АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Синхронні SR-защіпки

Читайте также:
  1. Асинхронні шини
  2. Синхронні шини

 

Зручно зробити так, щоб защіпка змінювала свій стан тільки у визначені моменти. Щоб реалізувати це, шляхом модифікації основної схеми можна одержати синхронну SR-защіпку (рис. 5.2).

Ця схема має додатковий синхронізуючий вхід, який, як правило, дорівнює 0. Якщо цей вхід дорівнює 0, то обидва виходи вентилів І дорівнюють 0 незалежно від S і R, і защіпка не змінює стан. Коли значення синхронізуючого входу дорівнює 1, дія вентилів І зникає і стан защіпки стає залежним від S і R. Для позначення того факту, що синхронізуючий вхід дорівнює 1 (тобто стан схеми залежить від значень S і R), часто використовується термін стробувати.

 

Рис. 5.2 - Синхронна SR-защіпка

Якщо і R, і S повертаються до 0, схема стає недетермінованою. Єдиний можливий стан при S=R=1 – це Q= =0, але як тільки обидва входи повертаються до 0, защіпка повинна перейти в один із двох стабільних станів. Якщо один із входів приймає значення 0 раніше за інший, той що залишився в стані 1 “перемагає”, внаслідок того, що коли один із входів дорівнює 1, він керує станом защіпки. Якщо обидва входи переходять до 0 одночасно (що малоймовірно), защіпка переходить в один зі своїх станів випадково.

5.3. Синхронні D-защіпки

 

Щоб позбутися невизначеності SR-защіпки (невизначеність виникає у випадку, якщо S=R=1), потрібно запобігти появі подібної невизначеності. На рис. 5.3 зображена схема защіпки тільки з одним входом D. Так як вхідний сигнал у нижній вентиль І завжди є інверсним кодом вхідного сигналу у верхній вентиль І, ситуація, коли обидва входи рівні 1, ніколи не виникає. Коли D=l і синхронізуючий вхід дорівнює 1, защіпка переходить у стан Q=l. Коли D=0 і синхронізуючий вхід дорівнює 1, защіпка переходить у стан Q=0. Іншими словами, коли синхронізуючий вхід дорівнює 1, поточне значення D вилучається і зберігається в защіпці. Така схема називається синхронною D-защіпкою,і являє собою пам'ять об’ємом 1 біт. Значення, яке було збережено, завжди доступне на виході Q. Щоб завантажити в пам'ять поточне значення D, потрібно задати позитивний імпульс по лінії синхронізуючого сигналу.

 

 

Рис. 5.3 - Синхронна D – защіпка

Така схема вимагає наявності 11 транзисторів. Більш складні схеми можуть зберігати 1 біт, маючи всього 6 транзисторів. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)