АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шпонкове з’єднання

Читайте также:
 1. Встановлення з’єднання з Інтернет за ADSL-технологією
 2. Заклепкове з’єднання
 3. З’ЄДНАННЯ РЕЗИСТОРІВ
 4. З’єднання, зміна розмірів та переміщення блоків
 5. З’єднанняконденсаторів
 6. Класифікація з’єднання деталей.
 7. Клейові з’єднання ОВ
 8. Метод паралельного з’єднання шунтів
 9. Обсадні труби та їх з’єднання
 10. Процедура управління базовим з’єднанням
 11. Різьбові з’єднання.
 12. Шпільцове з’єднання

Шпонкове з'єднання — один з видів з'єднання вала з втулкою з використанням додаткового конструктивного елемента шпонки, призначеної для запобігання їх відносного провертання (рис. 5.7). Найчастіше шпонкове з'єднання використовується для передачі крутильного моменту в з'єднаннях обертового валу із зубчастим колесом або зі шківом. На відміну від з'єднань з натягом, які забезпечують взаємну нерухомість деталей без додаткових конструктивних елементів, шпонкові з'єднання — розбірні.

Розрізняють ненапружені і напружені шпонкові з'єднання. Ненапружені шпонкові з'єднання реалізують за допомогою призматичних і сегментних шпонок, а напружені — за допомогою клинових і тангенціальних шпонок.

До переваг шпонкових з'єднань слід віднести:

ü простоту будови і виготовлення;

ü надійність конструкції;

ü низьку вартість;

ü нескладність монтажу і демонтажу.

Недоліками шпонкових з'єднань є:

ü послаблення міцності валу і маточини шпонковими пазами;

ü обмеження моменту, що передається міцністю шпонки;

ü ускладнення конструкції у разі переміщення деталі (блоку шестерні) вздовж валу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)