АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мал 4.13 - Простий чотирьохрозрядний компаратор

Читайте также:
  1. Ждущий мультивибратор на основе компаратора
  2. Задание4.Устройства сравнения кодов. Цифровые компараторы. Преобразователи кодов. Индикаторы.
  3. Компаратор
  4. Поверка компараторов электрических величин переменного тока
  5. Простейший компаратор
  6. Простий герпес
  7. Цифровой компаратор. N-битный цифровой компаратор

 

Вихідна частина схеми складається із шести вентилів АБО, кожний з яких містить до 50 входів, що відповідає наявності 50 виходів у вентилів І. Які з потенційно можливих зв'язків дійсно існують, залежить від того, як була запрограмована матриця 50x6. Мікросхема має 12 вхідних виводів, 6 вихідних виводів, живлення і «землю» (тобто всього 20 виводів).

Наведемо приклад використання програмувальної логічної матриці. Розглянемо схему, зображену на рис. 4.3 б. Вона містить три входи, чотири вентилі І, один вентиль АБО і три інвертори. Якщо запрограмувати матрицю певним чином, вона зможе обчислювати ту ж функцію, використовуючи три з 12 входів, чотири з 50 вентилів І і один з 6 вентилів АБО. (Чотири вентилі І повинні обчислювати BC, A C, AB і ABC; вентиль АБО приймає ці 4 добутки в якості вхідних даних.) Можна зробити так, щоб та ж програмувальна логічна матриця обчислювала одночасно суму чотирьох функцій однакової складності. Для простих функцій обмежуючим фактором є кількість вхідних змінних, для більш складних – вентилі І і АБО.

Матриці, програмувальні в умовах експлуатації, усе ще використовуються. Однак перевага віддається матрицям, що виготовляються на замовлення. Вони розробляються замовником і випускаються виробником відповідно до запитів замовника. Такі програмувальні логічні матриці набагато дешевші.

 

Рис. 4.14 - Програмувальна логічна матриця з 12 входами і 6 виходами. (Маленькі квадратики – плавкі перемички, що випалюються для завдання функції, яку потрібно обчислити. Плавкі перемички упорядковуються в двох матрицях. Верхня матриця – для вентилів І, а нижня матриця – для вентилів АБО)

Існує три різних способи втілення таблиці істинності, приведеної на рис. 4.3 а. Якщо в якості компонентів використовувати МІС, потрібно 4 мікросхеми. З іншого боку, можна обійтися одним мультиплексором, побудованим на СІС, як показано на рис. 4.11 б. Нарешті, можна використовувати лише четверту частину програмувальної логічної матриці. Очевидно, якщо необхідно обчислювати багато функцій, використання логічної матриці, що програмується більш ефективно, чим застосування двох інших методів. Для простих схем найкраще використовувати більш дешеві МІС і СІС. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)