АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модулі пам'яті

 

З часів появи напівпровідникової пам'яті і до початку 90-х років усі мікросхеми пам'яті вироблялися, продавалися і встановлювалися па плату комп'ютера окремо. Ці мікросхеми вміщали від 1 Кбіт до 1Мбіт інформації і вище. У перших персональних комп'ютерах часто оставлялись порожні роз’єми, щоб покупець у разі потреби міг вставити додаткові мікросхеми.

В даний час розповсюджений інший підхід. Група мікросхем (звичайно 8 або 16) монтується на одну маленьку друковану плату і продається як один блок. Він називається SIMM (Single Inline Memory Module – модуль пам'яті, що має виводи з одного боку) або DIMM (Dual Inline Memory Module – модуль пам'яті, у якого виводи розташовані з двох боків).Схема SIMM зображена на рис.3.3.

 

Центральний процесор
Основна

пам’ять

 

               
   
       
 

 


Кеш-пам’ять

 
 

 

 


Шина

Рис. 3.3. Модуль SIMM у 32 Мбайт.(Модулем керу


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)