АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кулачковий механізм

Читайте также:
  1. Г) грошово-кредитний механізм.
  2. Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
  3. Мальтійський механізм.
  4. Храповий механізм.

Кулачко́вий механізм — це три ланковий механізм, що складається з двох рухомих ланок: кулачка чи копіра, що здійснюють, відповідно, обертальний або поступальний рух та штовхача, якщо ланка виконує прямолінійний рух, або коромисла, якщо ланка забезпечує коливний рух, які утворюють між собою вищу кінематичну пару, та стояка, з яким ці ланки утворюють нижчі кінематичні пари. Часто для заміни у вищій парі тертя ковзання тертям кочення і зменшення зношування, у схему механізму включають додаткову ланку — ролик.

Вхідною ланкою є кулачок (копір), а вихідною – штовхач або коромисло, залежно від характеру руху (рис. 11.1). Кулачок (копір) — це ланка, елемент вищої пари який виконаний у вигляді деякої криволінійної поверхні відповідно до заданого закону руху штовхача.

Використовують кулачкові механізми для узгодження законів руху різних механізмів, що входять до складу машини або агрегату.

Кулачкові механізми призначені для перетворення обертального (поступального) руху кулачка (копіра) у зворотно-поступальний (зворотно-обертальний) рух штовхача (коромисла). При цьому у механізмі можна реалізувати перетворення руху по складному закону. Основною перевагою кулачкових механізмів є можливість забезпечення точного позиціювання вихідної ланки. Ця перевага визначила їх використання у найпростіших пристроях циклової промислової автоматики для вмикання-вимикання робочих органів у певній послідовності, в двигунах внутрішнього згорання у системі газорозподілу, в металорізальних верстатах та інших машинах для відтворення складної траєкторії руху робочих органів.

Кулачкові механізми класифікуються за такими ознаками:

1. За видом вхідної ланки:

ü з кулачком (рис.11.2, поз. 1, 2, 3, 4, 5, 7);

ü з копіром (рис. 11.2, поз. 6);

2. За розміщенням ланок у просторі

ü просторові (рис. 11.2, поз. 7);

ü плоскі (рис. 11.2, поз. 1 – 6);

3 За видом руху вихідної ланки:

ü зворотно-поступальний (із штовхачем) (рис. 11.2, поз. 1, 2);

ü зворотно-коливний (з коромислом) (рис. 11.2, поз. 3 – 7);

4. За видом кулачка:

ü дисковий (плоский) (рис. 11.2, поз. 1 – 6);

ü циліндричний (рис. 11.2, поз. 7);

ü складний просторовий;

5. За формою робочої поверхні вихідної ланки:ü плоска (рис. 11.2, поз. 2, 4);

ü загострена;

ü циліндрична;

ü сферична;

ü евольвентна;

ü з роликом (рис. 11.2, поз. 1, 3, 5, 6, 7)

6. За способом замикання елементів вищої пари:

ü силове (рис. 11.2, поз. 3, 6, 7);

ü геометричне (рис. 11.2, поз. 5, 7);

 

7. За параметрами руху штовхача (коромисла):

ü механізми, що забезпечують переміщення по заданому закону руху;

ü механізми, що забезпечують тільки задані крайні положення виконавчої ланки, при цьому закон переміщення обирається з набору типових законів руху у залежності від умов експлуатації та технології виготовлення.

Рисунок 11.2 – Різновиди кулачкових механізмів

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)