АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

С1 С2 С3 С4 С5. Мультипроцесори з невеликим числом процесорів

 

Мультипроцесори з невеликим числом процесорів

(< 64) сконструювати досить легко, а от створення великих мультипроцесорів представляє деякі труднощі. Складність полягає в тому, щоб зв'язати всі процесори з пам'яттю. Щоб уникнути таких проблем, багато розробників просто відмовилися від ідеї розділеної пам'яті і стали створювати системи, що складаються з великої кількості взаємозалежних комп'ютерів, у кожного з яких є своя власна пам'ять, а загальної пам'яті немає. Такі системи називаються мультикомп’ютерами. Процесори мультикомп’ютера відправляють один одному послання (це трохи схоже на електронну пошту, але набагато швидше). Кожний комп'ютер не обов'язково зв'язувати зі всіма іншими, тому звичайно в якості топологій використовуються 2D, 3D, дерева і кільця. Щоб послання могли дійти до місця призначення, вони повинні проходити через один або кілька проміжних комп'ютерів. Проте час передачі займає усього кілька мікросекунд. Зараз створюються і запускаються в роботу мультикомп’ютери, що містять близько 10000 процесорів. Оскільки мультипроцесори легше програмувати, а мультикомпьютери – конструювати, з'явилася ідея створення гібридних систем, що сполучать у собі переваги обох видів машин. Такі комп'ютери представляють ілюзію розділеної пам'яті, при цьому в дійсності вона не конструюється і не вимагає особливих грошових витрат.

 

Питання до лекції

  1. Що таке паралелізм? Які існують його форми?
  2. Поясніть засіб використання буфера вибірки з попередженням!
  3. Поясніть малюнок №3 на якому зображено конвеєр виконання команд!
  4. Що таке суперскалярна архітектура?
  5. Поясніть ідею подвійного конвеєра!
  6. Як функціонує масивно-паралельний процесор?
  7. Що таке мультипроцесор?
  8. Якими способами можна завадити перетинанню дій процесорів?
  9. Яким способом можна обійти створення великих мультипроцесорів?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)