АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Передаточне (передавальне) число

Читайте также:
  1. Атомная масса и атомное число.
  2. Гелий и гелион. Массовое число атома. Атомное число.
  3. Единственное число.
  4. Множественное число.
  5. Октановое число. ОЧИ, ОЧМ, методика, чувствительность (продолжение).
  6. Число. Изотопы.

Передавальне число ( ) знаходиться як відношення числа зубів колеса ( ) до числа зубів шестерні ( ) в зубчастої передачі, числа зубів черв'ячного колеса до числа заходів черв'яка в черв’ячної передачі, числа зубів великої зірочки до числа зубів малої в ланцюгової передачі, а також діаметра великого шківа чи барабана до діаметру меншого в пасової або фрикційної передачі.

Передавальне число використовується при розрахунках геометричних параметрів зубчатих передач.

Основний кінематичний параметр механічної передачі — передавальне відношення, яке дорівнює відношенню кутової швидкості ω1 ведучої ланки до кутової швидкості ω2 веденої ланки передачі:

Енергетичними параметрами механічної передачі є передавальні потужності на ведучій ланці N1 і на веденій ланці N2, а також коефіцієнт корисної дії (ККД), що визначається за співвідношенням:

η = N2/N1. ККД

характеризує ступінь досконалості механічної передачі і за ним можна оцінити втрати потужності ∆N у передачі:

∆N = N1–N2 = N1(1–η).

Параметри ω1 і ω2, а також N1 і N2 є мінімально необхідними для розрахунку будь-якої механічної передачі.

Передавальні потужності (Вт), та кутові швидкості (рад/с), визначають крутні моменти, H·м, на валах передачі:

ü на ведучому валу:

M1 = N11;

ü на веденому валу:

M2 = N22.

Співвідношення між крутними моментами на валах механічної передачі можна встановити за цими виразами і записати у такому вигляді:

N2/N1 = i·η

або

N2 = N1·i·η

Інколи швидкості обертання ланок механічної передачі задаються у вигляді частоти обертання n (хв–1). Зв'язок між кутовою швидкістю ω (рад/с), та частотою обертання n (хв–1), виражається співвідношенням:

ω = π·n/30.

У приводах машин можуть застосовуватись декілька послідовно сполучених механічних передач. Отже, загальне передавальне відношення привода, що складається з кількох механічних передач, дорівнює добутку передавальних відношень його складових передач, тобто

i = i1·i2·...·in.

Відповідно, ККД всього приводного механізму:

η = N4/N1 = η1·η2·η3

ККД привода, що складається з декількох послідовно сполучених механічних передач, дорівнює добутку ККД всіх його складових передач, тобтоη = η1·η2·...·ηn.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)