АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Регістри. Існують різні конфігурації тригерів

Читайте также:
  1. Мал. 8.3 - Основні регістри процесора Pentium II
  2. Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку
  3. Регістри

Існують різні конфігурації тригерів. На малюнку 5.7 а зображена схема, що містить два незалежних D-тригери із сигналами попередньої установки й очищення. Хоча ці два тригери знаходяться на одній мікросхемі з 14 виводами, вони не пов'язані між собою. Зовсім по-іншому побудований восьмирозрядний тригер, зображений на рис. 5.7 б. Тут, на відміну від попередньої схеми, у восьми тригерів немає виходу і ліній попередньої установки і всі синхронізуючі лінії пов'язані разом і керуються виводом 11. Ці тригери того ж типу, що і на рис. 5.6 г, але інвертуючи входи анулюються інвертором, що пов'язаний з виводом 11, тому тригери запускаються при переході від 0 до 1. Усі вісім сигналів очищення також об'єднані, тому коли вивід 1 переходить у стан 0, усі тригери також переходять у стан 0. Вивід 11 інвертується на вході, а потім інвертується знову при кожному сигналі СК, внаслідок недостатньої потужності вхідного сигналу для запуску всіх восьми тригерів; і вхідний інвертор використовується як підсилювач.

Одна з причин об'єднання ліній синхронізації і ліній очищення в мікросхемі на рис. 5.7 б – економія виводів. З іншого боку, мікросхема даної конфігурації відрізняється від восьми незв'язаних тригерів. Ця мікросхема використовується в якості одного 8-розрядного регістра. Дві такі мікросхеми можуть працювати паралельно, утворити 16-розрядний регістр. Для цього потрібно зв'язати відповідні виводи 1 і 11.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)