АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальна характеристика черв’ячної передачі

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 4. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 5. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 6. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 7. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 8. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 9. Б) Динамическая вольт-амперная характеристика дуги.
 10. Б.Обладает пространственными, физико-химическими и энергетическими характеристиками.
 11. Бактериологическое оружие: общая характеристика, поражающее действие
 12. Баланс предприятия как обобщающая характеристика хозяйственных средств

Черв'ячна (шнекова) передача — зубчаста передача, що призначена для передавання обертового руху між валами, осі яких мимобіжні в просторі і утворюють прямий кут (рис. 9.1).

Рисунок 9.1 – Черв’ячна передача

Черв’ячна передача складається із черв'яка, що має форму гвинта, та черв'ячного колеса, яке нагадує зубчасте колесо з косими зубцями ввігнутої форми. Передавання обертового руху у черв’ячні передачі здійснюється за принципом гвинтової пари, де гвинтом є черв'як, а гайкою є колесо-сектор, вирізаний із довгої гайки і зігнутий по колу.

У більшості випадків ведучим є черв'як і передача працює зменшення частоти обертання веденого вала, хоча можливе передавання обертового руху і від черв'ячного колеса до черв'яка.

У зачепленні контакт витків черв'яка та зубців черв'ячного колеса відбувається по лінії (на відміну від гвинтових зубчастих передач, де є точковий контакт зубців), до того ж із значним ковзанням. Тому через значні втрати у зачепленні черв'ячні передачі застосовують для передавання малих та середніх (до 50 кВт) потужностей, хоча зустрічаються і передачі, які здатні передавати потужність до 200 кВт.

За допомогою черв'ячної передачі можна реалізувати велике передавальне число u=7…100 і більше.

Такі передачі як кінематичні, так і силові використовують у підйомно-транспортних машинах, різних металообробних верстатах, транспортних засобах тощо.

Переваги:

ü плавність та безшумність роботи при високих швидкостях;

ü достатньо висока надійність та простота догляду в експлуатації;

ü компактність, тобто малі габаритні розміри при великому передаточному числі;

ü можливість виконання передачі само гальмівною (неможлива передача обертового руху від черв'ячного колеса до черв'яка.

Недоліки:

ü порівняно невисокий ККД, що не перевищує у деяких випадках 0,70-0,85;

ü потреба використання для черв'ячного колеса дорогих антифрикційних матеріалів;

ü мала несуча здатність.

Класифікують черв’ячні передачі за наступними ознаками:

1. За формою початкової поверхні черв'яка:

ü циліндричні;

ü глобоїдні;

2. За формою профілю витків черв'яка у торцевій площині:

ü конволютні (черв'як ZN);

ü евольвентні (черв'як ZI);ü архімедові (черв'як ZA);

3. За розміщенням черв'яка щодо колеса:

ü з нижнім розміщенням;

ü з верхнім розміщенням;

ü з бічним розміщенням;

4. За конструктивним оформленням:

ü відкриті;

ü закриті;

5. За кількістю заходів різьби:

ü однозахідні;

ü багатозахідні (найчастіше дво- або чотиризахідні).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)