АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальна характеристика муфт

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 4. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 5. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 6. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 7. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 8. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 9. Б) Динамическая вольт-амперная характеристика дуги.
 10. Б.Обладает пространственными, физико-химическими и энергетическими характеристиками.
 11. Бактериологическое оружие: общая характеристика, поражающее действие
 12. Баланс предприятия как обобщающая характеристика хозяйственных средств

Муфта — пристрій для постійного або тимчасового поздовжнього сполучення циліндричних частин елементів машини або споруд (рис. 13.3).

 

Рисунок 13.3 – Муфта приводу фланцева

 

За областю використання розрізняють:

ü муфти сполучні, які залежно від покладеної функції забезпечують міцність з'єднання, герметичність, захищають від корозії і тому подібне (напр. кабельна муфта, сполучення труб);

ü муфти приводівмашин і механізмів, котрі передають обертовий рух і крутний момент, з одного валу на інший вал, зазвичай співвісно розташований з першим, або з валу на деталь (шків, зубчасте колесо і т. д.), що вільно розташована на ньому, без зміни крутного моменту за величиною.

Крім того, муфти приводів виконують інші важливі функції: компенсацію невеликих монтажних відхилень, роз'єднання валів, автоматичне керування, безступінчасте регулювання передавального відношення, захист машин від поломок в аварійному режимі і т.д.

Муфти сполучні за призначенням поділяються на:

ü кабельні муфти, що призначені для забезпечення сполучення кабелів: електричних або оптичних в кабельну лінію та для підведення кабелів до електричних установок, споруд, ліній електропередач та зв'язку;

ü трубні муфти, котрі призначені для сполучення двох кінців труб, рукавів чи шлангів і бувають наступних типів: різьбові, фланцеві, приварні, байонетні, гільзові.

а б

Рисунок 13.4 – Різновиди муфт:

а – зубчаста муфта, б – фрикційна муфта зчеплення

 

Муфти приводівподіляються на:

1. Жорсткі (глухі) муфти — забезпечують жорстке сполучення валів. Вони забезпечують стале особливо точне і надійне сполучення валів з допустимим зміщенням осей 0,002...0,005 мм:

ü втулкові;

ü фланцеві;

ü повздовжньо-скручувальні.

2. Компенсуючі муфти — компенсують радіальні, осьові і кутові зміщення валів :

ü шарнірні (карданні) муфти;

ü зубчасті (рис. 13.4, а);

ü ланцюгові;

ü кулачково-дискові (муфта Олдема).

3. Пружні муфти — компенсують динамічні навантаження (коливання, поштовхи, удари) та невеликі радіальні та кутові зміщення:

ü муфти з тороподібною оболонкою;

ü втулково-пальцеві;

ü муфти із зірочкою.4. Зчіпні муфти — для сполучення або роз'єднання валів або валів зі встановленими на них деталями через органи керування, поділяються на:

ü муфти зачеплення (зубчасті, кулачкові);

ü фрикційні (рис. 13.4, б).

5. Самокеровані (автоматичні) муфти — спрацьовують автоматично при досягненні якоюсь із величин, що характеризує режим роботи муфти певного значення:

ü обгінні муфти — передача обертання тільки в одному напрямі;

ü відцентрові — обмеження частоти обертання;

ü запобіжні муфти — обмеження моменту, що передається (за принципом роботи бувають: з елементом, що руйнується, пружинно-кулачкові).

 

6. Гідравлічні (гідродинамічні) муфти — гідродинамічна передача, яка передає потужність, не змінюючи моменту:

ü незамкнені — з регульованим об'ємом рідини;

ü замкнені (нерегульовані) — із сталим заповненням.

Різновиди муфт за використанням:

ü Муфта гирлова — муфта для з'єднання підводного гирлового устаткування з гирлом підводної частини свердловини.

ü Муфта гирлова цангова — муфта на блоці превенторів чи водовіддільної колони для стикування їх з гирловою головкою підводної свердловини.

ü Муфта глуха — пробка, заглушка.

ü Муфта ексцентрикова — муфта, яка складається з двох універсальних шарнірів, що забезпечує можливість гвинтам свердловинного гвинтового насоса в обоймах здійснювати складне планетарне обертання.

ü Муфта пускова — муфта, яка з'єднує вали протектора та свердловинного гвинтового насоса, забезпечує за допомогою висувних кулачків пуск насоса після досягнення ротором електродвигуна частоти обертання, відповідної максимальному крутному моменту, і захищає насос від зворотного обертання.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття вал та вісь.

2. Поясніть, у чому полягає суть підшипників (вальниць).

3. Поясніть принцип роботи вальниць ковзання.

4. Поясніть принцип роботи вальниць кочення.

‡агрузка...

5. Опишіть будову вальниць кочення.

6. Дайте коротку характеристику муфтам.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)