АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мак 2203 МАКРОЭКОНОМИКА 3 страница

Читайте также:
 1. II. Макроэкономика
 2. IX. Карашар — Джунгария 1 страница
 3. IX. Карашар — Джунгария 2 страница
 4. IX. Карашар — Джунгария 3 страница
 5. IX. Карашар — Джунгария 4 страница
 6. IX. Карашар — Джунгария 5 страница
 7. IX. Карашар — Джунгария 6 страница
 8. IX. Карашар — Джунгария 7 страница
 9. IX. Карашар — Джунгария 8 страница
 10. IX. Карашар — Джунгария 9 страница
 11. Августа 1981 года 1 страница
 12. Августа 1981 года 2 страница

4. Абакумова О. Г. Макроэкономика. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: ПРИОР – Издат, 2005. – 224 с.

5. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: Уч. пос., 2-е изд. – М.:ДиС, 2005. – 96с.

6. Базылев Н. И. и др. Макроэкономика. Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 190 с.

7. Введение в макроэкономику: Учебное пособие./ Под ред. М. Е. Дорошенко - М.: ЮНИТИ, 2000. – 175 с.

8. Н. Грегори Мэнкью. Макроэкономика. Пер. с англ.- М., Изд-во МГУ, 1994.-736 с.

9. Долан Э., Линдсей Д.Э. Макроэкономика/Под общ. ред. Б. Лисовика. Спб: 1996.

10. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. пер с англ. – М: Изд-во МГУ.- 1997.

11. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. Учебное пособие, 2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 512с.

12. Бродский Б. Е. Лекций по макроэкономике переходного периода: Учебное пособие. – М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2005. – 224 с.

13. Смагулова Ш.А., Баспанова А. Макроэкономика. Учебное пособие, Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 144с.

14. Шишов А.Л. Макроэкономика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1997 г. – 320 с.

15. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика (Осн. эк. политики): Учебник. – Изд-во «ДИС», 1997.-320 с.

16. Сакс Дж.Д., Лоррен Ф.Б. Макроэкономический подход. М.: Дело - 1996.

17. Ричард Лэйард. Макроэкономика. М., 1994.

18. Сборник задач по микро и макроэкономике. Голиков А. Н., Киселева Е. А., Киров, - 1994.

19. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. (оқытушыда, электрондық нұсқа).

4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ

4.1 СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы, аралық және қорытынды сабақтардың жиынынан тұрады.

Ағымдағы бақылау өзіндік жұмыстардың, дәріс, тәжірибе сабақтардының қорытынды балы және белгіленген уақыттағы тапсырылған бақылау жұмыстарының, тестердің қорытындысы, презентация бойынша .

Аралық бақылау курстағы дәріс, тәжірибелік сабақтардың және өзіндік оқу тақырыптары бойынша рубежді бақылау түрінде өткізілед. (7 және 15 апталар). Аралық бақылауды қайта тапсыруға болмайдыҚорытынды бақылау – емтихан, сессия уақытында автоматтандырылған тест түрі бойынша ҚК де тапсырылады. Емтихан 40 балмен бағаланады. Емтиханды жоғарғы бағаға қайта тапсыруға рұқсат берілмейді

 

4.2. СТУДЕНТТЕРДІҢ РЕЙТИНГІН ҚОЮ ШКАЛАСЫ

  Түрлері Балдар 1 бақылау 2 бақылау Барлығы
Апталар  
Сабаққа қатысу 0,2 * * * * * * *   * * * * * * * 2,8
Лекция, конспектілері 1,5     *       *       *       *
Ауысша жауаптар   * * * * * *   * * * * * *  
Реферат/ баяндама/ слайдтар     *       *     *     *    
Бақылау (ауысша не жазбаша) жұмысы       *       *     *     *  
Аралық бақылау 3,6               *             * 7,2
Барлығы:                            
Емтихан                              
  Жалпы сомасы                                

4.3. ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА КЕЛЕСІ ФОРМУЛА БОЙЫНША ЕСЕПТЕЛЕДІ

‡агрузка...

Қорытнды баға =

бұнда, Р1 – бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Р2 – екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихандық бағалаудың проценттік мазмұны.

Пән бойынша баллдарды бөлу:

Аралық бақылау Аралық бақылау, барлығы Қорытынды бақылау Қорытынды бағалау
РБ1 РБ2

4.4. СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ЖАЛПЫ ШКАЛАСЫ

Әріптік жүйе бойынша бағалау Сандық эквивалент баллдары. % - баллдар мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау.
А 4.0 95-100 Өте жақсы
А- 3.67 90-94  
В+ 3.33 85-89 жақсы
В 3.0 80-84  
В- 2.67 75-79  
С+ 2.33 70-74 қанағаттанарлық
С 2.0 65-69  
С- 1.67 60-64  
Д+ 1.33 55-59  
Д 1.0 50-54  
F 0-49 қанағаттанарлықсыз

КУРС САЯСАТЫ

Дәрісханадағы жұмыс оқылған материалдарды талқылау, ситуациялық мәселелерді талдау және түрлі жаттығулар орындаудан тұрады. Әрбәр 3 апта сайын материалдар, яғни лекциялық және практикалық сабақтар сұрақтары мен тапсырмаларын біріктіретін бақылау жұмысы орындалады. Студенттер барлығы 5 бақылау жұмысын тапсыруы қажет және оны қайта тапсыру қарастырылмаған.

Студенттердің әрбір сабаққа қатысуы оларға ұсынылған материалдарды одан әрі игеруге байланысты, сондықтан сабақта берілетін материалдарды талқылауға белсенді қатысуы қажет. Белсенділігі үшін жоғары баға әрбір сабақта жарияланады.

Студент өзіндік зерттеу жұмысын дайындап өткізуге міндетті. Тақырыпты өзі таңдауға құқылы. Баға жұмыстың мазмұнына, құрылымы мен баяндалу тәртібіне және ғылыми теориялық деңгейіне. Сондай ақ безендірілуіне қатысты қойылады,

Курс шеңберінде екі аралық тест тапсыру қарастырылған. Тест сұрақтары курс бойынша өтілген материалдар бойынша құрастырылған сұрақтардан тұрады. Курс соңында қорытынды емтихан қабылданады. Студент жауабы белгіленген бағалау жүйесіне сәйкес жүргізіледі.

- Сабаққа кешікпеу, Сабақтан кешіккендер кіргізілмейді.

- Сабақ кезіндеұялы телефондарды сөндіріп қою.

- Дәріс уақытысында сабақтан тыс сұрақтарды қарастырмау қажет.

- Сыртқы киіммен аудиторияға кірмеу қажет.

- Оқу процесінде белсенді қатысып отыру қажет,

- Уақытында тапсырмаларды тапсырып отыру тиіс.

- Тапсырманы уақытында орындамаған жағдайда баллдарын кемітіп отыру.

- Себепсіз сабақтан қалмау қажет.

- Сабақтан қалған жағдайда тиісті құжаттарын көрсетуі тиіс.

- Әрбір сабақта қалғаны үшін баллдары кеміп отырады.

 

 


4. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

 

Тақырып атауы СӨЖ тапсырмалары Тапсыру кестесі
Макроэкономиканың пәні және макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері Макроэкономика пәні. Макроэкономикалық талдау әдістері. Макроэкономикалық үлгілер. Экзогенді және эндогенді айнымалалар. Қорлар мен ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. "Ағу" және "инъекция" (құю). Макроэкономикалық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Макроэкономикалық саясат. 1 апта
Макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағынасы. ЖІӨ-ді есептеу әдістері: қосымша құн бойынша, шығындар бойынша және табыстар бойынша. Атаулы және нақты ЖІӨ. ЖІӨ дефляторы. Тұтыну бағасының индексі. Тұтынушылық қоржыны. Ұлттық санақ жүйесіндегі басқа да көрсеткіштер. Кірістер мен шығыстардың шеңберлік айналымы. Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдігі. 2 апта
Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар, жұмыссыздық, инфляция Экономикалық айналым және негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасы. Потенциялды ЖҰӨ. Жұмыссыздықтың түрлері және оның табиғи деңгейі. Оукен заңы. Жұмыссыздық деңгейін реттеу. Инфляция мәні және оның түрлері. Шығындар инфляциясы. Сұраныс инфляциясы. Инфляция мен жұмыссыздықтың арасындағы өзара байланыс. Филлипс қисығы.   3 апта
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі Жиынтық сұраныс және оның құрамы. Жиынтық сұраныстың бағалық емес факторлары. Жабық экономикадағы қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі. Жиынтық ұсыныс сілкіністері. AD-AS үлгісіндегі макроэкономикалық саясат. 4-5 апта
Тұтыну және жинақтау "Табыс-шығыс" үлгісінің алғышарттары. Қолдағы бар табыс. Тұтыну мен жинақтау. Тұтыну функциясы және жинақтау фукциясы. Инвестициялар мен олардың түрлері. Нақты болған шығындар мен жоспарланған шығындар. Кейнстік крест. Кейнс мультипликаторы. Өндіріс көлемінің тепе теңдігіне жету тетігі. 6 апта
Ақшаға сұраныс пен ұсыныс Ақша функциясы. Ақша агрегаттары. Ақшаға сұраныстың классикалық және кейнстік теориясы. Баумоль-Тобин үлгісі. Ақша теориясының сандық теңдеуі. Ақша айналымының жылдамдығы. Нақты және атаулы пайыз мөлшерлемесі. Фишер теңдеуі. Ақша ұсынысының үлгісі. Ақша мультипликаторы. Монетаарлық саясаттың құралдары. 7 апта
Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-LM үлгісі IS-LM үлгісіндегі негізгі айнымалылар және оның теңдеуі. Ақша және тауар нарықтарының тепе-теңдік. IS және LM қисықтарын шығару. IS және LM қисықтарының көлбеуі және ығысулары. IS-LM үлгісіндегі тепе-теңдік. AD-AS және IS-LM үлгілерінің өзара байланысы. 8-9 апта
Бюджет салық саясаты Бюджет-салық саясатының мақсаттары. Дискрециялық және автоматты фискалдық саясат. Мемлекеттік шығындар мультипликаторы. Салық мультипликаторы. Баға деңгейі өзгергендегі ынталандырушы бюджет салық саясаты. Бюджет-салық саясатының тиімділігі. Ығыстыру эффектісі.   10 апта
Капиталдың жинақталуы мен экономикалық өсуі Капиталды жинақтау ұғымы және оның түрлері. Жинақтаудың "Алтын ережесі". Экономикалық өсу: мақсаттары, түрлері, факторлары, қарқындары. Экономикалық өсудің Кейестік үлгісі. Р.Солоудың неоклассикалық үлгісі. Тұрғындар санының өсуі мен ғылыми-техникалық прогресстің экономикалық өсуге әсері. Экономикалық өсуді ынталандырудың негізгі бағыттары. 11 апта
Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз Ішкі және сыртқы мемлекеттік қарыздар. Мемлекеттік қарыздар салдары. Мемлекеттік бюджет құрылымы. Мемлекеттік бюджетті теңестіру. Бюджет тапшылығы және оның түрлері. Мемлекеттік бюджеттің алғашқы тапшылығы және қарыздың өзіндік қайта өндіру тетігі. Мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру. Мемлекеттік қарызын басқару. 12 апта
Төлем балансы және валюта бағамы Төлем балансы және оның құрылымы. Төлем балансы шоттарының өзара байланысы. Шағын ашық экономика үлгісі. Валюталық жүйе және валюталық бағам. Сатып алушылық қабілет паритеті. Ашық экономикадағы IS-LM үлгісі. Манделл - Флеминг үлгісі. 13 апта
Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс Ашық экономикадағы тағайындалған айырбас бағамы жағдайының тепе-теңдігі. Капиталдың жетілген мобильдігі. Капиталдың толық мобильдігі шартындағы бюджеттік және ақша саясаты. Тұрақсыз айырбас бағамындағы ашық экономика. Жиынтық сұраныстың қисығын тұрғызу. Табыс және айырбас бағамына фискальдық экспансия мен ақша ақша саясатының әсерлері. 14 апта
Халықаралық сауда және сауда саясаты Д.Рикардоның салыстырмалы артылықшылықтары. Хекшер-Олинның сыртқы сауда теориясы. Халықаралық сауда қатнастары. Әлемдік сауданың даму тенденциясы және құрылымы. Сауда саясатының құралдары. Халықаралық саудадағы тарифтік және тарифтік емес шектеулер. Тарифтік саясаттың мәні мен экономикалық салалары. 15 апта

 

 

«Қаржы академиясы» Акционерлік қоғамы Сапа менеджмент жүйесі Құжатталған процедура Пәннің оқу-әдістемелік кешені СМЖ ҚА ПП 21-10-2014 Күні 11.08.2014 ж. 173 беттен 25 беті

 

«Қаржы академия» АҚ кітапханасы

2014- 2015 оқу жылына 1 курс үшін

5В050600-Экономика; 5В050700-Менеджмент; 5В050800 - Есеп және аудит; 5В050900-Қаржы мамандықтары бойынша

«Макроэкономика» пәнінің

Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы

 

№ р/с Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы Автор Баспадан шыққан жылы мен орны. «Қаржы академиясы» АҚ кітапханасындағы дана саны Құрамы – студенттер, магистранттар саны, (курс, семестр)  
Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағыл шын тілінде  
Типтік оқу бағдарламасына сәйкес негізгі әдебиет (элективті пәндер үшін – жұмыс бағдарламасына сәйкес)  
Макроэкономика Агапов Т.А. - - -  
Макроэкономика Агапова Т.А. - - -  
Макроэкономика Нүрпеисова, Ә.К. - - -  
Типтік оқу бағдарламасына сәйкес қосымша әдебиет (элективті пәндер үшін – жұмыс бағдарламасына сәйкес)  
Макроэкономика: Оқу құралы Тілеужанова М.Ә. - - -  
Макроэкономика Доғалов А.Н. - - -  
Макроэкономика және "Микроэкономика" тест жинақтары Тілеужанова М.А - - -  
Макроэкономика: Оқу құралы 1 том Тілеужанова М.Ә. - - -  
Макроэкономика: Оқу құралы 2 том Тілеужанова М.Ә. - - -  

Факультет деканы ________________________ Рахимова Г.А.

(қолы)

Кафедра меңгерушісі __________________________ Темирова А.Б.

(қолы)

ОӘБ басшысы ____________________ Еркебаева З.Ж.

(қолы)

Кітапхана меігерушісі __________________ Ногайбаева Г.

(қолы)

«Қаржы академиясы» Акционерлік қоғамы Сапа менеджмент жүйесі Құжатталған процедура Пәннің оқу-әдістемелік кешені СМЖ ҚА ПП 21-10-2014 Күні 11.08.2014 ж. 173беттен 26 беті

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«Қаржы академиясы» АҚ

Кафедра «Экономика және менеджмент»

(кафедра атауы)

ДӘРІС КЕШЕНІ

Mak 2204 МАКРОЭКОНОМИКА бойынша

(пән атауы және код)

 

5В050600-Экономика; 5В050800-Есеп және аудит;

5В050900-Қаржы мамандықтары үшін

(мамандық номері және атауы)

 

 

Дәрістер 30 сағат

 

Курс: 1-2

 

Семестр: 1-4

 

Астана-2014 ж.


 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды. «_28_»_____тамыз_________2014ж Хаттама №1 Жоғары білім беру факультетінің ОӘК мақұлданды. «__02__»_____қыркүйек___2014 ж Хаттама №1
« Экономика және менеджмент» кафедрасы меңгерушісі _________ ____Темирова А.Б. (қолы) (аты-жөні)   Жоғары білім беру факультетінің ОӘК төрайымы _________ Рахимова Г.А_______ (қолы) (аты-жөні)
   
   

6 ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ

(дәрістер тезистері, иллюстративтік және таратпа материалдар, ұсынылатын әдебиеттер тізімі)

 

ТАҚЫРЫП 1: МАКРОЭКОНОМИКАНЫҢ ПӘНІ ЖӘНЕ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мақсаты: макроэкономика курсының кіріспе бөлімімен таныса отырып, бұл пәннің зерттеу объектісіне шолу жасау, талдау ерекшелігіне ерекше көңіл бөлу, сонымен қатар, пәннің негізгі зерттеу мәселелері туралы жалпы түсінік алу және осы пәнді не үшін оқу керектігін түсіну. Осы мақсатқа жету үшін мынадай талдау сұрақтары қарастырылады.

Дәріс жоспары:

 1. Макроэкономика пәні
 2. Макроэкономикалық талдау әдістері
 3. Макроэкономикалық тепе теңдіктің жалпы шарттары

Тақырыптың мазмұны.

Макроэкономика пәні Микроэкономика сияқты, макроэкономика да экономика теориясының бөлімі. Грек тілінен аударғанда: «макро» – үлкен, «микро» – кішкентай, кішкене, «экономика» – шаруашылықты жүргізу. Сонымен, макроэкономика – тұтастай экономиканың немесе оның ірі жиынтықтарының (агрегаттарының) тәртібін зерделейтін ғылым.«Макроэкономика» терминін ең алғашқы болып 1933 жылы белгілі норвегиялық ғалым – экономист-математик, эконометриканың негізін салушыларының бірі, Нобель сыйлығының лауреаты Рагнар Фриш қолданды. Бірақ қазіргі макроэкономикалық теория атақты ағылшын экономист, Кембридж мектебінің өкілі, лорд Джон Мейнард Кейнстің басты (іргелі) еңбегінен басталады. 1936 жылы оның «Жұмыстылықтың, пайыздың және ақшаның жалпы теориясы» деп аталатын кітабы жарық көрді. Онда Кейнс макроэкономикалық талдаудың негізін қалады.

Макроэкономикалық талдау әдістері Макроэкономикалық талдаудың 2 түрін айырады: ex post талдауы және ex anteталдауы. Макроэкономикалық талдау ex postнемесе ұлттық есеп жүргізушілік, яғни статистикалық мәліметтер талдауы экономикалық қызметтің нәтижелерін бағалауға, мәселелер мен жағымсыз құбылыстарды тауып шығаруға, оларды шешу мен жеңу бойынша экономикалық саясатты әзірлеуге, әр елдердің экономикалық әлеуетінің салыстырмалы талдауын өткізуге мүмкіндік береді. Макроэкономикалық талдау ex ante,яғни белгіленген теориялық тұжырымдамалардың негізіндегі экономикалық үдерістер мен құбылыстардың болжамдық модельдеуі. Бұл экономикалық үдерістердің даму заңдылықтарын анықтап, экономикалық құбылыстар мен ауыспалылар арасындағы себеп салдар байланыстарын табуға мүмкіндік береді. Осы ғылым ретіндегі макроэкономика.

Макроэкономикалық талдаудың жалпы әдістері мен принциптеріне мыналар жатады:

· абстракциялау (экономикалық құбылыстар мен үрдістерді зерттеу және түсіндіру үшін үлгілерді қолдану);

· индукция мен дедукция әдістерінің үйлесімділігі;

· нормативтік және позитивтік талдаудың үйлесімділігі;

· «әртүрлі тең жағдайларда» принципін қолдану;

· экономикалық агенттердің ұтымды шешім қабылдаулары туралы болжамдар және т.б..

Макроэкономикалық талдаудың басты ерекшелігі – ол агрегаттау болып табылады.

Макроэкономикалық үлгілер Макроэкономикалық үлгi – әртүрлi экономикалық құбылыстар мен үрдiс арасында пайда болатын функционалдық байланыстарды айқындау мақсатында құрылған жүйеленген сипаттама. Кез келген үлгi күнделiктi өмiрдiң оңайлатылған бейнесiн көрсетедi. Себебi макроэкономикалық зерттеу жүргiзуде нақты өмiрдiң барлық жақтарын бiр уақытта қарастыру мүмкiн емес. Сондықтан да бiрде-бір макроэкономикалық үлгi нақты, толыққанды болмайды. Ол нақты уақыт кезеңiндегi белгiлi бiр бағыттағы тек жалғыз ғана дұрыс жауапты бермейдi. Бiрақ осындай жалпылама үлгiлердiң арқасында экономикаға әсер ететiн iшкi (эндогендi) және сыртқы (экзогендi) экономикалық айнымалылардың көлемi анықталады.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.029 сек.)