АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Защіпки

Читайте также:
  1. Синхронні SR-защіпки

Щоб створити один біт пам'яті, необхідна схема, яка деяким чином “запам'ятовує” попередні вхідні значення. Таку схему можна сконструювати з двох вентилів НЕ-АБО, як показано на рис. 5,1, а. Аналогічні схеми можна побудувати з вентилів НЕ-І.

А В НЕ-АБО

 

 

а) б) в)

Рис. 5.1 - Защіпка НЕ-АБО в стані 0 (а); защіпка НЕ-АБО в стані 1 (б); таблиця істинності для функції НЕ-АБО (в)

Схема, зображена на рис. 5.1 а, називається SR-защіпкою.У неї є два входи: S (setting – установка) і R (resetting – скидання). В ній є також два комплементарних (додаткових) виходи: Q і . На відміну від комбінаційної схеми, вихідні сигнали защіпки не визначаються поточними вхідними сигналами.

Розглянемо приклад. Нехай, S=0 і R=0 (вони дорівнюють 0 більший час). Припустимо також, що Q=0. Так як Q повертається у верхній вентиль НЕ-АБО й обидва входи цього вентиля дорівнюють 0, то його вихід дорівнює 1. Одиниця повертається в нижній вентиль, у якого в підсумку один вхід дорівнює 0, а інший – 1, а на виході виходить Q=0 (рис. 5.1, а).

Уявимо, що Q=l, a R і S усе ще дорівнюють 0. Верхній вентиль має входи 0 і 1 і вихід (тобто 0), що повертається в нижній вентиль. Така ситуація зображена на рис. 5.1 б. Стан, коли обидва виходи дорівнюють 0, неможливий, оскільки в цьому випадку обидва вентилі мали б на вході два нулі, що привело б до одиниці на виході, а не до нуля. Так само неможливо мати на обох виходах 1, оскільки це привело б до вхідних сигналів 0 і 1, що викликає на виході 0, а не 1. Висновок простий: при R=S=0 защіпка має два стабільних стани, які будемо називати 0 і 1 у залежності від Q.

Розглянемо дію вхідних сигналів на стан защіпки. Припустимо, що S приймає значення 1, у той час як Q=0. Тоді вхідні сигнали верхнього вентиля будуть 1 і 0, що приведе до вихідного сигналу =0. Ця зміна робить обидва входи в нижній вентиль рівними 0 і, отже, вихідний сигнал рівним 1. Таким чином, установка S на значення 1 переключає стан з 0 на 1. Установка R на значення 1, коли защіпка знаходиться в стані 0, не викликається змін, оскільки вихід нижнього вентиля НЕ-АБО дорівнює 0 і для входів 10, і для входів 11.



Використовуючи подібну аргументацію, доводиться, що установка S на значення 1 при стані защіпки 1 (тобто при Q=1) не викликає змін, але установка R на значення 1 приводить до зміни стану защіпки. Таким чином, якщо S приймає значення 1, то Q буде дорівнювати 1 незалежно від попереднього стану защіпки. Подібним чином перехід R на значення 1 викликає Q=0. Схема «запам'ятовує», який сигнал був останнім: S або R. Використовуючи цю властивість, можна конструювати комп'ютерну пам'ять.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)