АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПЕРЕДМОВА. Нормативно-правові акти:

Читайте также:
 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. Передмова
 7. Передмова
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Загальна Декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР 19 жовтня 1973 року.

4. Європейська конвенція з прав людини, ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року.

5. Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 р. (із змінами та поповненнями) //Кодекси України у 3-ох кн. /Відп. ред. В.Ф. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

6. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – №28 (додаток). – Ст. 574.

7. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 7 грудня 1984 року //Відомості Верховної Ради – 1984. – №51 (додаток). – Ст. 1122.

8. Кримінальний кодекс України від 28 грудня 1960 року. К.: ”Україна”, 1993 р.

9. Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 року //Відомості Верховної Ради – 1991. – №10. – Ст. 98.

10. Закон України від 20 грудня 1991 року “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” //Відомості Верховної Ради – 1992. – №15. – Ст. 190.

11. Закон України від 7 лютого 1991 року “Про власність” (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради. – 1991 – №20 – Ст. 249.

12. Закон України “від 19 червня 1992 року “Про приватизацію державного житлового фонду” //Відомості Верховної Ради. – 1992 – №36 – Ст. 524.

13. Закон України від 2 вересня 1993 року “Про нотаріат” //Відомості Верховної Ради – 1993. – №39. – Ст. 383.

14. Закон України від 22 жовтня 1993 року “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту //Відомості Верховної Ради – 1993. – №45. – Ст. 425.

15. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року “Про державне мито” //Відомості Верховної Ради – 1993. – №13. – Ст. 113.

16. Закон України від 13 листопада 1996 року “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово–комунальні послуги”.

17. Закон України від 21 травня 1997 року “Про місцеве самоврядування в Україні” //Відомості Верховної Ради – 1997. – №24. – Ст. 170.18. Закон України від 3 березня 1998 року “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” //Відомості Верховної Ради. – 1998 – №34 – Ст. 228.

19. Закон України від 9 квітня 1999 року “Про місцеві державні адміністрації”.

20. Проект Житлового кодексу України //Голос України. – 7 квітня. – 2001 р.

21. Концепція розвитку житлово-комунального господарства в Україні, затверджена постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1995 року №150.

22. Концепція державної житлової політики, схвалена постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 року №254.

23. Постанова Верховної Ради України від 30 грудня 1997 року “Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України”.

24. Постанова Верховної Ради України від 18 березня 1999 року "Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України".

25. Указ Президента України від 11 серпня 1997 року “Про створення Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України”.

26. Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки, затверджені указом Президента України від 18 жовтня 1997 року №1166.

27. Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки, схвалені Указом Президента України від 15 липня 1999 року №856/99.

28. Розпорядження Президента України від 6 жовтня 1999 року №244 “Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва”.

29. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року, схвалені Указом Президента України від 24 травня 2000 року №717/2000.

30. Примірний статут житлово-будівельного кооперативу, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року №186.

31. Правила обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 5 червня 1985 року №228.

32. Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 31 січня 1986 року №31.

‡агрузка...

33. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 11 грудня 1984 року №470.

34. Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 року №189.

35. Правила бронювання жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 9 вересня 1985 року №342.

36. Примірне положенням про гуртожитки, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР 3 червня 1986 року №208.

37. Положення про порядок надання службових жилих приміщень, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року №37.

38. Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року №37.

39. Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 року №572.

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1992 року №593 “Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації”.

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 року №483 “Про сприяння індивідуальному житловому будівництву за рахунок надання державного довгострокового пільгового кредиту”.

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 року №733 “Про ціноутворення в умовах реформування економіки”.

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 1995 року №175 “Про грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) житла”.

44. Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року №588.

45. Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848.

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 року №619 “Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників”.

47. Положення про Координаційний комітет з питань реформування державної житлової політики, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року №860.

48. Положення про молодіжний житловий комплекс, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1996 року №1300.

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

50. Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 року №1497.

51. Типовий договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 року №939.

52. Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 17 травня 1999 року №825.

53. Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року №2246.

54. Положення “Про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян”, затверджене наказом Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству від 15 вересня 1992 року №56.

55. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 вересня 1994 року №44 ”Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві”.

56. Інструкція про порядок здійснення нотаріальних дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 року №18/5.

57. Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 1 липня 1994 року №65.

58. Положення про порядок надання державного довгострокового пільгового кредиту індивідуальним забудовникам, затверджене наказом Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства у справах будівництва і архітектури України від 5 липня 1994 року №59/89/129.

59. Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року №28.

60. Інструкція про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 9 липня 1998 року №121.

61. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 24 лютого 1999 року №221 “Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам”.

62. Правила користування тепловою енергією, затверджені наказом Міненерго України та Держбуду України 28 жовтня 1999 року №307/262.

63. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України №533 від 22 травня 2000 року “Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року”.

64. Вказівка Генеральної Прокуратури України від 23 жовтня 1996 р. “Про розгляд звернень відносно виселення громадян”.

65. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 вересня 1975 року “Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України”.

66. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України”.

67. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 року “Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”.

68. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 року “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок”.

69. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. №9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя".

 

Література:

1. Баронов А. Житло для пільговиків //Урядовий кур’єр. – 1998. – 7 червня.

2. Вовк Є., Коваленко Г. Щодо визначення технічної можливості поділу жилого будинку: окремі пропозиції //Право України. – 2000. – №2. – С. 72-76.

3. Галянтич М., Коваленко Г. Приватизація квартир: правові аспекти //Закон і бізнес. – 1996. – 23 жовтня.

4. Галянтич М. Реприватизацію житла законом не передбачено //Закон і бізнес. – 2000. – 22-30 квітня.

5. Галянтич М., Коваленко Г. Приватизація кімнат у комунальних квартирах //Закон і бізнес. – 1999. – 7 серпня.

6. Галянтич М., Коваленко Г. Непридатність жилих будинків для проживання. Як її підтвердити. //Закон і бізнес. – 1999. – 21 серпня.

7. Галянтич М., Коваленко Г. Житлові права і обов’язки громадян //Закон і бізнес. – 1999. – 18 вересня.

8. Галянтич М., Коваленко Г. Приватизація будинків для малосімейних //Урядовий кур’єр. – 2000. – 2 березня.

9. Галянтич М., Коваленко Г. Щодо строків приватизації житла //Право України. – 2000. – №3. – С. 74-76.

10. Данильчук П. Квартири колишніх радгоспів приватизуються //Урядовий кур’єр. – 1999. – 25 березня.

11. Заінчківський І. ЖБК неприбутковий, якщо… //Урядовий кур’єр. – 1999. – 9 жовтня.

12. Ігнатенко О. Прийняття нового Житлового кодексу – на часі, але виселяти ніхто нікого не збирається //Закон і бізнес. – 1999. – 17 липня.

13. Єлєнєв І. Шляхи розв’язання житлової проблеми //Урядовий кур’єр. – 2000. – 16 травня.

14. Коваленко Г., Галянтич М. Приватизація будинку, що потребує ремонту //Закон і бізнес. – 1997. – 12 березня.

15. Коваленко Г. Не кожній квартирі службовою стати //Закон і бізнес. – 1999. – 26 червня.

16. Коваленко Г. Держава відповідальна за ремонт будинків навіть після їхньої приватизації //Закон і бізнес. – 2000. – 25 березня.

17. Малієнко М. Об’єкт приватизації – квартира //Закон і бізнес. – 2000. – 8 – 14 квітня.

18. Мізерний Т. Квартира у дарування //Закон і бізнес. – 2000. – 29 січня.

19. Седугин П.И. Жилищное право. Учебник для вузов. – М.: НОРМА – ИНФРА, 1999.

20. Таран О. Нюанси оподаткування житлового будівництва //Закон і бізнес. – 2000. – 25 березня.

21. Яблонський Б. Квартира діляться тільки між співвласниками //Закон і бізнес. – 1997. – 15 січня.

22. Яблонський Б. Будівництву житла молодим – “Зелене світло” //Закон і бізнес. – 1999. – 3 квітня.

23. Яблонський В. Відповідальність у будівництві потрібна, та чи потрібен для цього спеціальний закон? //Закон і бізнес. – 1999. – 11 вересня.

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………...
Тематичний план………………………………………………………….
ТЕМА № 1: ЦЕНТР ВАГИ ТІЛА  
Лекція 1. Вступ………………………………………………………….
Історія виникнення та становлення технічної механіки ………….
Загальні поняття статики……………………………………………
Момент сили…………………………………………………………
Центр паралельних сил. Центр ваги тіла…………………………..
ТЕМА № 2: ЗАКОН ГУКА. ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ.  
Лекція 2.Опір матеріалів……………………………………………….
Основні задачі опору матеріалів……………………………………
Поняття про деформацію. Основні допущення та гіпотези………
Види деформації……………………………………………………..
ТЕМА № 3. ЗГИН.  
Лекція 3. Згин…………….……………………………………………..
Загальні поняття……………………………………………………..
Внутрішні силові фактори при згині……………………………….
Нормальні напруження при згині…………………………………..
ТЕМА № 4. З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ.  
Лекція 4. Загальні поняття та визначення…………………………….
Класифікація машин………………………………………………..
Кінематичні пари та ланцюги……………………………………….
Лекція 5. З’єднання деталей……………………………………………
Класифікація з’єднання деталей……………………………………
Рухомі з’єднання……………………………………………………..
Нерухомі роз’ємні з’єднання………….…………………………….
Нерухомі нероз’ємні з’єднання……………………………………..
ТЕМА № 5: ПЕРЕДАЧІ ОБЕРТОВОГО РУХУ.  
Лекція 6: Передачі обертового руху…………………………………..
Класифікація передач обертового руху…………………………….
Передаточне (передавальне) число…………………………………
Фрикційна передача…………………………………………………
Лекція 7: Загальна характеристика зубчастих передач………………
Загальна характеристика зубчастих передач………………………
Матеріали для виготовлення зубчастих передач………………….
Лекція 8: Зубчасті колеса………………………………………………
Загальна характеристика зубчастих колес…………………………
Циліндричні зубчасті колеса………………………………………..
Конічні зубчасті колеса……………………………………………...
Рейкова передача (Кремальера)…………………………………….
Лекція 9: Черв’ячні передачі…………………………………………..
Загальна характеристика черв’ячної передачі……………………..
Матеріали для виготовлення черв’ячної передачі…………………
Лекція 10: Пасові передачі…………………………………………….
Загальна характеристика пасових передач…………………………
Класифікація пасових передач……………………………………...
Розрахунок пасових передач………………………………………..
Лекція 11: Механізми для передачі та перетворення руху………….
Кулачковий механізм………………………………………………..
Мальтійський механізм……………………………………………..
Храповий механізм………………………………………………….
ТЕМА № 6: ВАЛИ, ОСІ, ПІДШИПНИКИ ТА МУФТИ.  
Лекція 12: Вали та осі…………………………………………………..
Загальна характеристика осі………………………………………...
Загальна характеристика валів……………………………………...
Матеріали для виготовлення валів…………………….……………
Лекція 13: Підшипники, муфти………………………………………..
Загальна характеристика підшипників (вальниць)………………..
Підшипник (вальниці) ковзання…………………………………….
Підшипники (вальниці) кочення……………………………………
Загальна характеристика муфт……………………………………...
Перелік питань до заліку…………………………………………………
Рекомендована література……………………………………………….

ПЕРЕДМОВА

Даний курс лекцій складено згідно Галузевого стандарту та навчальної програми з дисципліни «Основи технічної механіки» студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямком підготовки051602 Технологія виробів легкої промисловості зі спеціальності 5.05160201 Швейне виробництво кваліфікації технік-технолог у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну

Технічна механіка – це наука про загальні закони механічного руху і механічної взаємодії матеріальних тіл.

Навчальна дисципліна «Основи технічної механіки» надає комплекс найважливіших загально технічних знань і складається з чотирьох розділів:

Розділ № 1 – Статика.

Розділ № 2 – Основи опору матеріалів.

Розділ № 3 – Елементи кінематики і динаміки.

Розділ № 4 – Деталі механізмів машин.

Головними задачами дисципліни для технолога швейного виробництва передбачається:

ü ознайомлення з основними поняттями і визначеннями статики,

ü вивчення основ взаємодії руху матеріальних тіл,

ü ознайомлення із небезпечними змінами розмірів і форм споруд або машин під дією зовнішніх сил, а також основи будови механізмів та машин.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)