экономикалық құбылыстарды меңгеру: шығарым, жұмысбастылық және еркін нарықтағы баға деңгейінің тұрақтылығы.

Макроэкономикалық мәселелерді бір ғана тұтынушы, фирма, сала тұрғысынан шешуге болмайды. Макроэкономика тек қана елдің экономикасын сипаттамайды, ол оның даму заңдылығын анықтап, экономикадағы себеп-салдарлық байланыстарды зерттейді.

"Макроэкономика" курсын меңгеру студенттерге экономикалық жағдайларды дұрыс бағалауға, сонымен қатар, осы және басқадай экономикалық мәселелерді сауатты шешуге мүмкіндік береді.

Негізгі мазмұны

1-тақырып. Макроэкономика пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері

Макроэкономика пәні. Макроэкономикалық талдау әдістері. Макроэкономикалық үлгілер. Экзогенді және эндогенді айнымалалар. Қорлар мен ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. "Ағу" және "инъекция" (құю). Макроэкономикалық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Макроэкономикалық саясат.

 

2-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер

Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағынасы. ЖІӨ-ді есептеу әдістері: қосымша құн бойынша, шығындар бойынша және табыстар бойынша. Атаулы және нақты ЖІӨ. ЖІӨ дефляторы. Тұтыну бағасының индексі. Тұтынушылық қоржыны. Ұлттық санақ жүйесіндегі басқа да көрсеткіштер. Кірістер мен шығыстардың шеңберлік айналымы. Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдігі.

 

3-тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция

Экономикалық айналым және негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасы. Потенциялды ЖҰӨ. Жұмыссыздықтың түрлері және оның табиғи деңгейі. Оукен заңы. Жұмыссыздық деңгейін реттеу. Инфляция мәні және оның түрлері. Шығындар инфляциясы. Сұраныс инфляциясы. Инфляция мен жұмыссыздықтың арасындағы өзара байланыс. Филлипс қисығы.

 

4-тақырып. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі

Жиынтық сұраныс және оның құрамы. Жиынтық сұраныстың бағалық емес факторлары. Жабық экономикадағы қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі. Жиынтық ұсыныс сілкіністері. AD-AS үлгісіндегі макроэкономикалық саясат.

 

5-тақырып. Тұтыну және жинақтау

"Табыс-шығыс" үлгісінің алғышарттары. Қолдағы бар табыс. Тұтыну мен жинақтау. Тұтыну функциясы және жинақтау фукциясы. Инвестициялар мен олардың түрлері. Нақты болған шығындар мен жоспарланған шығындар. Кейнстік крест. Кейнс мультипликаторы. Өндіріс көлемінің тепе теңдігіне жету тетігі.

 

6-тақырып. Ақшаға сұраныс және ұсыныс

Ақша функциясы. Ақша агрегаттары. Ақшаға сұраныстың классикалық және кейнстік теориясы. Баумоль-Тобин үлгісі. Ақша теориясының сандық теңдеуі. Ақша айналымының жылдамдығы. Нақты және атаулы пайыз мөлшерлемесі. Фишер теңдеуі. Ақша ұсынысының үлгісі. Ақша мультипликаторы. Монетаарлық саясаттың құралдары.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.026 сек.)