АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як ви розумієте ейджизм і жорстокість в роботі з літніми людьми?

Читайте также:
 1. АВТОР І РЕДАКТОР У РОБОТІ НАД ПЕРЕДАЧЕЮ
 2. Використання роботів і РТК у харчовій промисловості
 3. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
 4. Економіко-математичне моделювання в науковій роботі
 5. Как следует общаться с простыми людьми?
 6. Методика 29. «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?»
 7. Поновлення працівника на роботі як підстава звільнення іншого працівника
 8. Поява на роботі в нетверезому стані як підстава розірвання трудового договору
 9. Розрахунок додаткових витрат, що виникають при роботі в зимовий і літні періоди будівництва
 10. Теоретико-методичні основи формування обчислювальних навичок і подолання недоліків у роботі вчителів.
 11. Техніка безпеки при роботі з ПК
 12. Характерні неполадки в роботі печі ПХС-25М

Дискримінація за віком, або ейджизм, означає негатив|е або принижуюче ставлення до людини із-за його віку, зневага і негативне ставлення до будь-якої вікової групи, хоча найчастіше мова йде саме про ставлення літніх і старих людей. Ейджизм часто співвідноситься саме з ними, тобто суспільною свідомістю літні люди наділяються негативними характеристиками, наприклад, вважаються за "тягар для держави". Іноді випадки жорстокого ставлення до літніх людей можна прямо пов'язати з поширенням ейджизму: літні люди стають менше шановані, ніж решта, тому з ними обходяться як з людьми, які не заслуговують рівних прав.

Ще однією важливою проблемою, як вказано вище, є жорстоке ставлення до літніх людей, яке може бути як з боку тих, хто їх обслуговує, так і з боку членів сім'ї літньої людини.

Спроба описати феномен жорстокого поводження з літніми людьми стикається з необхідністю визначити і ідентифікувати це поняття (Краснова, 1998). Даний термін часто розуміється по-різному: "погане відношення до немолодих", "зневага", "експлуатація", "економічна жорстокість", "образа дією", "фізична жорстокість" і ін. Ці визначення мають різний зміст і використовуються в різних контекстах.

Можна запропонувати наступну класифікацію жорстокості.

Фізична жорстокість: рукоприкладство; побої; загроза фізичним насильством; сексуальне насильство; обмеження рухів; утруднення свободи; умисне тілесне ушкодження, що викликає смерть; вбивство.

Психологічна жорстокість: словесна образа; обзивання; продукування страху можливим поганим зверненням або поміщенням в будинок старезних; погрози, ізоляція; здирство; зухвала поведінка, що спричиняє за собою грубість з боку літньої людини; поведінка, що підриває особу літньої людини; поведінка або відношення, які викликають у літньої людини відчуття відчаю, безнадійності; безжальність; безсердечність.

Експлуатаціяекономічна жорстокість: фінансова експлуатація; відмова в доході, заробітку, пенсії; крадіжка грошей; використання сили або юридичних заходів для нанесення збитку літній людині.

Порушення прав: порушення законів, що гарантують всім громадянам рівні права.

Зневага (активна):ігнорування; поведінка, в результаті якої залишається кинутою слабка, виведена з ладу або розумово неповноцінна людина, не здатна піклуватися про себе; поміщення сім'єю людей, що мають фізичні або розумові недоліки, в будинок-інтернат; порушення обов’язку або договору (перейнятих на себе зобов'язань), що виражається в нанесенні шкоди, образи або порушенні прав.Зневага (пасивна):ненавмисна зневага, яка, проте, приводить до психологічного або фізичного дискомфорту літньої людини.

Загальновизнана дуже тяжкою проблема визначення психологічної жорстокості. Учені вважають, що такі прояви неминучі з боку соціальних або медичних працівників, які не пройшли відповідну психологічну підготовку, тому є небезпека недооцінки суб'єктивного чинника.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)