АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Спосіб нанесення клею

Читайте также:
 1. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 2. Безкровний ( перкутанний) спосіб кастрації бичків.
 3. Гуманістична психологія виділяє три потенціали, без реалізації яких не можна говорити про власне особистісний спосіб існування.
 4. Діяльність як спосіб існування соціального. Особливості прояву соціальних заковів
 5. Екзистенція як особливий спосіб буття
 6. Заняття 23. Спосіб отримання трьохфазної системи напруг та струмів. Трьохфазний генератор.
 7. Індексний спосіб
 8. Інтегральний спосіб
 9. Логарифмічний спосіб
 10. Нагляд як спосіб забезпечення законності і дисципліни.
 11. Нанесення початкової обстановки на карту
 12. Нанесення розмірів, ухилів, відміток, написів

Вибір способу нанесення клею визначається його фізико-хімічними властивостями, розмірами і формою склеюваних поверхонь. Використовуються наступні способи нанесення:

ü промазування рідкого клею шпателем, ракелем і т.д.;

ü занурення у рідкий клей деталей перед склеюванням;

ü накочування рідкого клею роликом або щіткою;

ü екструзія рідкого або твердого клею через сопло;

ü спікання попередньо занурених деталей у порошкоподібний клей;

ü розпилення твердих клеїв електростатичне, плазмове чи газове;

ü розплавлення твердих клейових заготівок;

ü накладання плівок чи таблеток твердого клею.

 

Твердіння клею.

Параметрами затвердіння клею є температура, час і тиск. Технологічний процес склеювання може також містити додатково операцію видалення із клею летких речовин розчинника.

Температура затвердіння клею може бути в умовах від кімнатної температури до 350°C. При затвердженні в умовах підвищеної температури важливим є, щоб нагрівання було рівномірним у межах всього з'єднання. Охолодження клейового з'єднання слід проводити плавно. Нагрівання може бути здійснене у печах електричного опору, індукційним методом, інфрачервоним опроміненням та ін.

Важливим технологічним параметром є тиск склеювання, що визначається типом клею, що використовується, видом і розміром склеюваних поверхонь та ступенем підгонки їх одна до одної. Тиск створюється для фіксації деталей склеювання під час затвердіння, забезпечення повнішого контакту поверхонь склеювання та змочування їх клеєм. Тиск регламентується технічною документацією на клей і не повинен перевищувати вказану величину. Для створення тиску при склеювання використовується наступне обладнання: гідравлічні преси, гідравлічні мішки, вантажі, струбцини, вакуумні мішки, автоклави.

Паяння

Паяння (лютування) – процес утвору з’єднання з міжатомними зв’язками шляхом нагрівання матеріалів, що лютуються нижче за температуру їхнього топлення, їхнього змочування припоєм, затікання припою в зазор між деталями з наступною його кристалізацією.

Переваги лютування:

ü дозволяє з'єднувати метали в будь-якому сполученні;

ü з’єднання можливо за будь-якої початкової температури металу, що його лютують;ü можливе з'єднання металів із неметалами;

ü паяні з'єднання легко роз'ємні;

ü точніше витримується форма й розміри виробу, бо основний метал не топиться;

ü дозволяє одержувати з'єднання без значних внутрішніх напружень і без короблення виробу;

ü підвищена продуктивність процесу дозволяє лютувати за один прийом велику кількість виробів;

ü культура виробництва; можлива повна механізація та автоматизація.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)