АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Узгодження сигналу з каналом

Читайте также:
 1. Виявлення не цілком відомого сигналу
 2. Джерело імпульсного сигналу Pulse Generator
 3. Джерело лінійнонаростаючого сигналу Ramp
 4. Джерело синусоїдального сигналу Sine Wave
 5. Дискретизація сигналу – теорема відліків (Котельникова)
 6. Керування логічним каналом локальних мереж
 7. Математична модель сигналу
 8. Полевые транзисторы с индуцированным каналом
 9. Полевые транзисторы со встроенным каналом
 10. Поняття про затримку сигналу кольоровості
 11. Узгодження договірних цін і особливості розрахунків за об'єми виконаних робіт
 12. Узгодження присудка з підметом

Кількість інформації, що переноситься сигналом, була виражена формулою (7.8). Якщо врахувати можливість модуляції і перетворення частоти, то верхня частота спектру сигналу Fmax в цьому виразі може бути замінена смугою частот, що займається сигналом, Fс. Оскільки формула (7.8) представляє собою добуток трьох величин, яку легко відобразити в просторі, то вказаний добуток називають об¢ємом сигналу (динамічним діапазоном). Об¢єм сигналу Vc утворюють ширина спектра сигналу Fс , тривалість сигналу Тс і перевищення сигналу над перешкодою :

(7.17)

Канал зв¢язку, якщо не вникати в деталі його схеми, також можна охарактеризувати аналогіними величинами: смугою пропускання каналу Fк , т.т смугою частот, що пропускаються каналом без значного ослаблення; часом дії каналу Тк ,т.т часом, на який канал переданий в наше розпорядження; діапазоном рівнів , який залежить від чутливості Pmin і допустимих навантажень Pmax апаратури каналу. Добуток трьох вказаних величин називають ємністю каналу зв¢язку:

(7.18)

По каналу зв¢язку принципово можлива передача (без втрати інформації) будь-якого сигналу, для якого виконується умова

(7.19)

Однак, крім того, неодхідно, щоб об¢єм сигналу вміщався в ємності каналу. Якщо остання умова не виконується, то до передачі необхідно провести узгодження сигналу з каналом, яке полягає в перетворенні основних характеристик сигналу. При такому перетворенні, яке може представляти собою перенос сигналу вздовж осей або зміна одної його характеристики за рахунок другої (рис.7.1), об¢єм сигналу зберігається незмінним.

Затримка сигналу (рис.7.1.а) на визначений час може бути потрібною, якщо канал зв¢язку виділяється на час, який не співпадає з часом виникнення сигналу. Затримки на час порядку мілісекунд здійснюються лініями затримки. Затримки на тривалий час досягаються шляхом запису на магнітну стрічку з наступним відтворенням інформації. Основні характеристики сигналу залишаються незмінними.

Перетворення частоти, однополосна модуляція і детектування (рис.7.1.б) забезпечують перенос спектра сигналу в новий частотний діапазон, який співпадає з діапазоном каналу.

Сумісне посилення (чи послаблення) сигналу і перешкоди (рис.7.1.в) доцільно здіснювати перед їх передачею по ділянці, на якій очікується вплив нових перешкод. Попереднє підняття рівня передачі істотно захищає її від впливу адитивної перешкоди. 

 

       
 
 
 
 
 
Рисунок 7.1 – Перетворення основних характеристик сигналу: а-затримка, б- перетворення частоти, в-посилення, г-запис та відтворення з різними швидкостями, д-накопичування, е-кодування.    

 


У випадку, коли час, на який представляється канал зв¢язку, коротший від тривалості повідомлення, можливий попередній запис повідомлення на магнітну стрічку і відтворення його зі збільшеною швидкістю (рис.7.1.г). При цьому тривалість передачі сигналу скорочується в стільки ж раз, в скільки збільшується ширина спектра. Перевищення сигналу над перешкодою залишається при цьому незмінним.

Використання каналу в умовах різкого збільшення перешкод, яке супроводжується зменшенням перевищення сигналу над перешкодою, до якоїсь межі можливе шляхом накопичення (рис.7.1.д), останнє заключається в багатократному повторенні передачі і її сумуванні на приймальному кінці, що встановлює перевищення сигналу над перешкодою. Тривалість передачі збільшується при цьому в n разів. Ширина спектра залишається при цьому незмінною.

Зменшення перевищення сигналу над перешкодою може бути компенсоване також за рахунок збільшення смуги частот (рис.7.1.е), при умові збереження часу передачі. Цей випадок зводиться до вибору коду зі збільшеною надлишковістю, т.т до передачі більшої кількості імпульсів за той же час. В цьому випадку зменшення відношення сигнал-шум компенсується підвищенням виправляючої здатності коду.

З розглянутих перетворень для теорії зв¢язку найбільше значення мають модуляція і кодування.

 

7.3. Параметри основних різновидностей каналів зв¢язку

 

Різноманітність видів зв¢язку породжує різноманітність вимог до каналів, по яких здійснюється цей зв¢язок. Дані про частоти, що передаються при різних видах зв¢язку приведені в табл.7.1.

‡агрузка...

Рівні сигналів, що приймаються, також дуже розрізняються в різних видах зв¢язку. Так, на вході приймачів радіомовних УКВ сигналів з ЧМ маєм справу з рівнями порядку 5-30 мкв; при прийомі радіомовних станцій з АМ – з сигналами порядку 50-300 мкв; при прийомі телевізійних передач – з сигналами порядку 200-1300 мкв, а при прийомі телефонних розмов – з сигналами порядку 0.25 в і вище.

Передача сигналів можлива по мідних двопровідних повітряних лініях до частот порядку 150 кГц. Дальність передачі залежить від діаметра проводу і має порядок для j2мм-150км, j3мм-300км, j4мм-500км. Ослаблення при цьому не перевищує 5 неп (43.4дб). Допустимі рівні сигналів знаходяться в межах від 100 мв до 5.75 в.

При передачі сигналів по симетричних кабелях з паперовою ізоляцією можна використати діапазон частот до 250 кГц, а з стирофлексною ізоляцією – до 550 кГц. При цьому проміжні підсилювачі розміщуютьсячерез кожні 18-19 км.

Використання коаксиальних кабелів дає можливість працювати на частотах до 4 МГц, розміщуючи підсилювачі через кожні 9км, або до 12 МГц при розміщенні підсилювачів через кожні 4.5 км.

Для передачі радіочастот використовуються антени направленої і ненаправленої дії.

Таблиця 7.1 – Частоти, що передаються при різних видах зв’язку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)