АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який ваш творчий потенціал?

Читайте также:
  1. Механізм правоутворення та його відмінність від категорій правотворчість, законодавчий процес, законотворчий процес
  2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТВОРЧИЙ ЕТАП

 

Опитувальник доповнює тему самодіагностики, самоаналізу, самооцінки, саморефлексії особистості.

У спецкурс-практикум можуть бути включені різні ігри:

♦ захист від маніпулювання ("прізвисько", "відвертість проти маніпулювання", "список претензій" і ін.);

♦ що розвивають педагогічну інтуїцію ("психологічний контакт", "телепатія", "відгадай" і ін.).

В рефлексивно-управлінській технології значну роль виконує діалогічний метод, що ґрунтується на рівності партнерів спілкування, взаємоспівробітництво.

Проблемно-тематичні діалоги активізують позицію особистості мислєннєво-аналітичну діяльність учасників спецкурсу. Приведемо як приклад деякі питання, використовувані в діалозі "Моя професія, — вчора, сьогодні, завтра...".

Розмова може починатися з розуміння деяких "звичних" термінів: масова професія; дефіцитна професія; престижна професія; вільна професія; нова професія; рідкісна професія; професія широкого профілю; сімейна професія; вимираюча професія; елітарна професія; штучна професія; вічна професія.

Потім діалог переходить до теми "Фахівець соціальної роботи в майбутньому", "Ваше бачення цієї професії". Можна запропонувати побудувати професіограму вашій спеціальності (почніть з того, яким має бути результат вашої праці (соціальна робота) і яким не має бути). Або написати професіографічний (психологічний) портрет сучасного соціального працівника.

Нижче представлені питання, які викликають дискусію:

=> про кого можна сказати — професіонал, що відбувся (не відбувся)?

=> чи закінчується професійне самовизначення до моменту вибору професії?

—> за яких умов кар'єра збігається з реальним професійним зростом?

=> який тип кар'єри характерний для вашого особистого професійного шляху?

=> ваше розуміння поняття "кар'єра" (у широкому і вузькому сенсі слова)?

=> чи існують закономірності професійного розвитку, спільні для всіх професій?

Одним з суттєвих методів і форм спецкурсу-спецпрактикуму в період вузівського і післявузівського навчання є професійний тренінг, за допомогою якого формуються у людини необхідні професійні якості, здібності, поповнюються професійні уміння і так далі.При проведенні професійного тренінгу можуть застосовуватися широко описані в літературі прийоми зміни стану людини, які характеризуються наступними принципами:

=> "розігрів", "розморожування" фахівця, забезпечення його відвертості, зниження непотрібної напруженості, подолання особового опору змінам;

=> лабіалізація — усвідомлення людиною неадекватності своєї поведінки в певних ситуаціях, незадоволеність колишніми формами поведінки, створення позитивної мотивації до навчання, змін, готовності засвоєння нового;

=> подача прийомів, "технік" нової професійної поведінки, можливі його альтернативи;

=> "заморожування" — закріплення нових способів діяльності, інтеграція їх в особистість.

Використання методів індивідуальної і групової психокорекції спрямовано в спецкурсі на розвиток комунікативних і організаторських здібностей студентів, соціальних працівників, їх навиків рефлексій (уміння аналізувати стан і поведінку групи, і свою власну, ситуацію і себе в ній). Дані методи сприяють:

=> виробленню і коректуванню норм особової поведінки і міжособової взаємодії;

=> розвитку здатності гнучко реагувати на ситуацію, швидко перебудовуватися в різних умовах і з різними групами.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)