АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Входи і 8 виходів

Читайте также:
 1. В XVII веке Хотмыжск входил как центр уезда в такую военно-административную единицу как Белгородский полк.
 2. В программу входит В стоимость не входит
 3. В яку окупаційну зону входили землі Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів в роки Великої Вітчизняної війни?
 4. Входили в состав правительственного большинства и, с небольши-
 5. Зазначте, хто входив до Кирило-Мефодіївського товариства (окресліть роки існування товариства), з якою фазою Національного Відродження пов’язують діяльність товариства.
 6. Историки располагают крайне скудными сведениями по истории Северской земли, в которую входил наш край.
 7. КАК ХАРАКТЕР ВХОДИТ В КОНФЛИКТ
 8. Какие государства, кроме Англии и России, входили в четвертую коалицию против Франции?
 9. Какой из перечисленных языков не входит в индоарийскую языковую группу
 10. ОБ ИССТУПЛЕНИИ И ДЕВИНАЦИИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ БДЕНИЯ; О СВОЙСТВЕ МЕЛАНХОЛИЧЕСКОГО СОКА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ПОДЧАС ЗАСТАВЛЯЮТ ДЕМОНОВ ВХОДИТЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТЕЛА
 11. Став которого традиционно входили доверенные советники мо-

вони не рівні. Схема ґрунтується на вентилі ВИКЛЮЧНЕ АБО, що видає 0, якщо сигнали на вході рівні, і 1, якщо сигнали на вході не рівні. Якщо всі чотири вхідних слова рівні, усі чотири вентилі ВИКЛЮЧНЕ АБО повинні видавати 0. Ці чотири сигнали потім надходять у вентиль АБО. Якщо в результаті виходить 0, отже, слова, що надійшли на вхід, рівні; у противному випадку вони не рівні. У нашому прикладі використовувався вентиль АБО як кінцева стадія, щоб поміняти значення отриманого результату: 1 означає рівність, а 0 – нерівність.

Програмувальні логічні матриці.Будь-яку функцію (таблицю істинності) можна представити у вигляді суми добутків і, отже, втілити у схеми, використовуючи вентилі І і АБО. Для обчислення сум добутків служить так звана програмувальна логічна матриця(рис. 4.14). Ця мікросхема містить входи для 12 змінних. Додаткові сигнали (інверсії) генеруються всередині самої мікросхеми. У підсумку усього виходить 24 вхідних сигналів. Який саме вхідний сигнал надходить у визначений вентиль І, визначається за матрицею 24x50 біт. Кожна з вхідних ліній до 50 вентилів І містить плавку перемичку. При випуску з заводу всі 1200 перемичок залишаються недоторканими. Щоб запрограмувати матрицю, покупець випалює обрані перемички, прикладаючи до схеми високу напругу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)