АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ

Читайте также:
 1. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 2. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 3. В. Задачі для самоконтролю
 4. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 5. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 6. Види управлінського контролю
 7. Види управлінського контролю.
 8. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 9. Визначення підсумкового рівня знань студентів.
 10. ВІДПОВІДІ на тести по ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 11. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.
 12. Встановлення робітничого контролю

 

1. Що розуміти під поняттям "Догляд за хворими"?

2. Що відноситься до загального і спеціалізованого догляду за хворими?

3. Як повинне бути влаштоване хірургічне відділення, щоб уникнути перенесення інфекції хворих з гнійними захворюваннями до хворим з чистими захворюваннями?

4. Як влаштована і обладнана операційна?

5. Як влаштована і обладнана перев'язувальна?

6. Які обов'язки у співробітників хірургічного відділення?

7. Які обов'язки виконує постова (палатна) сестра?

8. Як зберігаються у відділенні наркотичні і сильнодіючі лікарські

препарати?

9. Які гігієнічні вимоги до халата, ковпака, взуття і робочого одягу під халатом?

10. Що таке асептика і антисептика?

11. Види прибирання приміщень хірургічного стаціонару?

12. Види і способи прибирання операційної?

13. Які є зони стерильності в операційній?

14 В чому полягає охоронний режим в хірургічному відділенні?

15. Що таке внутрішньолікарняна інфекція?

16. Які заходи захисту у персоналу хірургічного відділення при роботі з хворими із СНІД’ом.?

17. Які існують методи стерилізації?

18. Опишіть устрій і принцип роботи автоклава.

19. Які існують способи контролю стерилізації?

20. Які існують види перев'язувального матеріалу?

21. Які існують способи стерилізації перев'язувального матеріалу?

22. Які існують види шприців і голок?

23 .Какова послідовність обробки передстерилізації багато

разових шприців, голок і інших інструментів (корнцангів, пінцетів

затисків)?

24.Як здійснюється контроль якості обробки передстерилізаційної?

25. Які методи використовують для контролю якості стерилізації?

26. Як обробляються і знищуються одноразові шприци після виконання

ін'єкцій?

27. Яка техніка внутрішньошкірної ін'єкції і як оцінюється результат

внутрішньошкірної проби?

28. У які ділянки тіла можна підшкірно вводити лікарські препарати і якої

довжини голки використовуються при підшкірній ін'єкції?

29. Якими способами можна здійснити підшкірну ін'єкцію (техніка підшкірного

введення лікарських препаратів)?

30. Як здійснюється техніка внутрішньом'язової ін'єкції?

31. Показання до внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів?

32. Показання до виконання венесекції?33. Які обов'язки перев'язувальної сестри хірургічного відділення?

34. Особливості догляду за гнійними ранами.

35. Які бувають нориці і як здійснюється догляд за ними?

36. Що таке діурез і як його зміряти?

37. Як узяти мочу для загального дослідження?

38. Як провести катетеризацію жінці?

39. Як провести катетеризацію чоловікові?

40. Догляд за хворими після торакальних операцій.

41. Як правильно зібрати мокроту для дослідження?

42. Як готувати хворого до операції на грудній клітці?

43. Яка роль медичної сестри при плевральній пункції і

бронхоскопії?

44. Як попередити післяопераційні легеневі ускладнення?

45. Що таке метеоризм і яка допомога необхідна хворому?

46. Який проводиться догляд за хворими після апендектомії і грижосічення?

47. Який догляд за хворими після операцій на шлунку?

48. Що таке передопераційний період і які основні завдання повинні

вирішуватися протягом цього часу?

49. Як узяти мазок з носоглотки?

50. Як підготувати хворого до рентгенологічного дослідження шлунку

(шлунково-кишкового тракту), фіброгастроскопії?

51. Як підготувати хворого до іригоскопії, ректороманоскопії, фібро-

колоноскопії?

52. Як проводиться підготовка хворого до планової операції органів та

систем (нервової, дихальної, серцево-судинної, шлунково-кишкового

тракту)?

53. Як проводиться підготовка шкіри і операційного поля?

54. Які особливості підготовки хворого до екстреної операції?

55. Що таке післяопераційний період і які є у нього етапи?

56. Які найбільш поширені післяопераційні ускладнення

характерні для кожного з цих етапів?

57. Як спостерігають і проводять догляд за післяопераційною раною?

58. Які заходи застосовуються при затримці сечі у хворого після операції?

59. Як здійснюється післяопераційний догляд за хворими після операції

на щитовидній залозі?

60. Як здійснюється живлення хворих в перші дні після операції на органах

черевній порожнині?

61. Що таке парентеральне живлення (визначення, суть методу, показання до

парентерального живлення)?

62. Які особливості зондового живлення хворих при годуванні через

гастро(єюно) стому, і через зонд, проведений в худу кишку за

шлунково-кишковий анастомоз?

63. Які найбільш поширені дієти застосовуються для живлення

хворих в перші дні післяопераційного періоду?

 

 

ПРАКТИЧНІ НАВИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСИ

(Догляд за хворими в хірургічному стаціонарі)

 

 1. Виконання внутрішньошкірної ін'єкції
 2. Виконання підшкірної ін'єкції
 3. Виконання внутрішньом'язової ін'єкції
 4. Підготувати систему для внутрішньовенної інфузії
 5. Продемонструвати техніку внутрішньовенної ін'єкції
 6. Обробка передстерилізаційна інструментів і шприців багатократного використання
 7. Обробка одноразового шприца після використання
 8. Проби на якість обробки передстерилізаційної інструментарію
 9. Продемонструвати різні види перев'язувального матеріалу
 10. Продемонструвати різні види шовного матеріалу
 11. Підготувати кульки для стерилізації
 12. Підготувати серветки для стерилізації
 13. Виготовити тампони для стерилізації
 14. Підготувати операційну білизну для стерилізації
 15. Укласти в бікс перев'язувальний матеріал, операційну білизну для виконання однієї операції
 16. Укласти в бікси операційну білизну і перев'язувальний матеріал роздільно
 17. Продемонструвати стерилізацію синтетичного шовного матеріалу (капрон, лавсан і ін.)
 18. Продемостріровать, як правильно одягнути медичний халат, ковпак, бахіли
 19. Як правильно одягнути, змінити і зняти хірургічні рукавички
 20. Як накласти калоприймач одноразовий і багаторазового користування
 21. Як спостерігати за дренажами в черевній порожнині
 22. Як спостерігати за постійним катетером сечового міхура (Фолей і ін.)
 23. Догляд за дренажем при цистостомії
 24. Особливості догляду за дренажами плевральної порожнини, дренажем по Бюлау.
 25. Як підготувати хворого безпосередньо до операції при екстреній, плановій (нетерміновій) і терміновій операції
 26. Які особливості догляду за хворими з гнійними захворюваннями
 27. Як обробляється палата, ліжко, приліжкова тумбочка при виписці хворого з чистої і гнійної палати
 28. Прибирання палат, інших приміщень в хірургічному відділенні
 29. Прибирання процедурної, маніпуляційної
 30. Як прибирається чиста і гнійна перев'язувальна
 31. Як проводиться прибирання операційної
 32. Які є заходи для безпечної роботи при догляді за хірургічними хворими
 33. Який одяг необхідний при догляді за хворим із СНІД'ом
 34. Продемонструвати препарати для контролю стерилізації в автоклаві, сухожаровій шафі
 35. Як проводячи профілактику пролежнів і догляд за хворими з пролежнями

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)