АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Їм функції

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 6. Асимптоти функції.
 7. Банківська система. Банки, їх види та функції
 8. Банківська система. Банки, їх види та функції
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 10. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
 11. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 12. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:
F0 F1 ENA ENB INVA INC Функція
А  
В  
Ó  
В  
А+В  
А+В+1  
А+1  
В+1  
В-А  
В-1  
 
 
А І В  
А АБО В  
 
 
-1  
                         

 

АЛЛУ, зображене на рис. 7.1, містить два входи для даних: лівий вхід (А) і правий вхід (В). З лівим входом пов'язаний регістр вартового зберігання Н. З правимо входом пов'язана шина В, в яку можуть поступати значення з одного з дев'яти джерел, що показане за допомогою дев'яти сірих стрілок, що примикають до шини. Існує і інша розробка АЛЛУ з двома повно розрядними шинами, і ми розглянемо її трохи пізніше в цьому розділі.

Біля регістр Н може поступати функція АЛЛУ, яка проходити через правий вхід (з шини В) до виходу АЛЛУ, Одна з таких функцій - складання вхідних сигналів АЛЛУ, тільки при цьому сигнал ENA заперечується, і лівий вхід дістає значення 0. Якщо до значення шини В додати 0, це значення не зміниться. Потім результат проходити через схему зрушення (також без змін) і зберігається в регістрі Н.

Існує ще дві лінії управління, які використовуються незалежно від інших. Лінія SLL8 (Shift Left Logical - логічне зрушення вліво) зрушує число вліво на 1 байт, заповнюючи 8 наймолодших двійкових розрядів нулями; лінія SRA1 (Shift Right Arithmetic - арифметичне зрушення управо) число управо на 1 біт, залишаючи самий старший двійковий розряд без змін.

Можна вважати і записати один і тієї ж регістр за один цикл. Для цього, наприклад, потрібно помістити значення SP на шину В, закритий лівий вхід АЛЛУ, встановити сигнал 1NC і зберегти отриманий результат в регістрі SP, збільшивши таким чином його значення на 1 (див. восьмий ряд табл. 4.1). Якщо один і тієї ж регістр може прочитуватися і записуватися за один цикл, то як при цьому запобігти появі непотрібних даних? Річ біля тому, що процеси читання і запису проходять в різних частинах циклу. Колі як правий вхід АЛЛУ вибирається один з регістрів, його значення поміщається на шину В на качану циклу і зберігається там впродовж всього циклу. Потім АЛЛУ виконує свою роботу і проводити результат, який через схему зрушення поступає на шину С. Незадовго до кінця циклу, коли значення вихідних сигналів АЛЛУ і схеми зрушення стабілізувалися, зміст шини З передається в один або декілька регістрів. Одним з цих регістрів цілком може бути тієї, від якого поступивши сигнал на шину В. Точна синхронізація тракту даних робить можливим прочитування і запис одного і того ж регістра за один цикл. Про це мова піде нижче. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)