АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Моделі пам'яті

 

У всіх комп'ютерах пам'ять розділена на комірки, які мають послідовні адреси. В даний час найпоширеніший розмір комірки — 8 бітів, але раніше використовувалися комірки від 1 до 60 бітів. Комірка з 8 бітів називається байтом.Причинавикористання саме 8-бітових байтів така: символи АSCII коду займають 7 бітів, тому один символ АSCII плюс біт парності якраз підходить під розмір байта. Якщо в майбутньому домінуватиме UNICODE, то комірки пам'яті, можливо, будуть 16-бітовими. Взагалі кажучи, число 24 краще, ніж 23, оскільки 4 — ступінь двійки, а 3 — немає.

Байти звичайно групуються в 4-байтні (32-бітові) або 8-байтн (64-бітові) слова з командами для маніпулювання цілими словами. Багато архітектур вимагають, щоб слова були вирівняні в своїх природних межах. Так, наприклад, 4-байтне слово може починатися з адреси 0,4,8 і т. д., але не з адреси 1 або 2. Так само слово з 8 байтів може починатися з адреси 0,8 або 16, але не з адреси 4 або 6. Розташування 8-байтних слів показано на мал. 8.2.

Деякі машини потребують щоб слова в пам'яті були вирівняні. Вирівнювання адрес потрібне досить часто, оскільки при цьому пам'ять працює більш ефективно. Наприклад, Pentium II, який викликає з пам'яті по 8 байтів за раз, використовує 36-бітові фізичні адреси, але містить тільки 33 адресні біти. Отже, Pentium II навіть не зможе звернутися до невирівняної пам'яті, оскільки молодші три біти не визначено явним чином. Ці біти завжди рівні 0, і всі адреси пам'яті кратні 8 байтам.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)