АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

С1 С2 С3 С4 С5

 

С1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

С2 1 2 3 4 5 6 7 8

С3 1 2 3 4 5 6 7 ...

С4 1 2 3 4 5 6

С5 1 2 3 4 5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Час

 

Рис. 2.1. Конвеєр з 5 стадій (а); стан кожної стадії в залено

сті від кількості пройдених циклів (б). (Показано 9 циклів)

 

На рис. 2.1, б зображено, як діє конвеєр у часі. Під час циклу 1 стадія С1 працює над командою 1, викликаючи її з пам'яті. Під час циклу 2 стадія С2 декодує команду 1, у той час як стадія С1 викликає з пам'яті команду 2. Під час циклу 3 стадія СЗ викликає операнди для команди 1, стадія С2 декодує команду 2, а стадія С1 викликає третю команду. Під час циклу 4 стадія С4 виконує команду 1, С3 викликає операнди для команди 2, С2 декодує команду 3, а С1 викликає команду 4. Нарешті, під час п'ятого циклу С5 записує результат виконання команди 1 назад у регістр, тоді як інші стадії працюють над наступними командами.

Припустимо, що час циклу в цієї машини 2 нс. Тоді для того, щоб одна команда пройшла через весь конвеєр, потрібно 10 нс. На перший погляд може показатися, що такий комп'ютер може виконувати 100 млн команд у секунду, у дійсності ж швидкість його роботи є набагато вищою. Під час кожного циклу (2 нс) завершується виконання однієї нової команди, тому машина виконує не 100 млн, а 500 млн команд у секунду.

Конвеєри дозволяють знайти компроміс між часом очікування(скільки часу займає виконання однієї команди) і пропускною здатністю процесора(скільки мільйонів команд у секунду виконує процесор). Якщо час циклу складає Т нс, а конвеєр містить п стадій, то час очікування складе пТ нс, а пропускна здатність – 1000/Т млн команд у секунду.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)