АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як виробити способи поведінки, що знижують вірогідність контактів дитини з наркозалежними людьми?

Читайте также:
 1. Види, способи і типи правового регулювання
 2. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.
 3. ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДИТИНИ
 4. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення
 5. Вплив сім'ї на розвиток дитини
 6. Вправа «Концепція сильних сторін та потреб дитини» (20 хв.)
 7. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 8. Деякі правила безпеки дитини у вашому домі
 9. Забывание. Закономерности забывания. Приспособительная функция забывания. Ретро- и проактивное торможение.
 10. Завдання та способи випробування перспективних горизонтів
 11. Затримки під час стрільби з кулемета ПКТ і способи їх усунення
 12. Зважування дитини.

 

Мета: пошук можливих способів власної поведінки, що знижують вірогідність контактів дитини з наркоманами; мотивація на об'єднання і спільну діяльність по профілактиці залежної поведінки.

1. Вправа "Новина". Мета: ролеве програвання ситуації, усвідомлення власної поведінки в заданій ситуації.

Розділите учасників на пари. У парах один учасник виконуватиме роль батька, інший — роль будь-якої людини, яка повинна буде повідомити "батька" про те, що в оточенні дитини є наркомани. За роллю "будь-якої людини" може бути ваша дитина, близький знайомий, родич. Повідомлення про цю новину входить в звичайну розмову на будь-яку тему, повідомлення між іншим. Час розмови — не більше двох хвилин.

Потім партнери по вправі міняються ролями. Після вправи необхідно обговорити, які почуття, хвилювання, емоції відчували учасники вправи — "батьки", коли їм повідомили "новину".

 

2. Вправа "Мозковий штурм". Мета: вироблення загальних рішень по заданій темі.

Ведучий пропонує учасникам подумати над наступним питанням: "Як можна зменшити вірогідність контактів моєї дитини із залежною людиною?"

Ведучий фіксує всі висловлювання на листі ватману, організовує активне обговорення питання, робить узагальнення. Акцентує увагу учасників на тому, що важливим для підлітка умінням є самостійна і усвідомлена відмова від вживання наркотиків, алкоголю, нікотину. Головне завдання дорослих — допомогти йому в цьому.

3.Ведучий відповідає на актуальні питання практичного досвіду роботи з батьками.

 

Батьки запитують:

ПРОБЛЕМИ? ЩО ЗА ПРОБЛЕМИ?

 

Якщо ви твердо упевнені, що діти в початковій або середній школі володіють достатньою зрілістю для того, щоб знати правду про алкоголь або наркотики, знайте: ви не самотні. Це питання дійсно стосується дітей.

От 25 до 60% школярів повідомляють, що піддаються тиску з боку однолітків, які спонукають їх приймати алкоголь або наркотики.

Більше 15% п'ятикласників вважають, що пияцтво є "великою проблемою" для їх вікової групи.

Ваша роль як батьків надзвичайно велика саме в питанні попередження алкоголізму і пристрасті до наркотиків. Чому? Тому що раннє попередження вживання алкоголю і наркотиків ефективніше, і це дуже важливо. Дитинство — це час, коли ви можете обговорювати з дитиною небезпеки алкоголю, тютюну і інших речовин, використовуваних підлітками, і підготувати його до зустрічі з ними в майбутньому (якщо ця зустріч ще не відбулася).Батьки запитують:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)