АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ють дві мікросхеми)

 

Існують різні види модулів пам'яті, що відрізняються один від одного зовнішнім виглядом і способом підключення. Перелічимо тільки основні види в хронологічному порядку.

- Dual Inline Pin Package (DIP). Це прямокутна мікросхема з двома рядами ніжок з кожної сторони. Форма-фактор DIP найбільше широко використовувався в системах до 386-х. Мікросхеми DIP виготовлялися двох типів: Page Mode і Fast Page Mode, і обидва типи давно вже застаріли. Форм-фактор DIP використовувався для кеш-пам'яті другого рівня на більшості 486-х і на деяких материнських платах класу Pentium.

- Single Inline Pin Package (SIPP). У цьому варіанті мікросхема DIP повертається набік і всі ніжки витягаються уздовж з однієї сторони паралельно площини мікросхеми. Цей форм-фактор повинен був дозволити встановлювати пам'ять більш щільно. Використовувався він на деяких системах 386SX, але широкого поширення так і не одержав. Обидва варіанти (Page Mode і Fast Page Mode) давно вже застаріли.

- Single Inline Memory Module (SIMM). У цьому форм-факторі окремі чіпи DRAM форм-фактора DIP містяться на загальній друкованій платі з крайовим контактом, що вставляється в роз’єми на материнській платі. Модулі SIMM для масового ринку вироблялися в двох варіантах:

- 30-контактні (30-pin). Ці мікросхеми використовувалися на окремих 286-х, більшості 386-х і деяких 486-х систем і існували в двох видах: Page Mode і Fast Page Mode. Хоча їх усе ще можна купити, 30-контактні модулі SIMM уже застаріли;

- 72-контактні (72-pin). Ці модулі використовувалися в деяких 386-х, більшості 486-х і практично у всіх системах класу Pentium, виготовлених до появи DIMM. 72-контактні модулі SIMM існували в трьох формах: Fast Page Mode, EDO і BEDO.

- Dual Inline Memory Module (DIMM). Це двосторонні модулі, що мають контакти по обох боках друкованої плати. У модулів SDR-SDRAM мається 168-конактів, але бувають вони і з 100, і з 144 контактами. DDR-SDRAM випускається в 184-контактних модулях, що фізично аналогічні 168-контактним SDR-SDRAM, але мають велику кількість контактів і спеціальний ключ, що не дає можливості переплутати ці типи модулів. Модулі DIMM бувають трьох типів: SDR-SDRAM, DDR-SDRAM і EDO.

- Small Outline DIMM (SODIMM). Спеціальний форм-фактор, використовуваний у портативних комп'ютерах і деяких графічних адаптерах.- RIMM. Модуль пам'яті Rambus RDRAM. RIMM – це скоріше фірмова назва, чим абревіатура. Модулі RIMM фізично аналогічні стандартним модулям SDRAM DIMM з тим виключенням, що ключі в них розташовані в інших місцях. RDRAM випускається в 168- і 184-контактних модулях. Ранні материнські плати працювали з 168-контактними модулями. На більшості сучасних материнських плат, що підтримують RDRAM, використовуються 184-контактні модулі RIMM.

168-контактний модуль РС133 SDRAM DIMM і 184-контактний РС2100 DDR-SDRAM DIMM за габаритними розмірами однакові: 13,6525 см х 3,4925 см. Ширина всіх модулів стандартизується, щоб їх можна було вставляти в однакові роз’єми. Висота модулів не стандартизується. У системі з дуже щільним розміщенням компонентів високі модулі можуть заважати. На обох модулях мається по дев'ять чипів, з чого випливає, що ці модулі мають убудовану систему корекції помилок ЕСС. На модулях без цієї системи чипів вісім.

Головна відмінність між цими модулями (крім кількості контактів) полягає в розташуванні виїмок-ключів. На модулях SDRAM DIMM ключів використовується два: один по центрі і ще один ближче до краю. На модулях DDR-SDRAM DIMM така виїмка тільки одна (ближче до краю). Кількість і розташування виїмок не дають можливості вставити в гніздо модуль пам'яті невідповідного типу або вставити підходящий модуль у неправильному положенні. Модулі Rambus RIMM виглядають так само, але ключові виїмки в них розташовані по-іншому. На таких модулях чіпи звичайно прикриваються металевою пластиною, що розсіює тепло.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)