АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типи сучасних ЕОМ

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 3. Види грошей в сучасній економіці. Природа сучасних кредитно - паперових грошей
 4. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 5. Загальні тенденції реформування сучасних освітніх систем
 6. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару
 7. Земельна рента та її форми в сучасних умовах
 8. КОНКУРЕНЦІЯ ТА КООПЕРАЦІЯ В ГАЛУЗІ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
 9. Масштаби і основні тенденції міжнародної торгівлі в сучасних умовах.
 10. Методологічні основи визначення надійності роботи апаратури в сучасних технологічних процесах
 11. Методологічні основи визначення надійності роботи апаратури в сучасних технологічних процесах
 12. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів в сучасних освітніх системах

 

Весь спектр сучасних обчислювальних систем можна розділити на три великих класи: мініЕОМ (включаючи персональні комп'ютери), мейнфреймы, суперкомп'ютери. В даний час ці класи відрізняються не стільки по зовнішньому вигляді, скільки по функціональних можливостях.

Сучасні персональні комп'ютери мають практично ті ж характеристики, що і мініЕОМ вісімдесятих років: 32- і 64-розрядну архітектуру і шинну організацію системи. В даний час клас мініЕОМ надзвичайно різноманітний: від ноутбуків і палмтопів (Класифікація портативних комп'ютерів) до могутніх серверів для систем масштабу підприємства. Генетичними ознаками цього класу машин є шинна організація системи, при якій усі пристрої «нанизуються» на загальну магістраль, і стандартизація апаратних і програмних засобів. Орієнтовані на широке коло споживачів мінікомп’ютерні системи є безумовними лідерами продажів у комп'ютерній галузі.

Усередині класу мініЕОМ прийнято виділяти мінікомп’ютери і мікрокомп'ютери. Термін “мінікомп’ютери” закріпився за старшими моделями серверів, що використовують архітектуру RISC і UNIX. Основними виробниками на ринку мінікомп’ютерів є фірми AT&T, Intel, Hewlett-Packard, DEC, Pyramid.

До мікрокомп'ютерів відносять численні моделі персональних комп'ютерів, у тому числі і не сумісні з IBM PC, а також ноутбуки і палмтопи.

Мейнфрейми – універсальні електронно-обчислювальні машини загального призначення. З розквітом мінікомп’ютерних систем мейнфрейми втратили свої позиції. Однак компанія IBM, основний світовий виробник мейнфреймів, зуміла здійснити якісний стрибок ( перехід до нової концептуальної архітектури ESA/390, що пропонує широкий спектр функціональних можливостей, що дозволяють використовувати мейнфрейми як центр інтеграції неоднорідного обчислювального комплексу. Вартість мейнфреймів відносно висока – один комп'ютер з пакетом прикладних програм оцінюється приблизно в мільйон доларів.

Мейнфрейми активно використовуються у фінансовій сфері, оборонному комплексі і займають від 20 до 30% комп'ютерного ринку. Найбільша кількість менфреймів робить IBM. Значно менші обсяги продажів у фірм Unisys і Amdahl.

Суперкомп'ютери необхідні для роботи з додатками, що вимагають продуктивності як мінімум у сотні мільярдів операцій із крапкою, що плаває, у секунду. Вони застосовуються для складних обчислень в аеродинаміці, метеорології, фізику високих енергій. Суперкомп'ютери знайшли застосування й у фінансовій сфері. Їх відрізняє висока вартість – від п'ятнадцяти мільйонів доларів, тому рішення про їхню покупку нерідко приймається на державному рівні, розвита система торгівлі старими суперкомп'ютерами. Основний виробник таких комп'ютерів – фірма Cray Research, заснована Сеймуром Креем.IBM-сумісними комп'ютерами називають ПК тих виробників, що при створенні своїх ПК орієнтуються на IBM PC. IBM-сумісний ПК може використовувати більшість зовнішніх пристроїв і програм, призначених для IBM PC. Усі IBM-сумісні комп'ютери використовують операційну систему Microsoft DOS (PS-DOS у IBM, MS-DOS у ПК інших виробників) і процесори Intel (чи сумісні з ними). Узагалі говорячи, усі ПК, що працюють у DOS, є сумісними. Принцип сумісності дає значну економію засобів і часу при модернізації старих і створенні нових систем.

Альтернативою IBM-сумісним персональним комп'ютерам є комп'ютери AppleMacintosh.

 

Питання до лекції

 1. Поясніть терміни програма і машинна мова!
 2. Розкажіть, які є два способи рішення задачі. Прокоментуйте кожний із них!
 3. Намалюйте схему багаторівневої машини!
 4. Коротко розкажіть про кожний із рівнів!
 5. Що ми розуміємо під поняттям архітектури ПК?
 6. Поетапно розкажіть про розвиток комп’ютерної техніки!
 7. Яка різниця між апаратним і програмним забезпеченням?
 8. Які є три великі класи сучасних ЕОМ ?
 9. Які комп’ютери називаються ІВМ-сумісними ?

 

 

2.

 

2.1. Принципи розробки сучасних комп'ютерів

 

Пройшло вже більш двадцяти років з тих пір, як були сконструйовані перші комп'ютери RISC, однак деякі принципи розробки можна перейняти, з огляду на сучасний стан технологій апаратного забезпечення. Якщо відбувається дуже різка зміна в технологіях (наприклад, новий процес виробництва робить тривалість циклу пам'яті в 10 разів менше, ніж тривалість циклу центрального процесора), змінюються всі умови. Тому розробники завжди повинні враховувати можливі технологічні зміни, що можуть вплинути на баланс між компонентами комп'ютера.

‡агрузка...

Існує ряд принципів розробки, так званих принципів RISC,яким по можливості намагаються наслідувати виробники універсальних процесорів. Через деякі зовнішні обмеження, наприклад вимоги сумісності з іншими машинами, приходиться час від часу іти на компроміс, але ці принципи – ціль, до якої прагне більшість розробників.

Усі команди безпосередньо виконуються апаратним забезпеченням.Усі звичайні команди безпосередньо виконуються апаратним забезпеченням. Вони не інтерпретуються мікрокомандами. Усунення рівня інтерпретації забезпечує високу швидкість виконання більшості команд. У комп'ютерах типу CISC більш складні команди можуть розбиватися на кілька частин, що потім виконуються як послідовність мікрокоманд. Ця додаткова операція знижує швидкість роботи машини, але вона може бути застосовна для рідко зустрічаються команд.

Комп'ютер повинний починати виконання великої кількості команд.У сучасних комп'ютерах використовується багато різних способів для збільшення продуктивності, головний з яких – можливість звертатися до як можна більшої кількості команд у секунду. Процесор 500-MIPS здатний приступати до виконання 500 млн команд у секунду, і при цьому не має значення, скільки часу займає саме виконання цих команд. (MIPS— це скорочення від Millions of Instructions Per Second — «мільйони команд у секунду».)Цей принцип припускає, що паралелізм може відігравати головну роль у поліпшенні продуктивності, оскільки приступати до великої кількості команд за короткий проміжок часу можна тільки в тому випадку, якщо одночасно може виконуватися кілька команд.

Хоча команди деякої програми завжди розташовані у визначеному порядку, комп'ютер може приступати до їхнього виконання й в іншому порядку (тому що необхідні ресурси пам'яті можуть бути зайняті) і, крім того, може закінчувати їхнє виконання не в тому порядку, у якому вони розташовані в програмі. Звичайно, якщо команда 1 установлює регістр, а команда 2 використовує цей регістр, потрібно діяти з особливою обережністю, щоб команда 2 не зчитувала регістр доти, поки він не буде містити потрібне значення. Щоб не допустити подібних помилок, необхідно вводити велику кількість відповідних записів у пам'ять, але продуктивність все одно стає вищою завдяки можливості виконувати кілька команд одночасно.

Команди повинні легко декодуватися.Межа кількості викликуваних команд у секунду залежить від процесу декодування окремих команд. Декодування команд здійснюється для того, щоб визначити, які ресурси їм необхідні і які дії потрібно виконати. Корисні будь-які засоби, що сприяють спрощенню цього процесу. Наприклад, використовуються регулярні команди з фіксованою довжиною і з невеликою кількістю полів. Чим менше різних форматів команд, тим краще.

До пам'яті повинні звертатися тільки команди завантаження і збереження.Один з найпростіших способів розбивання операцій на окремі кроки – це умова, щоб операнди для більшості команд бралися з регістрів і поверталися туди ж. Операція переміщення операндів з пам'яті в регістри може здійснюватися в різних командах. Оскільки доступ до пам'яті займає багато часу, а подібна затримка небажана, роботу цих команд можуть виконувати інші команди, якщо вони не роблять нічого, крім пересування операндів між регістрами і пам'яттю. З цього спостереження випливає, що до пам'яті повинні звертатися тільки команди завантаження і збереження (LOAD і STORE).

Повинна бути велика кількість регістрів.Оскільки доступ до пам'яті відбувається досить повільно, у комп'ютері повинне бути багато регістрів (принаймні 32). Якщо слово один раз викликано з пам'яті, при наявності великого числа регістрів воно може утримуватися в регістрі доти, поки буде не потрібно. Повернення слова з регістра в пам'ять і нове завантаження цього ж слова в регістр небажані. Кращий спосіб уникнути зайвих переміщень – наявність достатньої кількості регістрів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)